37- در لوبیا کدام توانایی انجام فتوسنتز را ندارد؟

1: کلرانشیم           2: میانبرگ اسفنجی         3: روپوست          4: نگهبان روزنه

38- در ساقه و برگ گیاه علفی جوان کدام توانایی انجام فتوسنتز را دارد؟

1: کرک           2: روپوست              3: تارکشنده                4: نگهبان روزنه

39- در مورد شکل مقابل گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

1: پروتوپلاسم زنده و فعال دارد         2: یک سلول بافت کلانشیمی است

3: قدرت تقسیم دارد                          4: برای استحکام بخشیدن به گیاه تمایز یافته است

40- بافت پوششی کدام دو قسمت مشابهند؟

1: روده باریک و دهان          2: روده باریک و پوست     3: دهان و پوست              4: دهان و روده بزرگ

41- پروتئین های موجود در کدام نقش مشابه رشته های کلاژن دارند؟

1: ماهیچه ها             2: ناخن ها             3: سفیده تخم مرغ           4: هیچکدام

42- بافت پوششی مکعبی یک لایه در کدام قسمت بدن وجود دارد؟

1: درون مری           2: اتاقک های هوایی شش ها           3: سطح درونی روده           4: لوله های نفرون

43- ساختن کوتیکول  به عهده کدامیک از سلولهای زیر است؟

1: پارانشیم         2: مریستم           3: روپوست            4: بنیادی

44- در ساختار ریشه کدام لایه نسبت به بقیه درونی تر است؟

1: دایره محیطیه        2: اندودرم          3: اگزودرم          4: پوست

45- تعداد اجسام گلژی در کدامیک از سلولهای زیر نسبت به بقیه بیشتر است؟

1: غدد بزاقی          2: سلولهای عصبی            3: ماهیچه ای         4: پیوندی

46- کدامیک از سلولهای زیر زنده و فاقد اندامک می باشد؟

1: آوند چوبی        2: آوند آبکشی        3: کلرانشیم      4: اسکلرانشیم

47- شکل مقابل متعلق به کدامیک از سلولهای زیر است؟

1: کلانشیم             2: اسکروئید            3: فیبر         4: پارانشیم

48- بافت تشکیل دهنده رباط چیست؟

1: پیوندی رشته ای            2: غضروفی           3: غشا پایه        4: عصبی

49-سلول های..............و................ به یک نوع بافت اصلی گیاه تعلق دارند

1-پارانشیم-تار کشنده   2-نگهبان روزنه-پارانشیم    3-کلانشیم-ترشح کننده کوتین     4-تار کشنده-ترشح کننده کوتین

50-نوع بافت پوششی لوله ای نفرون کدام است.

1-سنگفرشی چند لایه ای    2-سنگفرشی یک لایه ای          3- مکعبی یک لایه ای          4-استوانه ای یک لایه ای

51 - بافت ماهیچه ای کدام با بقیه متفاوت است؟

1)             ماهیچه ی بازو                    2) ماهیچه ی مثانه                 3) سرخرگ                 4) مجاری ادرار

52- بافت پوششی سنگ فرشی چند لایه ای و بافت پوششی مکعبی یک لایه ای به ترتیب در کجای بدن وجود دارد؟

1)             سطح خارجی مری دیواره ی رگ ها                      2) سطح داخلی روده اتاقک های هوایی شش ها

3)             پوست اتاقک های هوایی شش ها                          4) درون مری لوله های نفرون

53- در کدام مورد زیر رشته های فراوان کش سان وجود ندارد؟

1)             رباط                     2) نوک بینی                     3) لاله ی گوش                     4) بافت پیوندی سست

54- کدام گزینه ی زیر جزء خصوصیات بافت پارانشیمی نمی باشد ؟

1)     سلول های جوان بافت پارانشیمی قدرت تقسیم دارند.    3) پروتوپلاسم سلول های پارانشیمی زنده و فعال است.

2)     بین سلول های پرانشیمی فضاهای کمی وجود دارد.        4) سلول های بافت پارانشیمی بزرگ اند اما دیواره ی نازک دارند.

55- کدام سلول گیاهی در حالت بلوغ زنده است اما بعضی از اندامک ها مثل هسته را ندارد؟

1)             سلول همراه             2) سلول اسکروئید              3) فیبر              4) آوند آبکشی

56- دو نوع سلول تمایز یافته روپوستی ساقه کدام است؟

1)             پوستک و نگهبان روزنه       2) کوتیکول و کرک         3) نگهبان روزنه و کرک          4) فیبر و نگهبان روزنه

57- کدام خصوصیات زیر مربوط به تراکئید است؟

1)     سلول های باریک و طویل در قسمت انتهایی مخروطی شکل

2) سلول هایی باریک و کوتاه در قسمت انتهایی استوانه ای شکل

3) سلول هایی گشاده و کوتاه و استوانه ای شکل                           4) سلول هایی گشاد و طویل و مخروطی شکل

58- کدام بافت پوششی درون مری را می پوشاند؟

1)             مکعبی چند لایه ای         2) سنگفرشی مکعبی         3) استوانه ای یک لایه ای         4) سنگفرشی ساده

59- کدام یک سلولی زنده و دارای نقش استحکامی است؟

1)             آوند چوبی                    2) پارانشیم                  3) فیبر سلولزی                 4) کلانشیم

60-بافت پوششی مکعبی یک لایه ای در کدام یک از موارد زیر وجود دارد؟

1)             اتاقک های هوایی              2) نفرون              3) مری                4) پوست

61-تعداد کدام یک از سلول های زیر پس از تولد افزایش نمی یابد؟

1)     سلول های پیوندی           2) سلول های استخوانی            3) سلول های غضروفی          4) سلول های ماهیچه ی مخطط

62-هسته ی بزرگ و عدم وجود واکوئل از ویژگی های کدام سلول های زیر است؟

1)             سلول های بنیادی        2) سلول های آوند آبکشی             3) سلول های پارانشیم           4) سلول های کرانشیم

63-در کدام سلول گیاهی قطر دیواره ی سلولی زیاد بوده ، اما لیگنین وجود ندارد؟

1)             فیبر               2) اسکلرئید                3) اسکرانشیم                 4) کلانشیم

64- بافت ماهيچه هاي رگهاي خوني از نوع ............. بوده و انقباض آنها ................... است.

الف) مخطط - غير ارادي          ب) صاف غير ارادي           ج) صاف ارادي        د) مخطط ارادي

65- سرعت جريان آب در آوندهاي چوبي كدام گياه سريع تر است؟

الف) پرتقال                         ب) كاج                        ج) سرخس                د) سرو

66- بافت سنگفرشي يك لايه در كدام محل ديده مي شود؟

الف) سطح دروني رگهاي خوني     ب) لوله هاي نفرون          ج) درون مري             د) پوست

67- سلولهاي سازنده ي كدام يك بعد از تمايز و بلوغ مي ميرند؟

الف) كلانشيم               ب) لوله غربالي             ج) عناصر آوندي                د) كلرانشيم

68- كدام يك از بافتهاي زير جزء بافت پيوندي نيست؟

الف) بافت چربي          ب) بافت عصبي            ج) خون                          د) استخوان

69-  نوع بافت پوششي لوله هاي نفروني و مخاط مري به ترتيب:

الف) مكعبي يك لايه- سنگفرشي چند لايه                    ب) سنگفرشي يك لايه سنگفرشي چند لايه

ج) استوانه اي يك لايه مكعبي يك لايه                      د) استوانه اي يك لايه مكعبي يك لايه

70- منشاء كدام نوع بافت با بقيه متفاوت است؟

الف) رباطها                        ب) استخوان                     ج) عضله                    د) زردپي عضلات

 

71- در سلول عصبي مقابل شماره ي 1 و 2 چيست؟

الف) اكسون دندريت                                ب) غلاف لپيدي سلول پشتيبان

ج) اكسون- سلول پشتيبان                            د) غلاف ليپيدي- جسم سلولي

72- جنس كوتين در كوتيكول شامل چه نوع تركيبي است؟

الف) اسيد چرب                 ب) فسفوليپيد                 ج) پروتئين                   د) كربوهيدرات

73- منشاء سلولهاي نگهبان روزنه با منشاء كداميك مشابه است؟

الف) آوند آبكشي                ب) آوند چوبي                ج) كركها                      د) كوتيكول

74- شكل روبرو مقطع عرضي يكي از اندامهاي گياهي است. شماره 1 و 2 كدام است.

الف) دايره محيطه آوند چوبي               ب) آندودرم- آوند آبكش

ج) آندودروم- آوند چوبي                         د) روپوست- آندودرم

75.محافظت ازمریستم راسی ساقه برعهده کدام است وازتقسیم کدام قسمت بوجودمی اید؟                                                                                                     

1)برگچه-مریستم راسی ساقه                            2)برگچه-سلولهای بنیادی

3 )کلاهک-مریستم راس ساقه                          4)کلاهک سلولهای بنیادی

76-تارهای کشنده مربوط به کدام یک از سلول های زیراست؟                                                                                                                                                                  

1 . ریشه زا                  2 . اپیدرم                        3.پوست