باسمه تعالي

سئوالات امتحان علوم زيستي و بهداشت سال اول                                                       دبيرستان آيت ا... مستقيم كوچصفهان

نام و نام خانوادگي                                    شعبه كلاس                 نيمسال اول              مدت امتحان 75 دقيقه

1- ويژگيهاي تومور خوش خيم را بنويسيد:                                                                                                    5/.

2- وظايف يا نقش ليپيدها در سلول را ذكر كنيد:                                                                                             5/.

3- چرا رشد گياهان ابلق (سبزو سفيد)آهسته تر از بقيه گياهان است؟                                                                     5/.

4- ديواره سلولي و غشاء پلاسمايي را از نظر عبور مواد از آنها مقايسه كنيد؟                                                             5/.

5- چرا سلولز براي انسان غذا محسوب نمي شود؟                                                                                            5/.

6- چرا كودكان به تخم مرغ بيشتر از سويا نياز دارند؟                                                                                        5/.

7- پختن سبزيجات باعث مي شود ميزان كدام ويتامين به طور قابل ملاحظه اي كاهش يابد؟چرا؟                                   5/.

8- در روش علمي بعد از تعريف مساله، چه مراحلي بايد انجام شود تا نتيجه عمل به انتشار گزارش خاتمه يابد؟                     5/1

9- آزمايش ون هلمونت براي اثبات تفكر خلق اساعه و نتيجه حاصل از آن را بنويسيد:                                                75/.

10- مرحله سوم روش علمي را در آزمايشات ردي مشخص كنيد:                                                                          75/.

11-تحقيق درباره چگونگي به ارث رسيدن صفات از والدين به فرزندان به كداميك از دو شاخه ي اصلي علوم زيستي مربوط ميشود؟25/.

12- وظايف اندامهاي زير را بنويسيد:

الف) ريبوزوم     ب) ميتوكندري     ج) كلروپلاست   د) دستگاه گلژي                                                                       1

13- الف) ماده رنگي موجو در چغندر قند در كدام اندامك ذخيره شده است؟  ب) چرا ماده رنگي با پختن آن خارج مي شود؟     75/.

14- اندام را تعريف كرده و يك مثال ذكر كنيد:                                                                                                75/.

15- الف) آنزيم را تعريف كنيد؟ ب) آنزيم در كدام قسمت سلول ساخته مي شود؟                                                       25/1

16- به سئوالات زير در مورد هيدراتهاي كربن پاسخ دهيد:                                                                                     1

الف) سوخت رايج سلول چيست؟      ب)گليكوژن در چه سلولهايي از بدن ما ذخيره مي شود؟

ج) يك نمونه سلولز خالص نام ببريد؟  د) قند موجود در شكر چه نام دارد؟

17- واحد سازنده تركيبات زير چيست؟                                                                                                           75/.

الف) سلولز               ب) آنزيم            ج) گيلكوژن

18- در مورد فتوسنتز به سئوالات زير دهيد:                                                                                                      5/2

الف) مهمترين عوامل موثر بر فتوسنتزرا نام ببريد؟ (ذكر 2 مورد)

ب) چه ويژگيهايي برگ را براي انجام عمل فتوسنتز مناسب مي سازد؟(ذكر 4 مورد)

ج) چرا در روپوست بالهايي برگ تعداد روزنه ها كمتر از روپوست پايين است؟

د) چرا بخشهاي زير زميني گياهان ريشه كلروفيل ندارند؟

19- چربي هاي گياهي و جانوري را با هم مقايسه كنيد(ذكر 2 مورد)                                                                           1

20- هريك از نقشهاي زير به عهده كداميك از مواد معدني در بدن مي باشد                                                                             75/.

الف) ساختن هموگلوبين         ب) كمك به انعقاد خون             ج) انتقال پيام عصبي توسط اعصاب

21- هر يك از بيماريهاي زير در اثر كمبود چه ويتاميني ايجاد مي شود؟                                                                                    1

الف) بري بري    ب)پلاگر       ج) اسكوروي     د) راشيتيسم

22-فردي در نور كم و اوايل شب قادر به ديدن نيست:                                                                                                       75/.

الف) نام بيماري او چيست؟ ب) در اثر كبود كدام ويتامين ايجاد شده است؟ ج)درمان آن با چه غذايي است؟

23- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:                                                                                                                   2

الف) زرد شدن تدريجي برگها بعلت فقدان عنصر ..................  مي باشد

ب) گياهان گلوكز اضافي خود را به صورت ..........................ذخيره مي كنند.

ج) ................... يك منبع سرشار از كلسترول مي باشد

د) از گلومات مونوسديم به عنوان .................. در صنايع غذايي استفاده مي كنند.

ه) هورمون تيروكسين از غده ي ............. ترشح شده و موجب بالا بردن ............ ميشود و كمبود آن در بزرگسالان بيماري .......... و در دوره جنيني