ساختار قلب: شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰ 11:3
به نام خدا ساختار قلب: قلب ساختار چهار حفره ای است :دو دهلیز در بالا که خون وریدی را دریافت کرده و دو بطن در پایین که خون را به داخل سرخرگ ها تخلیه می کنند. بطن راست خون را به شش ها ، جایی که خون اکسیژنه می شود، پمپ می کند. بطن چپ نیز خون اکسیژنه را به همه قسمت های بدن پمپ می کند. جریان ویژه خون داخل قلب به واسطه دو جفت دریچه یکسو کننده جریان خون تسهیل میگردد. قلب به چها رحفره تقسیم شده ، به این ترتیب که دهلیز های راست و چپ خون را از دستگاه وریدی دریافت کرده، بطن های چپ و راست خون را به داخل دستگاه سرخرگی پمپ می کند. دهلیز و بطن راست ( برخی موارد پمپ راست خوانده می شوند) به وسیله یک دیواره عضلانی به طور از دهلیز و بطن چپ جدا می شوند. این دیواره عضلانی به طور طبیعی از اختلاط خون دو طرف قلب ممانعت می کند. بین دهلیز ها وبطن ها لایه ای از بافت پیوندی متراکمی به نام اسکلت فیبروزی قلب وجود دارد. دستجات سلول های عضلانی قلب در دهلیز ها به حاشیه فوقانی اسکلت فیبری چسبیده، واحد عملی میوکارد را تشکیل می دهند. دستجات سلول های عضلانی بطن ها به حاشیه تحتانی آن چسبیده، میوکارد متفاوتی را تشکیل می دهند. در نتیجه ، عضله قلبی دهلیزها و بطن ها از لحاظ ساختمانی و عملی از یکدیگر متمایز میگردند، به طوری که جهت انتقال پتانسیل های عمل از دهلیزها به بطن ها بافت هدایتی ویژه ای مورد نیاز خواهد بود . همچنین بافت پیوندی اسکلت فیبروزی با تشکیل حلقه های فیبروزی به چهار حفره قلب ساختاری جهت حمایت لت های دریچه فراهم می سازد. گردش خونی ششی و سیستمیک: خون که در آن محتوای اکسیژن به مقدار کمی کاهش یافته ، محتوای دی اکسید کربن آن در نتیجه متابولیسم بافتی افزایش می یابد، به دهلیز راست برمیگردد.سپس خون به بطن راست که آن را به درون تنه ششی و سرخرگ ششی پمپ میکند، وارد میشود. سرخرگ ششی جهت انتقال خون به شش ها، جایی که تبادل گاز بین سرخرگ ششی و حبابچه هابه وقوع می پیوندد، تقسیم می شوند.اکیسژن موجود در هوا به مویرگ های خون وارد شده دی اکسید کربن در جهت مخالف انتشار می یابد. به این ترتیب خونی که از طریق وریدهای ششی به دهلیز چپ برمی گردد، غنی از اکسیژن بوده و به مقدار کمی از دی اکسید کربن تخلیه شده است.مسیر خون از قلب( بطن راست) به شش ها و برگشت آن به قلب( دهلیز چپ) ، مداری به عنوان گردش ششی را تکمیل می کند. خون غنی از اکسیژن دهیلز چپ به بطن چپ وارد شده، به داخل سرخرگ بزرگ آئورت پمپ میشود. آئورت در امتداد مسافت کوتاهی پایین آمده، مسیر U شکلی را می سازد که سپس از طریق سینه و حفره های شکمی صعود می کند. شاخه های سرخرگی آئورتی، خون غنی از اکسیژن رابرای کلیه اندام ها و همچنین بخشی از گردش سیستمیک فراهم میسازد.غلظت اکسیژن بافت ها در اثر تنفس سلولی ، کمتر وغلظت دی اکسید کربن بیشتر از خون مویرگی است.در تنیجه خونی که به تدریج داخل ورید های سیستمیک جریان می یابد،یه مقدار اندکی از اکسیژن تخلیه شده، محتوای دی اکسید کربن آن افزایش می یابد.این ورید ها در نهایت به داخل دو ورید بزرگ (بزرگ سیاهرگ فوقانی و تحتانی ) که خون حاوی اکسیژن ناچیز را به دهلیز راست برمی گردانند، تخلیه شده، این امر گردش سیستمیک را مطابق توالی زیر تکمیل می کند: عبور خون از قلب(بطن چپ ) واندام ها و برگشت دباره آن به قلب( دهلیز راست) سرخرگ های کوچک عضلانی و شریانچه های متعدد گردش خون سیستمیک نسبت به گردش خون ششی مقاومت بیشتری نشان میدهد. گذشته از اختلاف موجود در مقاومت، میزان گردش خون سیستمیک باید با جریان خون گردش ششی یکسان باشد. از آنجایی که مقدرا کار انجام کرفته به وسیله بطن چپ( 5 تا 7 برابر ) از کار انجام گرفته از بطن راست بیشتر است، جای تعجب نیست که دیواره عضلانی بطن چپ( 8 تا 10 میلی متر) ضخیم تر از بطن راست ( 2 تا 3 میلی متر) باشد. غشا سرخرگ ها محتوی اکسیژنی سرخرگ ها وریدها محتوی اکسیژنه ورید ها محل ختم گردش ششی بطن راست سرخرگ های ششی پایین ورید های ششی بالا دهلیز چپ گردش سیستمیک بطن چپ آئورت و شاخه های آن بالا بزرگ سیاه رگ های فوقانی پایین دهلیز راست دریچه های دهلیزی بطنی و نیمه هلالی: گرچه سلول های عضلانی در مجاور یکدیگر به طور مکانیکی و الکتریکی به وسیله صفحات اینترکاله متصل اند، ذهلیز ها و بطن ها یه وسیله صفحه ای از بافت پیوندی ( که قبلا تحت عنوان اسکلت فیبروزی از آن نام برده شد) از یکدیگر مجزا می شوند. در بین این صفحه بافتی ، دریچه های یکطرفه دهلیزی بطنی ( Atrioventricular valves) به مخفف AV قرار گرفته اند. دریچه قرار گرفته بین دهلیز وبطن راست سه لت داشته ، دریچه سه لتی خوانده می شود، در حالی که دریچه بین دهلیز و بطن چپ دارای دو لت بوده ، از این رو دریچه دولتی ، یا میترال خوانده می شود. گرچه این دریچه ها اجازه عبور خون از دهلیز ها به بطن ها را فراهم میکنند، ولی به طور طبیعی از جریان رو به عقب خون به داخل دهلیزها جلوگیری میکنند.باز و بسته شدن این دریچه ها در اثر اختلاف فشا ر بین دهلیزها بطن ها انجام میشود.زمانی که بطن ها شل باشند، بازگشت وریدی خون به دهلیز ها موجب پیشی گرفتن فشار دهلیزی نسبت به بطن ها می گردد.به این ترتیب دریچه های دهلیزی- بطنی باز شده، واجازه می دهند خون ب بطن ها واردشود . به محض انقباض بطن ها ، فشار درون بطنی در حدی بالاتر از فشار درون دهلیز ها افزایش یافته، اعمال فشار به دریچه های AV باعث بسته شدن آن ها می شود. با وجود این ، خطر احتمالی ممکن است این باشد که فشا ربالای تولید شده به وسیله انقباض بطن ها، لت های دریچه را به میزان زیادی تحت فشا ر قرار دهد. دریچه های نیمه هلالی یک طرفه در ابتدای سرخرگ ششی و آئورت قرار گرفته اند. این دریچه ها طی انقباض بطنی باز شده ، به خون گردش ششی و سیستمیک اجازه عبور می دهند. طی رفع انقباض ، زمانی که فشار سرخرگ ها از فشار درون بطنی ها ببشتر می شود، دریچه های نیمه هلالی سریعا بسته شده ، بدین ترتیب از جریان رو به عقب خون به درون بطن ها جلوگیری می کنند. دوره ها ی قلبی و صداهای قلب : طی دوره قلبی دو دهلیز از خون پر شده، سپس به طور همزمان منقبض می گردند. این امر همزمان با انقباض هر دو بطن که خون را به گردش ششی و سیستمیک می فرستد، دنبال میشود. انقباض بطن ها دریچه های دهلیزی – بطنی رابسته و دریچه های نیمه هلالی را باز می کند. رفع انقباض بطن ها به دریچه نیمه هلالی اجازه میدهد تا بسته شوند.بسته شدن اولیه دریچه های دهلیزی بطنی و سپس بسته شدن دریچه های نیمه هلالی صداهای " لوب – داب" قابل سمع با گوشی پزشکی را ایجاد می کند. دروره قلبی به الگوهای تکراری انقباض و رفع انقباض قلب اطلاق می شود. مرحله انقباض سیستول و مرحله رفع انقباض دیاستول خوانده می شود.زمان یکه این اصطلاحات بدون اشاره به حفرات قلبی خاصی بکاربرده می شوند، هدف انقباض و رفع انقباض بطن ها خواهد بود.باید توجه کرد کهع یک سیستول و دیاستول دهلیزی نیز وجود دارد. انقباض دهلیزی در ادامه پایان دیاستول به وقوع می پیوندد، زمانی که بطن ها در حال رفع انقباض اند و زمان یهم که بطن ها طی سیستول منقبض می شود، دهلیز ها در حال رفع انقباض اند. بدین ترتیب قلب دارای پمپی دو مرحله ای است که طی آن ابتدا دهلیز های راست و چپ تقریبا به طور همزمان منقبض شده ، این امر به واسطه انقباض تاخیری ( 0.1 تا0.2 ثانیه ای) بطن ها دنبال می شود.در مدتی که دهلیز و بطن در حال رفع اتقباض اند، برگشت وریدی خون دهلیز ها را پر کرده در اثر فشار ایجاد شده، دریچه های دهلیزی بطنی باز شده موجب جذیان یافتن خون از دهلیز ها به بطن ها میگردد.تخمین زده شده که بطن ها حتی قبل از انقباض دهلیز ها تا حدو دهشتاد درصد از خون پر می شود.انقباض دهلیز ها مقداری حدود 20% حجم نهایی را به حجم پایان دیاستولی اضافه می کند که حجم تام خون موجود در بطن ها در خاتمه دیاستول نامیده می شود.انقباض بطن ها در سیستول حدود دو سوم حجم خون را( حجم ضربه ای) به بیرون تخلیه کرده، یک سوم حجم اولیه ( حجم پایان سیستولی ) در بطن باقی می ماند. پس از این بطن ها طی دوره بعدی دوباره ازخون پرمی شوند. در یک ضربان متوسط قلبی ( 75 ضربه در دقیقه) طو ل هر دوره قلبی 8 ثانیه بوده، که 0.5 ثانیه آن در دیاستول صرف شده، بنابراین مدت سیستول 0.3 ثانیه خواهد بود. تغییرات فشا ر طی دوره قلبی: در زمان دیاستول قلبی میانگین فشار در سرخرگ های سیستمیکmmHg 80 است.سپس در دروه قلبی وقایع زیر به وقوع می پیوندد: 1-به محض شروع انقباض بطن ها، فشار درون بطن ها افزایش یافته ، این امر موجب بسته شدن سریع دریچه های AV می شود. این مرحله که در آن بطن ها نه در حال پر شدن از خون( به علت بسته شدن دریچه AV) و نه در حال بیرون راندن خون( به علت بسته بودن دریچه های نیمه هلالی ) هستند، مرحله ایزوولومتریک نامیده می شود. 2- زمانی که فشار بطن چپ از فشار داخل آئورت بیشتر می شود، ضمن باز کردن دریچه های نیمه هلالی مرحله خروج می شود.با شروع خروج خون و کاهش حجم، فشار بطن چپ و آئورت mmHg 120 میلی متر جیوه افزایش می یابد. 3- به محض افت فشار بطن چپ کمتر از فشار داخل آئورت، فشار رو به عقب خون موجب بسته شدن دریچه های نیمه هلالی میشود.در این هنگام ، فشار آئورت mmHg 80 و فشلر بطن چپ به صفر میلی متر جیوه افت می کند. 4- طی رفع انقباض ایزوولومتریک دریچه های دهلیزی – بطنی و نیمه هلالی بسته می شوند. این مرحله تا لحظه ای که فشار بطن ها تا حد کم تر از فشار دهلیز ها سقوط کند؛ ادامه می یابد. 5- به هنگام سقوط فشار بطن ها تا حد کم تر از فشار دهلیز ها، مرحله پر شدن سریع بطن ها به وقوع می پیوندد. 6- انقباض دهلیزی( سیستول دهلیزی) قبل از مرحله انقباض ایزوولومتریک بعدی مقدار نهایی خون رابلافاصله به درون بطن ها تخلیه می کند. وقایع مشابهی در بطن راست و گردش خون ششی با فشار پایین تر به وقوع می پیوندد.حداکثر فشار تولید شده طی سیستول و داخل بطن راست mmHg 25 است که در دیاستول تا حد mmHg 8 سقوط می کند. صداهای قلب: صدای اول به وسیله ی بسته شدن دریچه AV و طی اتقباض ایزوولومتریک بطن هاتولید می شود.صدای دوم در اثر بسته شدن دریچه های نیمه هلالی و در زمان افت فشار درون بطن تا حدی پایین تر از فشار داخل سرخرگ ها ایجاد می گردد. بدین ترتیب اولین صدا در زمان انقباض بطن ها و صدای دوم به هنگاک شل شدن بطن ها ، طی شروع دیاستول، شنیده می شود. سوفل های قلب: سوفل ها صدای غیر عادی قلب هستند که به وسیله الگوهای غیر عادی جریان در خون ایجاد می شود. اغلب سوفل ها به وسلیه جریان خون در دریچه های معیوب قلب ایجاد می شوند. ممکن است علت مربوط به دریچه های معیوب قلب مادرزادی بوده، و یا اینکه این نقایص از وضعیتهایی چون آندوکاردیت روماتیسمی یا تب رماتیسمی به وجود آیند. در این بیماری، دریچه ها به وسیله پادتن هایی که در پاسخ به عفونتی استرپتوکوکی ( باکتری مولد آنژین گلو ) تولید می شوند، آسیب می بیند. مثال دیگر در تنگی میترال ، دریچه میترال ضخیم و کلسیفیه می گردد.این امر میتواندجریان خون دهلیز چپ به بطن چپ را مختل نماید. انباشته خون در دهلیز چپ موجب افزایش فشار دهلیز چپ و ورید ریوی گردیده، در نهایت به افزایش فشار خون منجر شود.به عنوان مکانیسم جبرانی در مقابل فشار افزایش یافته ریوی ، ضخامت بطن راست افزایش می یابد. بسته نشدن کامل دریچه ها به نارسایی معروف بوده ، ممکن است سوفل های حاصل به محض پس زدن خون از طریق لت های دریچه ها، تولید شوند. همچنین سوفل ها ممکن است در اثر عبور جریان خون از سوراخ موجود در سپتوم ( دیواره) بین طرف راست و چپ قلب( ضایعات سپتومی )ایجاد شود. این گونه ضایعات مادرزادی بوده ، احتمالا سوفل های هم د رسپتوم دهلیزی و هم سپتوم بطنی شنیده می شوند.زمانی که آسیب سپتومی با سایر موارد غیر معمول همراه نباشد، معمولا خون به علت فشار بیشتر در طرف چپ به طرف راست عبور می کند.انباشت خون در طرف راست قلب و فشار ناشی از آن ممکن است به افزایش خون ریوی و ادم ( خیز یا انباشته شدن مایع در شش ها) منجر شود. فعالیت الکتریکی قلب و اکتروکاردیوگرام: بروز دپولاریزاسیون خود به خودی در ناحیه گره پیش آهنگ قلب(SAN ) موجب تولید پتانسیل عمل گردیده، به ضربان خود کار قلب منجر گریده، به ضربان خودکار قلب منجر می گردد.تکانه های الکتریکی به وسیله سلول های عضلانی قلب در دهلیز ها هدایت شده ، از طریق بافت هدایتی ویژه به بطن ها انتقال می یابد.امواج الکتروکاردیوگرام که به وقایع الکتریکی قلب مربوط می شوند به قرار زیر هستند: موج P( دیولاریزاسیون دهلیز ها) موج QRS ( دپولاریزاسیون بطن ها) و موج T (رپولاریزاسیون بطن ها) فعالیت الکتریکی قلب: چناخ چه قلب غورباقه ای از بدنش جدا شده و همه ارتباطات عصبی آن قطع شود، تا زمانی که سلول های عضلانی آن زنده باشند، همچنان به ضربان ادامه خواهد داد. طبیعت ضربان خود به خودی قلب به خاصیت خود کاری آن مر بوط می شود.نقاط زیادی در قلب یافت شده که می توانند منشا تولید پتانسیل عمل باشندو به عنوان مراکز پیشاهنگ عمل کنند.با این وجود قلب طبیعی فقط یک ناحیه فعالیت الکتریکی خودبه خودی نشان داده، بدین وسیله به عنوان پیس میکر عمل می کند. این ناحیه پیس میکری گره سینوسی دهلیزی(SA ) خوانده می شود. گره SA در دهلیز راست ، نزدیک مدخل بزرگ سیاهرگ فوقانی قرار گرفته است. سلول های گره SA در زمان استراحت پتانسیل غشا را همانند سلول خای عصبی و عضله اسکلتی حفظ نکرده، در عوض، طی دوره دیاستول یک دپولاریزاسوین آهسته خود به خودی که پتانسیل پیش آهنگ خوانده می شود، از خود بروز می دهند. پتانسیل غشا از حدود mv 60- میلی ولت آغاز شده ، به تدریج تا mv 40- که آستانه تولید پتانسیل عمل است، دیلاریزه می شود. این دپولاریزاسیون خود به خودی به واسطه انتشارCa+2 در کانال های آهسته کلسیمی غشا ایجاد می گردد.در سطح آستانه دپولاریزاسیون ، سایر کانال ها، به نام کانال های سریع کلسیمی ، باز شده، Ca+2 به سرعت به داخل سلول ها انتشار می یابد. همچنین ممکن است باز شدن کانال وابسته به ولتاژ Na+ و انتشار رو به داخل Na+ ناشی از آن در مرحله اورشوت(overshoot) پتانسیل عمل در ایجاد سلول های پیس میکری مشارکت کند. رپولاریزاسیون، همانند سایر بافتها ی تحریک پذیر که قبلا بحث گردید، در اثر فعال شدن کانال های K+ و انتشار رو به خارج K+ بوجود می آید. به محض رسیدن رپولاریزاسیون به حدود mv 60- پتانسیل پیش آهنگ مجددی شروع شده ، دوباره با پتانسیل عمل جدید دیگری در انتهای دیاستول به حداکثر نقطه خود می رسد. برخی نقاط دیگر قلب، از جمله ناحیه اطراف گره SA و دسته دهلیزی بطنی، می توانند به طور بالقوه پتانسیل پیش آهنگ تولید کند. با وجود این ، سرعت تولید خودبه خودی دپولاریزاسیون این سلول ها ، آهسته تر از گره SA است.بنابراین ، سلول های پیش آهنگ به طور بالقوه قبل از تحریک به وسیله پتانسیل های پیش آهنگ ،خود در اثر پتانسیل عمل ناشی از عمل گره SA تحریک می شوند. چنانچه سلول عضلانی دیگر قلب در اثر پتانسیل عمل ناشی از گره SA تحریک شده باشد،در این صورت سلول های پتانسیل عمل طبیعی خود را تولید می کند.قسمت اعظم سلول های عضلانی قلب دارای پتانسیل غشایی حدود mv 90- هستند.زمانی که این سلول ها در اثر پتانسیل عمل رسیده از ناحیه پیش آهنگ ، تحریک میشوند. تا حد آستانه دپلاریزه شده ، گیت (کانال) Na+ وابسته به ولتاژ آن ها فعلا می شوند.مرحله اورشوت پتانسیل عمل سلول های غیر پیش آهنگ به انتشار رو به داخل Na+ مربوط است. به دنبال معکوس شدن سریع قطبیت غشا، پتانسیل آن به حدود mv15 – تنزل می یابد. با وجود این ، بر خلاف پتانسیل سایر سلول ها ، سطح دپولاریزاسیون برای 200 الی 300 هزارم ثانیه قبل از دپلاریزاسیون حفظ می گردد. مرحله کفه از انتشار آهسته رو به داخل Ca+2 ناشی شده،به این ترتیب این امر انتشار کند رو به خارج کاتیون ها را متعادل می سازد. دپلاریزاسیون سریع در پایان مرحله کفه، مشابه سایر سلول ها ، در اثر فعال شدن گیت K+ و انتشار رو به خارج و سریع K+ ناشی از آن فرا می رسد. بافت های هدایتی قلب: پتانسیل عملی که از گره SA منشا می گیرند، از طریق اتصالات منفذ دار بین سلول ها در سلول های مجاور عضلانی دهلیز راست وچپ قلب پخش می گردند. با این وجود ، از آنجایی که میوکارد دهلیزها از میوکارد بطن ها توسط اسکلت فیبروزی قلب جدا می شوند، ایمپالس نمی تواند مستقیما از دهلیزها به بطن ها هدایت شود. از این رو ، وجود بافت هدایت یتخصص یافته ( مرکب از سلول های تغییر شکل یافته ) لازم است. این سلول های تخصص یافته عضله قلب گره SA ، دسته هیس ، و الیاف پور کینه را تشکیل می دهند. به محض پخش ایمپالس در دهلیز ها، این ایمپالس ها از گره دهلیزی بطنی( گره AV) واقع در بخش تحتانی دیواره بین دهلیزی عبور می کنند. از این نقطه ، جریان ایمپالس از طریق دسته دهلیزی بطنی یا دسته هیس ، که از دیواره بین بطنی شروع می شود، ادامه پیدا می کند. این بافت هدایتی اسکلت فیبروزی قلب را قطع کرده ، د رامتداد دیواره بین بطنی به حرکت رو به پایین خود ادامه می دهد. دسته دهلیزی بطنی به شاخه های راست و چپ تقسیم شده ، تحریک این الیاف عضلانی هدایتی به طور همزمان موجب انقباض هر دوبطن گردیده، خون را به داخل گردش خون ریوی و سیستمیک تخلیه می کند. هدایت ایمپالس : پتانسیل عمل از گره SA با سرعت بسیار از سلول های عضلانی هر دو دهلیز عبور میکنند. سپس سرعت هدایت به طور قابل ملاحظه ای ، در حالی که ایمپالس از گره AV عبور می کند، آهسته می شود.هدایت ایمپالس ها با سرعت 0.5-0.3 متر درثانیه از طریق گره AV وجود تاخیری بیش از نصف زمان سپری شده در فاصله بین تحریک دهلیزها به بطن ها را توجیه می کند. بعد از گسترش ایمپالس ها از طریق گره AV سرعت هدایت به مقدار زیادی در دسته دهلیزی بطنی افزایش یافته ، به سرعت های بسیار بالا در الیاف پورکنژ می رسد. در اثر هدایت سریع ایمپالس ها ، انقباض بطنی 0.1 تا 0.2 ثانیه بعد انقباض دهلیز ها شروع میشود. قلب برخلاف عضلات اسکلتی ، قادر نیست فرایند انقباض را حفظ کند. اگر دهلیز ها و بطن ها به این شیوه عمل می کردند، می بایست هر کدام فقط از یک سوال عضلانی ترکیب می شدند، و این در حالی است که کل میوکارد به عنوان یک واحد الکتریکی تحریک گردیده، در حکم یک واحد منقبض می شود. این انقباض ، که از لحاظ زمانی به پتانسیل عمل طولانی سلول های عضلانی قلب با طول مدت تقریبی 300 هزارم ثانیه بستگی دارد، مشابه تکان عضلانی تولید شده به وسیله یک رشته عضله اسکلتی است.( در مقایسه فقط 100-200 هزارم ثانیه تداوم مییابد.) قلب به طور طبیعی نمی تواند ( تا بعد از زمانی که هنوز از انقباض قبلی شل شده ) مجددا تحریک بشود، زیرا سلول های عضلانی قلب دوره های تحریک ناپذیری طولانی دارند که به زمان طولانی پتانسیل عمل آنها مربوط شده، از جمع انقباضات در آنها جلوگیری می کند.در نتیجه میوکارد بایست پی از هر انقباض قلبی شل شود. از این رو عمل ریتمیک پمپ قلبی تضمین می شود. الکتروکاردیگرام: یک جز از الکترودهای سطحی قرار گرفته به طور مستقیم بر روی قلب الگوی تکرار شونده ای از تغییرات پتانسیل را ثبت خواهند کرد.همچنا ن که پتانسیل های عمل از دهلیز ها به بطن ها پخش می شوند، ولتاژ سنجیده شده بین این دو الکترود به گونه تصویری از فعالیت الکتریکی قلب را ارائه میکند زیرا مایعات بدن حاوی غلظت بالا از یون هایی هستند که درپاسخ به اختلاف پتانسیل جابه جا میشوند.( جریانی را ایجاد می کنند) بدین اختلاف پتانسیل های تولید شده به وسیله قلب به سطح بدن، جایی که با گذاشتن الکترودها یسطحی بر روی پوست میتوان آن ها را ثبت کرد، هدایت میشود. بدین ترتیب منحنی بدست آمده یک الکترکاردیوگرام ( EKG-ECG) و ابزا رثبت کننده آن الکتروکاردیوگراف نامیده میشود.با تغییر محل الکترودهای ثبت کننده میتوان تصویری بسیار کامل تری از وقایع الکتریکی قلب فراهم کرد. دوسیستم الکترود یا اشتقاق ثبت کننده ECG ، وجود دارد.اشتقاق های دو قطبی اندام ها که ولتاژ بین الکترودهای قرار گرفته مچ های دست و ساق های پا را ثبت می کنند، شامل اشتقاق های دو قطبی I ( اختلاف پتانسیل بین بازوی راست و چپ ) ، اشتقاق II ( اختلاف پتانسیل بین بازو راست و پای چپ ) و اشتقاق III ( اختلاف پتانسیل بین بازوی چپ و پای چپ می باشند). در اشتقاق تک قطبی ، ولتاژ بین یک الکترود که بر روی بدن گذاشته شده و الکترودی که در داخل الکتروکاردیوگراف وجود دارد و در پتانسیل نزدیک صفر بعد زمین حفظ می گردد، ثبت می شود.اشتقاق تک قطبی اندام ها بر روی بازوی راست ، بازوی چپ و ساق چپ قرار گرفته ، به ترتیب ، به صورت AVR و AVL و AVF خلاصه میشود. هر دوره ی قلبی سه موج مجزای ECG ایجاد میکند که با حروف P، QRS و T نشان داده میشوند.معمولا چنین گفته میشود که این امواج پتانسیل های عمل نیستند ، بلکه معرف تغییرات پتانسیل بین ود ناحیه بر روی سطح قلب هستند که به واسطه ی آثار پیچیده ی پتانسیل های عمل از سلول های متعدد قلبی تولید میشود برای مثال، گسترش دپولاریزاسیون در دهلیز ها موجب بروز اختلاف پتانسیلی می شود که با انحراف روی بالای نمودار ECG نشان داده میشود.از آنجایی که معمولا اختلاف پتانسیل بین بخش دپولاریزه شده و تحریک نشده دهلیز ها در حداکثر است، این انحراف رو به بالا در زمانی که حدود نیمی از توده دهلیزی دپولاریزه شده، به مقدار حداکثر می رسد.زمان یکه توده کلی دهلیز ها دپولاریزه می شوند ،ECG به خط پایه برمی گردد، زیرا در این وضعیت همه نقاط دهلیز ها قطبیت یکسانی دارند. به این ترتیب گسترش دپولاریزاسیون در دهلیز ها موج P را ایحاد میکند. به دلیل مشابهی هدایت ایمپالس ها در بطن ها اختلاف پتانسیلی را ایجاد می کند که به انحراف سریع بالا رونده خط ECG منجر گردیده ، آنگا ه با رپولاریزاسیون کامل توده کل بطن ها خط پایه دنبال می شود.از این رو گسترش دپولاریزاسیون در بطن ها به سیله موج QRS بیان می شود. طی این مدت دپولاریزاسیون دهلیز ها توسط پدیده دپولاریزاسیون وسیع تربطن ها،پنهان میشود.سرانجام رپولاریزاسیون بطن ها موج T را ایجاد میکند. رابطه ECG با صداهای قلب: دپولاریزاسیون بطن ها که به شکل موج QRS نشان داده می شود، انقباض را در اثر پیش برد برداشت Ca+2 به داخل سارکومر ها تحریک می کند.از این رو ، وقوع موج QRS در شروع سیستول را می توان مشاهده کرد. افزایش فشار بطنی به بسته شدن دریچه AV منجر گردیده لذا اولیت صدای قلب بلادرنگ بعد از موج QRS ایجاد می گردد. رپولاریزاسیون بطن ها که به شکل موج T نشان داده می شود، همزمان با شل شدن دریچه بطن ها، در شروع دیاستول بوقوع می پیوندد. افت فشار درونی بطنی به بسته شدن دریچه نیمه هلالی و سرخرگ ششی منجر می گردد.بنابراین دومین صدای قلب از شروع موج T در الکتروکادیوگرام ایجاد میشود.
نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

الکتروکاردیوگرام شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰ 10:53
الکتروکاردیوگرام ( ECG) چيست ؟ الکتروکاردیوگرام پروسه بدون دردی است که فعالیت الکتریکی قلب را ضبط می کند. الکترودهای فلزی کوچکی بر روی مچ دست ، قوزک پا و سینه افراد قرار داده می شود. سیگنالهای الکتریکی از الکترودها و از طریق سیمهایی به دستگاه نوار قلب منتقل می شوند و این دستگاه سیگنالها را بصورت امواج نمایش می دهد. امواج محتلف نمایانگر نواحی متفاوتی از قلب هستند که جریان الکتریکی از آنها عبور می کند. جریانهای الکتریکی ماهیچه قلب را منقبض و منبسط می کنند. موج P نمایانگر جریان الکتریکی در حفرات بالائی قلب ( دهلیزها ) است. کمپکس QRS نشاندهنده جریان الکتریکی در حفرات پائینی قلب (بطن ها) می باشد. موج T نمایانگر دوره استراحت کوتاه قلب است ، زمانی که بین دو ضربان قلب دوباره شارژ می شود. امواج ECG بر روی کاغذی که در طول دستگاه نوار قلب حرکت می کند ضبط می شود و سرعت و ریتم قلب را نشان می دهد. الگوی امواج در مورد آسیب وارده به عضله قلب و یا التهاب غشاء دور قلب ( پریکاردیوم ) نشانه های مهمی ارائه می دهند. در بسیاری از موارد نوار قلب اصلی 10-5 دقیقه وقت می گیرد و در مطب پزشک، آزمایشگاه و بیمارستان قابل انجام شدن است. · کاربرد نوار قلب چیست ؟ ECG برای بررسی افرادی که درد قفسه سینه دارند.، آنها ممکن است دچار حمله قلبی شوند. و یا آنها که مشکوک به بیماری عروق کروناری یا آریتمی هستند بکار برده می شود. همچنین برای تشخیص التهاب پرده دور قلب ( پریکاردیت )،لخته خونی که جریان خون را در ریه مختل کرده ( آمبولی ریوی )، سطح غیرطبیعی کلسیم و پتاسیم خون یا سطح خونی بالای بعضی داروها کمک کننده است. گاهی اوقات نوار قلب بعنوان قسمتی از معاینه فیزیکی معمول یا برای غربالگری افرادی که ریسک بالای مشکلات قلبی دارند، شامل افرادی که فشار خون بالا، کلسترول بالا، دیابت یا تاریخچه فامیلی محکمی از بیماریهای قلبی دارند و افراد سیگاری، بکار برده می شود. گاهی اوقات نوار قلب نماینگر بیماری قلبی در افراد است، حتی اگر فرد هیچ علامتی نداشته باشد. در طول جراحی نوار قلب مکرر عملکرد قلب را حین عمل نشان می دهد. · آماده سازی در بیشتر موارد آمادگی خاصی لازم نیست، اگر دارویی مصرف می کنید به تکنسین نوار قلب در مورد آن بگویید. زیرا که بعضی داروها روی قلب اثراتی دارند که تغییراتی در نوار قلب ایجاد می کنند. از شما خواسته می شود که النگو یا گردنبند بلند را در طول نوار قلب در بیاورید. همچنین بهتر است پیراهنی پوشیده شود که دکمه هایش براحتی باز شوند. شما باید پوست بالای قوزک پاها، مچ دستها و سینه را برهنه کنید. اگر لازم شود که لباس خود را در آورید یک گان به شما داده خواهد شد. بر روی تخت معاینه می خوابید ، تکنسین نوار قلب قسمتهایی از بازو ، پا و قفسه سینه شما را تمیز می کند. تا چربی و عرق روی پوست پاک شود. در بعضی از مردان باید موی اضافه روی قفسه سینه با تیغ برداشته شود. سپس حدود 10 الکترود فلزی کوچک بوسیله صفحات چسبنده، به نقاط مختلف و گاهی اوقات یک یا چند الکترود بر روی سایر نقاط قفسه سینه، گردن و پشت قرار می گیرد( یک عدد روی هر بازو و پا، شش عدد روی قسمت چپ قفسه سینه متصل می شود). وقتی الکترودها متصل شدند شما باید آرام دراز بکشید تا نوار قلب ضبط شود. هیچ چیز احساس نمی کنید. بطور طبیعی نفس بکشید، صحبت نکنید و از هر گونه حرکت غیر ضروری پرهیز کنید. وقتی نوار قلب گرفته شد تکنسین الکترودها را برمی دارد و به شما اجازه می دهد تا لباس بپوشید . از تکنسین بپرسید ک آیا لازم است قبل از رفتن با پزشک صحبت کنید. · بسته به دلیلی که پزشک درخواست نوار قلب کرده، ممکن است بخواهد تا ECG را فوراً ببیند. اگر ECG جزیی از بررسی های قبل از عمل یا روتین است از تکنسین بپرسید آیا دکتر شما را از نتیجه آن با خبر می سازد . - ریسکها : نوار قلب یک روش تشخیصی بی خطر و معمول است که هیچ عارضه جانبی خطرناکی ندارد. - چه موقع لازم است با پزشک تماس بگیرید : از آنجا که انتظار عوارض جانبی خطرناکی را نداریم معمولاً افراد باید برای نتیجه نوار قلب با پزشک تماس بگیرند.
نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

تست تمام فصل های زیست پیش دانشگاهی پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ 12:1

 تست تمام فصل های زیست پیش دانشگاهی

 3 – كدام RNA اطلاعات موجود در DNA هسته را به ريبوزوم حمل مي كند؟

الف)m RNA             ب) t RNA          ج)r RNA           د) RNA پلي مراز 2  

  4 – كدام گزينه درست است ؟

الف) ريبوزوم ها وظيفه رديف كردن آمينو اسيدها را در هسته به عهده دارند.
ب) RNA پلي مراز براي فعاليت خود از نوكلئوتيدهاي تيمين دار استفاده نمي كند.
ج) رونويسي ژن هاي r RNA به وسيله RNA پلي مراز I ,II صورت مي گيرد.
د) RNA پلي مراز در سلول هاي يوكاريوتي سه نوع و در سلول هاي پروكاريوتي دو نوع است.

  5 – كدام يك ساختار پروتئيني دارد؟

الف) m RNA           ب) راه انداز             ج) DNA                د) RNA پلي مراز  

  6- راه انداز و r RNA به ترتيب از چه مونومرهايي تشكيل شده اند؟

الف) نوكلئوتيد – اسيد آمينه                           ب) اسيد آمينه – نوكلئوتيد
ج) نوكلئوتيد – نوكلئوتيد                               د) اسيدآمينه – اسيد آمينه  


  7 – ژن هاي m RNA و t RNA به ترتيب توسط كدام RNA پلي مراز رونويسي مي شوند؟

الف) I وII                 ب) II‌و I                ج) II و III                د) III و II  

  8- در سلول هاي پروكاريوتي رونويسي در كدام قسمت از سلول انجام مي شود؟

الف) هسته        ب) هستك              ج) ريبوزوم           د) سيتوپلاسم  

9 – در كدام يك بيش از يك نوع RNA پلي مراز وجود دارد؟

الف)‌آنابنا        ب) ريزوبيوم        ج) اشريشيا كلي               د) نوروسپورا

 10 – كليد رمز RNA ناقل ....... نام دارد و از ........نوكلئوتيد تشكيل شده است؟

الف)كدون – 2     ب) كدون - 3       ج) آنتي كدون –2        د) آنتي كدون -3  

   پاسخ به گزينه هاي فصل اول

1

الف

6

ج

2

ب

7

ج

3

الف

8

د

4

ب

9

د

5

د

10

د

فصل دوم – تكنولوژي زيستي

  1 – براي جداسازي ژن از DNA نوتركيب كلون شده چه بايد كرد؟

الف) حرارت دادن و پس افزودن آنزيم ليگاز
ب) اضافه كردن آنزيم ECORI و سپس حرارت دادن
ج) الكترو فورزدژل و سپس افزودن تتراسايكلين به محيط
د) اضافه كردن آنزيم محدود كننده سپس الكتروفورز درژل  

  2 – هر وكتورمورد استفاده براي انتقال ژن خارجي به باكتري داراي چند جايگاه تشخيص آنريم است؟

الف) صفر                ب) يك                    ج) دو                         د) سه  

  3 – DNA نوتركيب از چه بخش هايي تشكيل شده است؟

الف) DNA باكتريوفاژ و پلازميد               ب) ژن خارجي و كروموزوم اصلي باكتري
ج) كروموزوم اصلي باكتري و وكتور         د) ژن خارجي و پلازميد  

  4 – پلازميد TI در گياه توتون موجب ا يجاد كدام بيماري مي شود؟

الف) زنگ             ب) خشك شدن               ج) گال                  د) موزائيك  

  5 – ژنوم هسته اي انسان شامل كدام است؟

الف) كروموزوم هاي جنسي X,Y                                ب) 22 اتوزوم و 2 كروموزوم جنسي
ج) 21 كروموزوم غيرجنسي و 2 كروموزوم جنسي           د) DNA هاي هسته اي و سيتوپلاسمي  

 6 – كلون شدن ژن يعني چه؟

الف) ساخته شدن نسخه هاي يكسان از روي ژن           ب) جداشدن ژن ها از DNA هاي نوتركيب
ج) ساخته شدن نسخه هاي متفاوت از روي ژن            د) ساخته شدن نسخه هاي نوتركيب از روي ژن  

  7 – سلول هاي كلون شده به چه منظورغربال مي شوند؟

الف) جدا كردن سلول هاي مقاوم به آنتي بيوتيك از سلول هاي ميزبان
ب) جدا كردن سلول هاي حاوي وكتور از بقيه ي سلول ها
ج) جدا كردن سلول ها از آنزيم محدود كننده
د) جدا كردن سلول هاي ميزبان از وكتورها  

  8 – در مهندسي ژنتيك براي برقراري پيوند فسفودي استر ميان دو DNA از كدام مولكول استفاده مي شود؟

الف)آنزيم محدود كننده       ب) آنزيم ليگاز       ج) RNA پلي مراز        د) آنتي بيوتيك  

  9 – كدام گزينه در مورد پلازميد نادرست است؟

الف) پلازميدها نوعي مولكول هاي DNA كوچك حلقوي هستند كه در بعضي از باكتري ها وجود دارند
ب) ژن مقاومت در برابر آنتي بيوتيك روي پلازميد مي باشد.
ج) پلازميدها قادر به همانند سازي با كمك كروموزوم هاي اصلي باكتري مي باشند.
د) پلازميدها حاوي ژن هايي هستند كه در كروموزوم اصلي باكتري وجود ندارند.  

10 – براي كدام عمل زير از آنزيم محدود كننده استفاده مي شود؟

الف) غربال كردن                              ب) برقراري پيوند فسفودي استر ميان دو DNA

ج) جدا كردن ژن خارجي از پلازميد      د) جدا كردن دو رشته DNA از هم  

  پاسخ به گزينه هاي فصل دوم

1

د

6

الف

2

ب

7

ب

3

د

8

ب

4

ج

9

ج

5

ب

10

ج

   فصل سوم – پيدايش و گسترش زندگي

  1 – كدام يك از نظريه هاي زير درباره نخستينمراحل پيدايش حيات مي باشد؟

الف) نظريه انتخاب طبيعي                         ب) نظريه تكامل
ج) نظريه درون هم زيستي                         د) نظريه حباب  

  2 - «در اثر واكنش شيميايي ميان گازهاي موجود در هواي جو اوليه مولكول هاي آلي سازنده حيات پديد آورند» اين نظريه چه نام دارد؟

الف) نظريه حباب     ب) نظريه تكامل      ج) نظريه الگوي سوپ بنيادين         د) نظريه انتخاب طبيعي  

3 – كدام گزينه نادرست است؟

الف) غشاي سلول از لحاظ ساختمان به كواسروات ها شباهت دارد.
ب) با تركيب اسيد و پروتئين مي توان كواسروات ها را در آزمايشگاه مدل سازي كرد.
ج) پژوهشگران اعتقاد دارند ميكروسفرها اولين قدم به سمت سازماندهي سلول است.
د)ميكروسفرها از جنس پروتئين هستند و داراي غشاي دو لايه هستند  

  4 – بر طبق تئوري هاي حيات خاستگاه وراثت و خاستگاه متابوليسم كدام است؟

الف) DNA و پروتئين      ب) پروتئين و RNA         ج) RNA, RNA        د) RNA و DNA

  5 – احتمالاً نخستين جانداراني كه بر روي زمين به وجود آمدند ..... و ..... بوده اند.

الف) هتروتروف و هوازي                        ب) هتروتروف و بي هوازي
ج) اتوتروف و بي هوازي                            د) پروكاريوت و هوازي  

6 – كدام گزينه درست است؟

الف) نخستين جانداران تك سلولي روي زمين براي كسب انرژي از مولكول هاي آلي استفاده مي كردند.
ب) سلول هاي هتروتروف قادرند مولكول هاي آلي مورد نيازشان را از تركيب غيرآلي توليد كنند.
ج) همه يوكاريوت ها داراي اندامك هاي درون سلولي و توانايي فتوسنتزهستند
د) پروكاريوت ها جانداران تك سلولي هستند كه فاقد اندامك هاي درون سلولي و غشاي سلولي هستند.  

 7 – بزرگترين جانداران ساكن خشكي در دوره كرتاسه كدام گروه بودند؟

الف) پرندگان         ب) پستانداران         ج) خزندگان          د) دوزيستان

8 – كدام گزينه در مورد ماهي ها نادرست است؟

الف) توانايي بلع و نگه داشتن غذا در دهان ماهي ها را به موفق ترين جانوران دريا تبديل كرد.
ب) ماهي ها بيش از نصف گونه هاي مهره داران را تشكيل مي دهند.
ج) ماهي ها پس از خزندگان و در دوران كرتاسه براي اولين بار به وجود آمدند
د) اولين ماهي ها فاقد آرواره بودند ولي بعد از مدتي تكامل يافته و داراي آرواره شدند  

  9 – از كدام دوره زمين شناسي به عنوان عصر فراواني خزندگان ياد مي شود؟

الف) ژوراسيك            ب) كرتاسه               ج) مزوزوئيك                د) كامبرين  

10 – كدام نظريه درباره منشا ميتوكندري و كلروپلاست مطرح شده است كه امروزه مورد قبول زيست شناسان مي باشد؟

الف) نظريه الگوي سوپ بنيادين                 ب) نظريه درون هم زيستي  

   ج) نظريه تكامل                                    د) نظريه حباب

  پاسخ به گزينه هاي فصل سوم

1

د

6

الف

2

ج

7

ج

3

ب

8

ج

4

ج

9

ب

5

ب

10

ب

فصل چهارم – تغيير و تحول گونه ها

  1 – كلم بروكلي و كلم برگ حاصل چه نوع زادگيري مي باشند؟

الف) زادگيري طبيعي     ب) انتخاب طبيعي     ج) انتخاب مصنوعي      د) سازش

  2 – طبق نظريه داروين فرآيندي كه توسط آن جمعيت ها در پاسخ به محيط خود تغيير مي كنند چه نام دارد؟

الف) سازش     ب) گونه زايي و ناگهاني    ج) انتخاب طبيعي        د) جهش و نوتركيبي  

  3 - «براسيكا اولراسه» چگونه جانداري است؟

الف) پروكاريوت – هتروتروف               ب) پروكاريوت – فتو اتو تروف

ج) يوكاريوت- هتروتروف                     د) يوكاريوت – فتواتوتروف   

 4 – شكل زير مربوط به كدام الگوي تغيير است؟

الف) الگوي تعادل نقطه اي                                ب) الگوي تغيير تدريجي
ج) رشد لجستيك جمعيت                                 د) الگوي انتخاب طبيعي  

  5 – گوناگوني ژني كدام يك از موارد زير را موجب نمي شود؟

الف) تعديل رشد جمعيت                      ب) انتخاب طبيعي

ج) پيدايش گونه هاي سازگارتر             د) پيدايش فنوتيپ هاي جديد  

6 - «انتخاب طبيعي» كدام يك از موارد زير را موجب نمي شود؟

الف) تغيير فراواني آلل ها                        ب) سازش با محيط
ج) تغيير در فراواني نسبي صفات              د) پيدايش صفات جديد  

  7 – «ملانيني شدن صنعتي» را مي توان نمونه اي از .... به شمار آورد.

الف) تعادل نقطه اي      ب) انتخاب طبيعي    ج) جهش ژني و نوتركيبي        د) زادگيري انتخابي  

  8 – كراسينگ اور به چه معناست؟

الف) مبادله قطعات بين كروموزوم هاي ناهمتا هنگام ميوز
ب)مبادله قطعات بين كروموزوم هاي همتا هنگام ميوز
ج) جهش كروموزومي و ژني هنگام ميتوز
د) جهش ژني هنگام ميتوز  

  9 – كدام گزينه درست است؟

الف) بال پروانه و بال گنجشك همولوگ هستند ولي همكار نيستند
ب) حفره گلويي قورباغه و ماهي غيرهمولوگ و همكاري هستند
ج) لگن وال و لگن انسان همكار و وستيجيال هستند
د) بال خفاش و لگن سوسمار از اندام هاي وستيجيال مي باشند  

10 – كدام يك اندام وستيجال مي باشد؟

الف) بال كبوتر        ب) بال خفاش       ج) لگن سوسمار            د) دست تمساح  

  پاسخ به گزينه هاي فصل چهارم

1

ج

6

د

2

ج

7

ب

3

د

8

ب

4

الف

9

ج

5

الف

10

ج

   فصل پنجم – ژنتيك جمعيت

1 – اگر فراواني الل هموفيلي در يك جمعيت انساني 20 درصد باشد، چند درصد از زنان، سالم و هتروزيگوس مي باشند؟

الف) 2                      ب) 16                     ج) 32                د) 80  

  2- كدام يك از بيماري هاي زير اتوزومي مغلوب است؟

 الف) ديستروفي دوشن        ب) هموفيلي          ج) كم خوني داسي شكل       د) هانتينگتون  

  3 – كدام گزينه نادرست است؟

الف) رانش ژن مي تواند باعث افزايش تنوع جمعيت ها شود.
ب) درون آميزي فراواني نسبي الل ها را تغيير نمي دهد ولي سبب افزايش فراواني افراد خالص مي شود.
ج) شارش ژن سبب كاهش تفاوت بين جمعيت ها مي شود
د) شارش ژن در جمعيت هاي مختلف نتايج متفاوتي را به وجود مي آورد.  

   4 – جهت تغيير گونه ها توسط كدام عامل تعيين مي شود؟

الف) شارش ژن                                      ب) رانش ژن
ج) درون آميزي                                    د) انتخاب طبيعي  
  5 – اگر در يك جمعيت 1000 نفري ، 90 نفر به بيماري تالاسمي مبتلا باشند، فراواني ژن سالم در اين جمعيت چند درصد است؟

الف)                30 ب) 50                         ج) 70                 د) 90  
  6 – هر گاه فراواني الل تالاسمي در جمعيتي با تعادل هاردي – واينبرگ برابر با0.2باشد، فراواني زنان مبتلا به تالاسمي ميتوز چقدر خواهد بود؟

الف) 0.10                 ب) 0.16                 ج)0.21                 د)0.98  
  7 – در يك جمعيت در حال تعادل گل ميموني 35 درصد آن ها رنگ صورتي دارند. همه گل هاي صورتي را جدا مي كنيم. حال اگر بين گروه جدا شده آميزش تصادفي انجام شود فراواني نسبي گل هاي صورتي در نسل اول چند درصد است؟

الف)12.5                       ب) 25                   ج) 50                    د)65  

  8 – فراواني ژنوتيپي يك جمعيت نخود فرنگي به صورت 0.25AA + 0.5Aa + 0.25aa مي باشد. پس از دو نسل خود لقاحي فراواني الل غالب چقدر خواهد بود؟

الف) 12.5%                 ب)25%                 ج)50%                 د)75%

  9 – كدام گزينه نادرست است؟

الف) وجود فسيل زنده نشاندهنده انتخاب پايدار كننده مي باشد.
ب) انتخاب پايدار كننده يكي از الگوهاي انتخاب طبيعي است كه در جهت حفظ وضع موجود عمل مي كند.
ج) انتخاب گسلنده فنوتيپ هاي حدواسط را بر فنوتيپ هاي آستانه اي ترجيح مي دهد
د) انتخاب جهت دار در محيط متغير و انتخاب گسلنده در محيط ناهمگن روي مي دهد.  

  10 – انتخاب مصنوعي را جزء كدام نوع از عوامل دگرگوني مي توان به شمار آورد؟

الف) انتخاب جهت دار                                          ب) انتخاب پايدار كننده
ج) انتخاب گسلنده                                                د) سازش  
  پاسخ به گزينه هاي فصل پنجم

1

ج

6

ب

2

ج

7

ج

3

الف

8

ج

4

د

9

ج

5

ج

10

الف

  فصل ششم – پويايي جمعيت ها و جوامع زيستي

  1 – اگر جمعيت يك گله فيل 200 نفر باشد در طول يك سال 4 مرگ و 12 تولد روي دهد، آهنگ افزايش ذاتي اين جمعيت چقدر است؟

الف) 0.04                 ب)0.4                       ج) 0.08                    د)0.12
  2 – اگر جمعيت يك گله بز كوهي 100 نفر باشد و در طول يك سال 8 مرگ و 2 تولد روي دهد، آهنگ افزايش ذاتي اين جمعيت چقدر است؟

الف) 0.6                  ب)0.06                    ج) 0.06-                    د) 0.1-
  3 – بين مورچه و شته چه نوع رابطه ي زيستي وجود دارد؟

الف) هم ياري                ب) هم سفرگي                 ج) صيادي                 د) انگلي  
  4 – بين كدام دو گونه ي زير رابطه ي هم سفرگي وجود دارد؟

الف) ريزوبيوم و لوبيا                                  ب) مورچه و شته
ج) نوزاد پروانه كلم – گياهان تيره شب بو     د) دلقك ماهي و شقايق دريايي  
  5 – هم آهنگي تكاملي بين گونه هايي كه دريك اكوسيستم زندگي مي كنند و با هم ارتباط نزديك دارند.... ناميده مي شود.

الف) هم ياري      ب) كنام بنيادي       ج) كنام واقعي       د) تكامل همراه  
  6 – رابطه صيادي بين كدام دو گونه زير وجود دارد؟

الف) شته و مورچه                             ب ) ستاره دريايي و صدف باريك
ج) دلقك ماهي و شقايق دريايي                  د) ريزوبيوم و گياه سويا  
  7 – هر چه تراكم جانداران در محيط بيش تر باشد، آهنگ رشد ...... و توان توليد مثلي ......خواهد بود.

الف) بيش تر – بيش تر                       ب) بيش تر – كمتر  

 ج) كمتر – بيشتر                               د) كمتر – كمتر  
  8 – تراكم جمعيت به چه معناست ؟

الف) مجموع افرادي از يك گونه در يك زمان و در يك مكان زندگي مي كنند.
ب) گروهي از گونه هاي مختلف كه در يك زمان معين در يك مكان زندگي مي كنند.
ج) گروهي از افراد كه در يك زمان و در يك مكان خاص زندگي مي كنند.
د) تعداد افراد يك گونه كه در يك زمان مشخص در يك واحد سطح يا حجم زندگي مي كنند.  

  9 – كدام گزينه در مورد جمعيت هاي فرصت طلب نادرست است؟

الف) جمعيت هاي فرصت طلب بيشتر در محيط هاي متغير و غيرقابل پيش بيني ديده مي شوند.
ب)تعداد زياد زاده ها و اندازه كوچك زاده ها از مشخصه هاي جمعيت هاي فرصت طلب است.
ج) آهنگ رشد جمعيت هاي فرصت طلب از الگوي رشد لجستيك پيروي مي كند.
د) در جمعيت هاي فرصت طلب مرگ و مير معمولاً مستقل از تراكم مي باشد.  

   10 – كوچك بودن اندازه يك جمعيت كدام يك از شرايط زير را به دنبال خواهد داشت؟

الف) كاهش آهنگ مرگ و مير                       ب) كاهش درون آميزي
ج) افزايش همانندي ژني                                د) افزايش توان بقاي جمعيت  
  پاسخ به گزينه هاي فصل ششم

1

الف

6

ب

2

ج

7

د

3

الف

8

د

4

د

9

ج

5

 

د

10

ج

 

  فصل هفتم – رفتار شناسي

   1 – در آموزش حركات نمايشي به جانوران سيرك، كدام نوع يادگيري نقش اصلي را دارد؟

الف) شرطي شدن كلاسيك                   ب) حل مسئله
ج) عادي شدن                                  د) آزمون و خطا  

  2 – در كدام نوع يادگيري جانور مي آموزد كه به محرك هاي دائمي كه هيچ سود و زياني براي او ندارد، پاسخ ندهد؟

الف) شرطي شدن كلاسيك            ب) شرطي شدن فعال
ج) نقش پذيري                              د) عادي شدن  

   3 – نخستي ها بيشتر از چه طريق با هم ارتباط برقرار مي كنند؟

الف) صورت        ب) بو            ج) فرمون              د) تعيين قلمرو  

  4 – كداميك صفت چشمگيري نمي باشد؟

الف) انشعابات بيشتر شاخ در گوزن نر               ب) تعيين قلمرو در چيتاي نر
ج) شاخ در قوچ نر                                   د) يال در شير نر  

  5 – روش يادگيري «حل مسئله» در كدام يك از جانداران زير ديده نمي شود؟

الف) آدمي             ب) لمور              ج) قورباغه                د) ميمون  
  6 – ساده ترين نوع يادگيري در جانوران كدام است؟

الف) آزمون و خطا                             ب) شرطي شدن كلاسيك
ج) عادي شدن                                  د) حل مسئله  
  7 – ترشح بزاق سگ در برابر غذا و راه افتادن جوجه غازها به دنبال اولين شيء متحرك بعد از بيرون آمدن از تخم را چگونه رفتاري مي دانيد؟

الف) عادي شدن – ژنتيكي
ب) شرطي شدن كلاسيك – غريزي
ج) غريزي – نقش پذيري
د) شرطي شدن كلاسيك – شرطي شدن فعال  

   8 – در يادگيري از نوع شرطي شدن كلاسيك چه نوع تغيير رفتاري از سوي جاندار ديده مي شود؟

الف)‌عدم پاسخ به محرك دائمي                    ب)پاسخ به محرك دائمي
ج) عدم پاسخ به محرك بي اثر                       د) پاسخ به محرك بي اثر  
  9 – كدام گزينه نادرست است؟

الف) الگوي آواز خواندن پرندگان بر اساس اطلاعات ژني و يادگيري است.
ب) پروانه هاي شب پرواز از خود موادي به نام فرومون ترشح مي كنند كه سبب جلب جنس مخالف از راه دور مي شود.
ج) براي قورباغه نر، انجام حركات ويژه و حالت بدن ، در فصل توليد مثل بهترين راه جلب جنس مخالف است.
د) داشتن شاخ هايي بلند با انشعاب هاي زياد در گوزن هاي نر يك صفت چشمگير مي باشد.  

   10 – كدام يك از موارد زير را مي توان شيوهي ساده تري براي برقراري ارتباط دانست؟

الف) ترشح فرومون توسط پروانه هاي شب پرواز       ب) ايجاد صداهاي بلند توسط قورباغه
ج) مبارزه سگ هاي نر براي دست يافتن به جنس ماده     د) ايجاد علائم صوتي توسط انسان  

  پاسخ به گزينه هاي فصل هفتم

1

د

6

ج

2

د

7

ج

3

الف

8

د

4

ب

9

ب

5

ج

10

الف

 

 فصل هشتم – شارش انرژي در جهان

   1 – اكسيژني كه در فرآيند فتوسنتز از گياه دفع مي شود ناشي از .... فتوسنتر است.

 الف) تجزيه آب در مرحله 1                      ب) تجزيه گلوكز در مرحله 1

ج) تجزيه گلوكز در مرحله 2                       د) واكنش آب و گلوكز در مرحله 2  
 

  2 – كدام يك از موارد زير از محصولات فرآيند فتوسنتز نمي باشد؟

الف) آب                                     ب) كربن دي اكسيد
ج) گلوكز                                     د) گاز اكسيژن  

  3 – كاروتينوئيدها به ترتيب كدام نورها را بيش تر جذب و منعكس مي كنند؟

الف) سبز و آبي – زرد و نارنجي                     ب) سبز و زرد – قرمز و نارنجي
ج) غشاي ميتوكندري                                   د) آبي و نارنجي – زرد و قرمز  

   4 – واكنش هاي مرحله نوري فتوسنتز در كدام قسمت انجام مي شوند؟

الف) فضاي داخل تيلاكوئيد                              ب) غشاي تيلاكوئيد
ج) غشاي ميتوكندري                                      د) استروما  

   5 – حاصل مرحله تاريكي فتوسنتز كدام است؟

الف) ATP                                      ب) NADPH
ج) قند سه كربني                      د) استروما  

  6 – كدام گزينه نادرست است؟

الف) سرعت فتوسنتز با افزايش شدت نور، تا حدي كه همه انگيزه ها مورد استفاده قرار گيرند، زياد مي شود.
ب) سطح بهينه ي فتوسنتز هر گياه به شدت نور، تراكم دي اكسيدكربن و دما بستگي دارد.
ج) افزايش تراكم گازدي اكسيد كربن همواره باعث افزايش سرعت فتوسنتز مي شود.
د) سرعت فتوسنتز براي هر گياه دردامنه خاصي از دماهاي محيطي، بيشتر است.  

   7 – چرخه كالوين مربوط به كدام مرحله از فتوسنتز است و در كدام قسمت انجام مي گيرد؟

الف) مرحله 2 – كلروپلاست                  ب) مرحله 2 – ميتوكندري
ج) مرحله 3 – سيتوپلاسم                       د) مرحله 3 – كلروپلاست  

  8 – افزايش بيش از حد كدام مورد مي تواند سرعت فتوسنتز را كاهش دهد؟

الف) رطوبت               ب) دي اكسيد كربن          ج) دما                  د) شدت نور

  9- به ازاي هر مولكول اسيد پيروويك در مرحله دوم تنفس سلولي چند مولكول ATP و چند مولكول NADH توليد مي شود؟

 الف) 1و2                    ب) 1و4                        ج)2و4                د)1و1  

  10 – به ازاي هر مولكول گاز در تنفس هوازي چند ATP به طور خالص توليد مي شود؟

الف)            2 ب)                    34 ج)                38               د) 72  

 

  پاسخ به گزينه هاي فصل هشتم

1

الف

6

ج

2

ب

7

د

3

الف

8

ج

4

ب

9

ب

5

ج

10

ج

  فصل نهم – ويروس ها و باكتري ها

  1 – كدام يك از ويروس هاي زير از انواع DNA دار است؟

الف) HIV            ب) TMV    ج) ويروس آبله مرغان      د) ويروس هاري  
 

  2- كدام ويروس از طريق شكاف هاي كوچكي كه در ديواره سلولي ايجاد شده است، به سلول وارد مي شود؟

الف) ويروس زگيل           ب) ويروس آنفلوآنزا    ج) باكتريوفاژ       د) TMV  

  3 – كدام دو ويروس زير از طريق آندوسيتوز به سلول وارد مي شوند؟

الف) ويروس آنفلوآنزا و ويروس زگيل             ب) HIV و TMV
ج) ويروس تبخال و با كتريوفاژ                     د) آدنو ويروس و باكتريوفاژ  

  4 – عامل كدام بيماري زير، ذرات عفوني با ساختار پروتئيني است؟

الف) سل             ب)           جنون گاوي ج)         هاري         د) كچلي  

  5 – كدام گزينه نادرست است؟

الف) پيلي به باكتري كمك مي كند كه به سطوح مخلف بچسبد و ماده ژنتيك خود را طي فرآيند هم يوني مبادله كند.
ب) تاژك باكتري نسبت به پيلي ضخيم تر و بلندتر است و با حركات خود باكتري را به جلو مي راند.
ج) باكتري ها پروكاريوت اند و فاقد هسته سازمان يافته مي باشند.
د) باكتري ها را بر اساس نوع ديواره سلولي به دو گروه گرم منفي و گرم مثبت تقسيم مي كنند.  

  6 – كدام يك از گروه آركي باكتري ها نمي باشد؟

الف) متانوژن            ب) نيتروزموناس         ج) هالوفيل        د) ترموفيل  

  7 – كدام يك به ترتيب در تثبيت نيتروژن جو و در شوره گذاري نقش دارند؟

الف) ريزوبيوم – كلاميدوموناس                  ب) ريزوبيوم – آنابنا

ج) نيتروزموناس – نيتروباكتر                    د) آنابنا – نيتروزوموناس  

   8 – محل تقسيم يا تكثير كدام عامل بيماري زا نادرست مي باشد؟

الف) مايكوباكتريوم توبركلوسيز در شش
ب) كلورينه باكتريوم ديفتريا در گلو
ج)كلستريديوم بوتولينم در كبد
د) پروپيوني باكتريوم آكنس در غده هاي چربي پوست  

   9 – باكتري هاي شيميو اتوتروف از چه لحاظ در كشاورزي اهميت دارند؟

الف) تثبيت نيتروژن                          ب) توليد گاز اكسيژن

ج) تجزيه بقاياي پيكر گياهان              د) شوره گذاري 
 

  10 – كداميك از باكتري هاي زير فتوسنتز كننده است و از تركيبات آلي مانند اسيدها و كربوهيدراتها به عنوان منبع الكترون استفاده مي كند؟

الف) باكتري هاي گوگردي سبز              ب) سيانو باكتري ها

ج) متانوژن ها                                     د) باكتري هاي غيرگوگردي ارغواني
  

   پاسخ به گزينه هاي فصل نهم

1

ج

6

ب

2

د

7

د

3

الف

8

ج

4

ب

9

د

5

ب

10

د

  فصل دهم – آغازيان

  1 – كداميك از آغازيان زير داراي چرخه ي زندگي تناوب نسل است؟

الف) كلاميدوموناس                                       ب) پلاسموديوم
ج) اسپيروژير                                                د) كلپ  

  2 – كدام يك از موارد زير در مورد آميب نادرست است؟

الف) با كمك پاهاي كاذب حركت مي كند
ب) هتروتروف و فاقد ديواره سلولي است
ج) به روش هاي جنسي و غيرجنسي توليد مثل مي كند
د)تك سلولي و يوكاريوت مي باشد  

  3 – كدام يك از موارد زير در مود دياتوم ها نادرست است؟

الف) تك سلولي و فتواتروف اند
ب) داراي ديواره سلولي سيليسي و دو قسمتي مي باشند
ج)‌داراي تقارن شعاعي و تقارن دو طرفي هستند
د) هاپلوئيد هستند و معمولاً توليد مثل غيرجنسي دارند  

  4 – كدام شاخه از آغازيان به ترتيب در تشكيل سنگ هاي آهكي و سنگ هاي سيليسي شركت دارند؟

الف) روزن داران - دياتوم ها                            ب) دياتوم ها – روزن داران
ج) جلبك ها – آميب ها                                     د) آميب ها – جلبك ها  
  5 – كدام يك از ويژگي هاي زير مربوط به اسپيروژير نيست؟

الف) با روش هم جوشي توليد مثل جنسي انجام مي دهد
ب) سلول زيگوت هاپلوئيد و رشته هاي ديپلوئيد تشكيل مي دهد
ج) داراي كلروپلاست نواري شكل است
د) يوكاريوت و داراي سلول هاي هسته دار است  

   6 – كدام گزينه در مورد اوگلنا نادرست است؟

الف)‌در آب هاي شيرين زندگي مي كند
ب) بر حسب گونه از يك تا هزاران تاژك دارد
ج) به روش غيرجنسي و از طريق تقسيم ميتوز توليد مثل مي كند
د) اندام حساس به نوري به نام لكه چشمي دارد  

  7- لكه چشمي اوگلنا در كجا قرار دارد؟

الف) كنار تاژك بلند                            ب) كنار تاژك كوتاه
ج) نقطه مقابل تاژك بلند                        د) نقطه مقابل تاژك كوتاه  
 8 – پشه ي آلوده به مالاريا، هنگام نيش زدن فرد سالم، كدام شكل از پلاسموديوم را وارد بدن انسان مي كند؟

الف) گامت          ب) زيگوت      ج) مروزوئيت      د) اسپوروزوئيت  
  9 – كدام يك از بيماري هاي زير به وسيله آغازيان ايجاد نمي شود؟

الف)‌مالاريا          ب) اسهال خوني آميبي               ج) تبخال             د) توكسوپلاسموز  

  10 – كدام گزينه نادرست است؟

الف) اوگلنا و پارامسي هر دو داراي واكوئل ضربان دار هستند.
ب) هاگ داران غيرمتحرك، تك سلولي و انگل هستند و توانايي ايجاد كلني دارند.
ج) مالاريا به وسيله گروهي از آغازيان به نام هاگ داران ايجاد مي شود.
د) كپك مخاطي پلاسموديومي داراي هسته هاي متعدد ديپلوئيد است كه به وسيله ديواره سلولي از هم جدا نشده اند.  

 

  پاسخ به گزينه هاي فصل دهم

1

د

6

ب

2

ج

7

الف

3

د

8

د

4

الف

9

ج

5

ب

10

ب

 

فصل يازدهم – قارچ ها

  1 – ماده اصلي ديواره سلولي كداميك از جنس كتين است؟

الف) پارامسي         ب) پني سيليوم               ج) روزن داران              د) دياتوم  
  2 – كدام گروه از قارچ ها سبب بيماريهاي پوستي مي شوند؟

الف) دئوتروميست ها                             ب) بازيديوميست ها
ج) آسكوميست ها                                  د) زيگوميست ها   

 3 – به ترتيب ساختار توليد مثل جنسي در كپك سياه نان و قارچ فنجاني چه ناميده مي شود؟

الف) زيگوسپورانژ – آسك                        ب) آسك – بازيديوم
ج) ميسليوم – بازيديوم                    د) زيگوسپورانژ – ميسليوم  


  4 – كدام گزينه در مورد گلسنگ نادرست است؟

الف) گلسنگ ها به تغييرات شيميايي محيط بسيار حساس هستند
ب) در بيش تر گلسنگ ها جزء قارچي يك بازيديوميست است.
ج) گلسنگ قادر است نيتروژن را تثبيت كنند
د) گلسنگ حاصل همزيستي بين يك قارچ و يك فتوسنتز كننده است.  

  5 – نخينه هايي كه توسط آن ها كپك سياه نان به درون نان نفوذ مي كند چه نام دارند؟

الف)‌ميسليوم              ب) آسك         ج) ريزوئيد          د) استولون  
  6 – كدام قارچ فاقد نخينه است؟

الف) ريزوپوس استولونيفر                        ب) قارچ ژله اي
ج) آمانيتا موسكاريا                                 د) مخمر نان  
   7 – كانديدا آلبيكنز نوعي ...... است كه باعث بيماري .......مي شود.

الف) قارچ چتري – مسموميت       ب) دئوتروميست – پوستي بين انگشتان پا
ج) دئوتروميست – كچلي                     د) مخمر – برفك دهان  

  8 – در نخينه كدام يك از قارچ هاي زير سيتوپلاسم آزادانه جريان دارد؟

الف) بوزك        ب) زنگ غلات         ج) كپك سياه نان          د) قارچ فنجاني  

  9 – در كدام نوع از قارچ هاي زير ساختار توليد مثل جنسي تشكيل مي شود؟

الف) آسپرژيلوس                     ب) زنگ گندم         

 ج) شني سيليوم                    د) قارچ بيماري هاي پوستي  

  10 – كدام قارچ ها بيشتر به روش جنسي و كدام قارچ ها بيشتر به روش غيرجنسي توليد مثل مي كنند؟

الف) زيگوميست ها و آسكوميست ها – بازيديوميست ها
ب) زيگوميست ها و بازيديوميست ها – آسكوميست ها
ج) بازيديوميست ها – آسكوميست ها و زيگوميست ها
د) بازيديوميست ها و آسكوميست ها – زيگو ميست ها  

   پاسخ به گزينه هاي فصل يازدهم

1

ب

6

د

2

الف

7

د

3

الف

8

ج

4

ب

9

ب

5

ج

10

الف

نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

نمونه سئوالات فصل1 زیست و آزمایشگاه 2(نهایی)

سوالات فصل اول۱

 

به نام خدا

(-1 اینترفرون چیست و چه عملی انجام می دهد؟ ( خ 81

( چگونه فعال می شوند و حاصل فعال شدن آنها چیست؟ ( خ 81 B -2 لنفوسیتهاي

( -3 الف- وظایف دستگاه ایمنی را بنویسید. ( ش 81

ب- تیموس در سیستم ایمنی چه نقشی دارد؟

( -4 الف)پروتئین هاي مکمل در برخورد با میکروب ها چگونه عمل می کنند ؟ ( ش 81

ب- آلرژي را تعریف کنید.

( -5 الف- التهاب را تعریف کنید. ( د 81

ب- یکی از راه هاي به وجود آمدن ایمنی فعال، در بدن را بنویسید.

ج- در ایمنی هومورال، کدام لنفوسیت ها نقش دارند؟

( کشنده، به چه سلول هایی حمله می کنند؟ ( د 81 T -6 الف- سلو لهاي

ب- کدام ترکیبات در گیاهان، نقش دفاعی و فعالیت ضد میکروبی دارند؟

( -7 لایه هاي مخاطی، چگونه با میکروب ها مبارزه می کنند؟ ( خ 82

پس از اتصال به آنتی ژن خاص، چه سلول هایی را به وجود می آورند و چگونه موجب مرگ ،T -8 لنفوسیت هاي

( سلول هاي سرطانی می شوند؟ ( خ 82

-9 شکل زیر، مراحل بروز آلرژي را نشان می دهد.

( بخش هاي مشخص شده را نامگذاري کنید. ( خ 82

( -10 هیستامین، در محل التهاب، از کدام سلول ها آزاد می شود و چه نقشی دارد؟ (ش 82

( -11 ویروس ایدز ا زچه راه هایی به بدن منتقل می شود؟ (ش 82

( خاطره را توضیح دهید. ( ش 82 B -12 نحوه ي عمل سلولهاي

سوالات فصل اول

 

٢

( -13 وظایف دستگاه ایمنی را بنویسید. ( د 82

( -14 فاگوسیتوز را تعریف کنید. ( د 82

( -15 به پرسشهاي زیر پاسخ دهید: ( د 82

الف- چرا دستگاه ایمنی به سلول هاي سرطانی حمله می کند ولی به سلول هاي عادي بدن آسیبی وارد نمی کند؟

ب- در هنگام بروز آلرژي، کدام سلول، هیستامین آزاد می کند؟

( -16 فاگوسیتوز را تعریف کنید. (خ 83

( کشنده را توضیح دهید. ( خ 83 T -17 نحوه ي عمل سلول هاي

( -18 ترکیبات دفاعی که در گیاهان ساخته می شوند را نام ببرید. ( خ 83

( هاي بدن را نام ببرید. ( ش 83 « فاگوسیت » -19 الف- دو گروه از

ب- لنفوسیت هاي نابالغ، در کدام اندام ها تکامل پیدا می کنند؟

( -20 الف- براي جلوگیري از دفع عضو پیوند شده، چه کارهایی باید انجام شود؟ ( ش 83

ب- دلیل کاهش قدرت دفاعی بدن، در افراد مبتلا به ایدز چیست؟

( -21 دو نقش مایع مخاطی در دفاع غیراختصاصی را بنویسید. ( د 83

( -22 دو گروه از سلول ها را که هیستامین ترشح می کنند نام ببرید. ( د 83

( -23 الف- دستگاه ایمنی چگونه سلول هاي سرطانی را شناسایی و با آن مبارزه می کند؟ (د 83

ب- چرا افرادي که به یک بیماري واگیر مبتلا می شوند معمولاً نسبت به ابتلاي مجدد به این بیماري ایمنی پیدا

می کنند؟

( را تعریف کنید و دو علامت بروز التهاب را بنویسید. (خ 84 « التهاب » -24

( -25 الف) چه تفاوتی بین عملکرد پروتئین هاي مکمل و اینترفرون، در مقابله با میکروب ها وجود دارد؟ ( خ 84

چیست؟ « خودایمنی » ( ب

( -26 الف) دو نمونه از فاگوسیت ها را که در دفاع غیراختصاصی نقش دارند، نام ببرید. ( ش 84

که نوعی بیماري خودایمنی است را بنویسید. (MS) ب) علت بروز مالتیپل اسکلروزیس

سوالات فصل اول

 

٣

( -27 پلاسموسیت ها چگونه به وجود می آیند ودر مبارزه با میکروب ها چه نقشی دارند؟(ش 84

( -28 دومین خط دفاع غیراختصاصی، از چهار مکانیسم تشکیل شده است، آن ها را نام ببرید.(د 84

( -29 ایمنی فعال، از چه راه هایی در بدن ایجاد می شود؟ ( د 84

( -30 آلرژي را تعریف کنید. ( د 84

( -31 نقش مایع مخاطی را در دفاع غیراختصاصی بنویسید.( خ 85

( کشنده، چگونه سلول هاي سرطانی را از بین می برند؟ ( خ 85 T -32 سلول هاي

-33 در شکل زیر، مراحل بروز آلرژي نشان داده شده است. در هر یک از مراحل شماره گذاري شده، چه عملی صورت

( می گیرد؟ پاسخ را با ذکر شماره در برگ امتحانی بنویسید. ( خ 85

( -34 براي هر یک از سلول هاي زیر، در دستگاه ایمنی یک وظیفه بنویسید. ( ش 85

الف) نوتروفیل ب) ماستوسیت

( خاطره را در دومین برخورد با آنتی ژن خاص نشان می دهد. ( ش 85 B -35 الف- شکل زیر، سلول

شماره هاي مشخص شده را نام گذاري کنید.

ب) ایمنی فعال را تعریف کنید.

( -36 سه راه مختلف انتقال ویروس ایدز به بدن را بنویسید. ( ش 85

( -37 در مورد پروتئین هاي مکمل به سوالات زیر پاسخ دهید: ( د 85

الف) دو محل ساخته شدن آنها را بنویسید.

ب) نحوه ي عمل آنها در دفاع غیراختصاصی را توضیح دهید.

سوالات فصل اول

 

۴

( مالتیپل اسکلروزیس) چه پدیده اي اتفاق می افتد. ( دي 85 ) MS -38 الف) در بیماري

( ب) دستگاه ایمنی چگونه سلول هاي سرطانی را از سلول هاي عادي بدن تشخیص می دهد. ( دي 85

( -39 شکل زیر قسمتی از مراحل پاسخ التهابی را نشان می دهد.( خ 86

نقشهر یک از موادي که در محل آسیب دیده، آزاد می شوند را بنویسید.

( -40 جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. (خ 86

الف) پروتئین هاي مکمل و .......................... با ایجاد منفذ در غشاي سلول، موجب مرگ آنها می شوند.

گروه خاصی از ............................ را مورد تهاجم قرار می دهد و این سلول ها را از بین می برد. ،HIV ب) ویروس

( -41 الف) در چه شرایطی توانایی شناسایی انواع سلول ها توسط دستگاه ایمنی مطلوب نیست؟ (خ 86

ب) لنفوسیت هاي نابالغ در روند تکاملی خود، چه ویژگی هایی را کسب می کنند؟

ج) نرم تنان چگونه در برابر میکروب ها، از خود دفاع می کنند؟

( -42 تب نشانه چیست؟ و چه نقشی در دفاع غیراختصاصی دارد؟( ش 86

( -43 جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید: ( ش 86

الف) پادتن ها به وسیله سلول هایی به نام .............................. ترشح می شوند.

ب) پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی در برابر برخی آنتی ژن ها ................................ نام دارد.

( -44 الف) ایمنی فعال را تعریف کنید. ( ش 86

ب) چگونه دستگاه ایمنی، سلول هاي سرطانی را شناسایی می کند.

( -45 الف) گلبول هاي سفید فاگوسیت کننده را نام ببرید. ( د 86

ب) پادتن ها با روش هاي مختلف آنتی ژن ها را غیرفعال می کنند، یکی از این روش ها را توضیح دهید.

مالتیپل اسکلروزیس) بنویسید. ) MS ج) نحوه ي عمل دستگاه ایمنی را در بروز بیماري

سوالات فصل اول

 

۵

( -46 جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید: ( دي 86

الف) سلول هاي آلوده به ویروس، پروتئینی به نام ........................... تولید می کنند که از تکثیر ویروس در سایر سلول ها

جلوگیري می کند.

خاطره به وجود می آید. B تعدادي سلول به نام ............................... و سلول ،B ب) از تقسیم سلول لنفوسیت

( -47 الف) التهاب را تعریف کنید. ( خ 87

ب) نقش اینترفرون در دفاع غیراختصاصی را بنویسید.

مالتیپل اسکلروزیس) دستگاه ایمنی چه بخشی از سلول هاي بدن را مورد تهاجم قرار می ) MS -48 الف) در بیماري

( دهد. ( خ 87

ب) در آلرژي، کدام سلول هیستامین ترشح می کند؟

می تواند باعث بروز ایدز شود؟ HIV ج) در چه شرایطی مسواك آلوده به

د) کرم هاي حلقوي از چه طریق در برابر میکروب ها از خود دفاع می کنند؟

-49 الف) پس از آنکه پروتئین هاي مکمل در برخورد با میکروب ها، فعال شدند، چه اعمالی صورت می گیرد که منجر

( به مرگ سلول ( میکروب) می شود؟ ( ش 87

ب) لنفوسیت هاي نابالغ، طی روند تکاملی خود در تیموس، چه توانایی هایی کسب می کنند؟

( کشنده، کدام یک از سلول هاي دیگر در مبارزه با سرطان نقش اصلی را دارند؟(ش 87 T -50 الف) بجز سلول هاي

ب) به چه علت در بیماري ایدز، قدرت دفاعی بدن کم می شود؟

ج) پادتن ها با روش هاي مختلف آنتی ژن را غیرفعال می کنند، ساده ترین روش عمل پادتن ها را بنویسید.

( -51 در اولین برخورد با آلرژن ، پاسخ فرد حساس به ورود آلرژن چیست ؟ ( دي 87

( -52 الف) چشم ها چگونه در برابر باکتري ها محافظت می شوند ؟ (دي 87

ب) پروتئین هاي مکمل علاوه بر ماکروفاژ ها ، در چه سلول هایی ساخته می شوند ؟

T ج) در سطح سلول هاي سرطانی مولکولهاي خاصی به نام .............................. وجود دارد که توسط لنفوسیت هاي

شناسایی می شود .

 

نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

نمونه سوال تستی زیست شناسی و آزمایشگاه 2 پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ 11:57

نمونه سوال تستی زیست شناسی و آزمایشگاه 2

۱-كداميك شباهت بين ايمني در جانداران مختلف(مهره داران ، بي مهرگان و گياهان) است؟

۱) پس زدن پيوند بافت بيگانه               ۲) وجود دفاع غير اختصاصي         

۳)وجود دفاع  اختصاصي                       ۴)وجود دفاع اختصاصي و غير اختصاصي

2-كدام عبارت غلط است؟

۱)  نورون رابط فاقد ميلين است.

۲)در نورون حسي اكسون كوتاهتر از دندريت است.

۳)خروج ناگهاني پتاسيم موجب بالا  رفتن منحني تغيير پتانسيل غشاء ميشود.

۴)انكفالين يك انتقال دهنده عصبي سركوبگر است.

3-حفاظت كنندگي سد خوني- مغزي مربوط به چيست؟

۱) مايع مغزي – نخاعي           ۲) استخوان جمجمه وستون مهره ها

۳) پرده هاي مننژ                     ۴)سلول هاي پوششي ديوارة مويرگ هاي مغزي

4- ساده ترين دستگاه عصبي مربوط به كدام جاندار است و چه شكلي دارد؟

۱) هيدر – شبكه عصبي              ۲) پلاناريا – گره عصبي

۳) هيدر – گره عصبي                   ۴) پلاناريا – طناب عصبي

5-  در كدام بيماري چشمي عدسي ناصاف و نا منظم مي شود؟

۱) پير چشمي          ۲) آستيگماتيسم            ۳) آب مرواريد            ۴) دوربيني

6- گيرنده هورمون تيروكسين در كجا قرار دارد؟ چرا؟

۱) روي غشا – زيرا تيروكسين نمي تواند از غشاعبور كند

۲) سيتوپلاسم - زيرا تيروكسين در ليپيد حل شده و از غشا عبور مي كند.

۳) داخل هسته - زيرا تيروكسين كوچك است و از غشا عبور مي كند.

۴)ر وی هسته - زيرا تيروكسين يك پروتئين است.

7- كدام آزمايش گريفيت نشان داد كه كپسول باكتري عامل مرگ موش نيست؟

۱)تزريق باكتري كپسول دار                                      ۲)  تزريق باكتري بدون كپسول

۳)تزريق باكتري كپسول دار كشته شده و زنده بدون كپسول      ۴)تزريق باكتري كپسول دار كشته شده

8- پيوند هيدروژني در DNA ي دو رشته اي  بين كدام ملكول ها تشكيل ميشود؟

۱)قند و فسفر        ۲) قند و باز          ۳) باز و باز              ۴)فسفرو فسفر

9- كدام فقط در يو كاريوت ها وجود دارد؟

۱)هيستون    ۲) DNA ي حلقوي      ۳)جهش       ۴) همانند سازي نيمه حفظ شده

 10- كدام يك از تغييرات زير در ساختار كروموزوم، مقدار ماده ی ژنتيك سلول ثابت نمي ماند؟

۱) مضاعف شدن     ۲) واژگوني           ۳) حذف            ۴) جابجايي 

11- كدام رويداد زير ميتواند منجر به نشانگان داون شود؟

۱)يكي از رشته هاي دوك در آنافاز 1  پاره شود.

۲)دو كروماتيد خواهري در آنافاز 1 همچنان در محل سانترومر به هم متصل باشد

۳)سيتوكينز بعد از تلوفاز 1 صورت نگيرد.

۴) برخي رشته هاي دوك به هيچ كروموزومي متصل نباشد.

12- كدام غلط است؟

۱)اگر دو فرد بيمار فرزند سالم داشته باشند، بيماري حتما غالب است.

۲)اگر دو فرد سالم فرزند بيمار داشته باشند، بيماري حتما مغلوب  است.

۳)در بيماري هاي وابسته به جنس دختر بيمار نميتواند پدر سالم داشته باشد.

۴) در بيماري هاي مغلوب وابسته به جنس معمولا تعداد مردان مبتلا از زنان مبتلا بيشتر است.

13- در يك جايگاه كروموزوم انساني چهار الل وجود دارد ، چند نوع ژنوتيپ هموزيگوت و چند نوع ژنوتيپ هتروزيگوت براي اين جايگاه وجود دارد؟

  1- 4و 12        ۲-  6 و 8                            3- 6 و 10                      4-  4  و 6

14- الگوي مقابل مربوط به كدام بيماري نمي تواند باشد؟                 £-------˜

۱) هموفيلي                       ۲) هانتينگتون                                -----

                                                                                                    £         ˜

۳)كم خوني داسي شكل    ۴)تالاسمي  

15- به منظور پر شاخ و پر ساقه كردن گياهان از كدام هورمون استفاده كنيم؟

۱) اكسين           ۲) ژيبرلين           ۳) سيتوكينين           ۴) اسيد آبسزيك

16- انرژي لازم براي حركت اسپرم توسط كدام قسمت تامين مي شود؟

۱)تاژك اسپرم     ۲) سر اسپرم      ۳)قسمت مياني اسپرم         ۴) دم اسپرم        

17- مقدار استروژن و پروژسترون ....

۱)ترشح FSH , LH   را مهار می كند

۲)باعث ايجاد فوليكول جديد در مرحله لوتئال می شود.

۳)در اثر ترشح FSH , LH  كاهش می يابد

۴) در هفت روز اول افزايش قابل ملاحظه ای دارد.   

پاسخنامه زيست شناسي و آزمايشگاه 2 

سؤال

پاسخ

سؤال

پاسخ

1-

2

11-

1

2-

3

12-

3

3-

4

13-

4

4-

1

14-

1

5-

2

15-

3

6-

3

16-

3

7-

4

17-

1

8-

3

 

 

9-

1

 

 

10-

4

 

 

پاسخ تشريحي:

1-  گزينه 2 صحيح است .در همة جانداران دفاع غير اختصاصي وجود دارد. ص 23

2- گزينه 3 صحيح است. ص 30 و  31 خروج ناگهاني پتاسيم موجب پايين رفتن منحني تغيير پتانسيل غشاء ميشود.

3- گزينه 4 صحيح است. ص 44 - سلول هاي پوششي ديوارة مويرگ هاي مغزي فاقد منفذ است. و ميكروب ها نمي توانند وارد مغز شوند.

4- گزينه 1 صحيح است. ص 52 .

5-   گزينه 2 صحيح است. در آب مرواريد عدسي كدر مي شود. ص 62

6- گزينه 3 صحيح است. ص82 و88 تيروكسين پروتئين نيست بلكه يك آمينو اسيد (تيروزين) تغيير شكل يافته است.

7-  گزينه 4 صحيح است.ص99

8- گزينه 3 صحيح است.ص 107

9-گزينه 1 صحيح است.DNA ي حلقوي فقط در پرو كاريوت ها  و گزينه 3 و گزينه 4  در هر دو گروه ديده مي شود.

10- گزينه 4 صحيح است، مقدار مادة ژنتيكدر كروموزوم مورد نظر به غير از واژگوني در همه تغيير مي كند.

11- گزينه 1 صحيح است. سه گزينه ديگر رويدادهاي طبيعي آن مراحل است.

12- گزينه 3 صحيح است در بيماري هاي وابسته به جنس غالب دختر بيمار ميتواند پدر سالم داشته باشد.

13-گزينه 4 صحيح است. انواع ژنوتيپ هموزيگوت برابر با تعداد الل ها ( 4 )  است. انواع ژنوتيپ هتروزيگوت برابر است با:    n(n-1)/2           كه n تعداد الل ها است.       6     :   2/ (1-4)4

 14-گزينه 1 صحيح است.   1- هموفيلي :   مغلوب وابسته به جنس؛ در بيماري هاي وابسته به جنس مغلوب دختر بيمار نميتواند پدر سالم داشته باشد    2- هانتينگتون : اتوزومي غالب    3- كم خوني داسي شكل :اتوزومي مغلوب    4- تالاسمي  اتوزومي مغلوب

15-   گزينه 3 صحيح است. از سيتوكينين ها به منظور تشكيل ساقه از سلول هاي تمايز نيافته استفاده مي شود.

16-  گزينه 3 صحيح است ص 244.

17- گزينه 1 صحيح است.ص25
نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

مونه سوالات زيست و آزمايشگاه1و2 پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ 11:54

نمونه سوالات زيست و آزمايشگاه1

26-كدام ويژگي براي روغن هاي گياهي نادرست است؟

1)پيوند دو يا سه گانه دارند.         2)حداكثر تعداد هيدروژن را دارند.  3)مايع وروان هستند.                 4)در اسيد چرب خميــدگي دارند.

27-در كدام گروه همگي پلي مر نيستند؟

1)كربوهيدراتها ، ليپيدها             2) نوكلئويك اسيدها                   3) ليپيدها                              4) پروتئين ها

28-مصرف كدام ليپيد ، بيماري رگ ها را ايجاد مي كند؟

1)كلسترول                          2)روغن ذرّت                              3)روغن زيتون                          4)روغن ذرّت هيدروژنه،كلسترول

29-از پيچ وتاب خوردن ……….پروتئين حاصل مي شود.

1)يك پلي پپتيد                    2)چند پلي پپتيد                         3)يك يا چند پلي پپتيد             4)چند اسيد آمينه

30-حل شدن كدام يك در آب مشكل تر است؟

1)نشاسته                            2)ساكارز                                   3)گلوكز جامد                         4)لاكتــــــــــوز

31-هور مون ها ممكن است جزو كدام گروه از مولكول هاي آلي باشند؟

1)پروتئين ها                       2) ليپيد ها                                 3)هيدرات هاي كربن                4)پروتئين ها و ليپيدها

32-«آلبومين» با كدام يك در سلول نقش مشابه دارد ؟

1) چربي                             2) ATP                                  3) سلولز                                 4) موم

33-سلولازي كه درون دستگاه گوارش جانوران عمل مي كند:

1)درون يابرون سلولي است.      2)خود جانور مي سازد.                 3)موجب توليدانرژي و آب مي شود.4)فقط درون سلول ساخته مي شود.

34-كدام ويژگي در مورد « كاتالاز» درست است؟

1) پروتئازاست.                     2)در جگر ساخته مي شود.             3)هيدروليز مي كند.                   4)برون سلولي است.

35-كدام گزينه كاملاَ درست است؟   « آنزيم ها……..

1)همگي پروتئيني هستند.       2) همگي بايد دائماَ توليد شوند.      3) بايد با فرآورده متّصل شوند.       4)شكل سه بعدي ويژه اي دارند.

 

زيست شناسي و آزمايشگاه I                          فصل 2                             صفحه 3                                               زمان : 36 دقيقه

36-كدام يك ممكن است اتصال پيش ماده را به جايگاه فعال آنزيم ها ، غير ممكن سازد؟

1)تغييرات شديد دما تا 45درجه                                                2) وجود ويتامين ها                   

3)گرما وويتامين ها                                                                4)گرما ي زياد و تغييرات اسيدي بودن محيط

37-در صنعت براي استخراج آنزيم ، محيط كشت آن ها  بايد كدام يك را داشته باشد ؟

1) پيش ماده آنزيم                   2) ATP                                3) فرآورده آنزيم                        4) ATP و پيش ماده

38-كدام گزينه درست است؟

1) آنزيم ها فقط در دماي بالا عمل مي كنند.                               2)افزايش دما تا 45 درجه آنزيم را فعّالتر مي كند.

3)سموم جايگاه فعّال آنزيم را خراب مي كنند.                              4)در صنعت آنزيم هارا در خارج سلول مي سازند.

39-كدام يك مي تواند به جايگاه فعّال « پروتئاز ها» متصل شود؟

1) آميلاز                               2)هيدروژن پر اكسيد                  3)موم                                     4)ATP

40-افزايش گرما ، موجب افزايش  ……..مي شود و در نتيجه سرعت آنزيم بيشتر مي شود.

1)برخوردپيش ماده با پيش ماده 2)برخورد پيش ماده با آنزيم          3)تغيير جايگاه فعال                    4)اتصال آنزيم با مواد معدني

41-اثر آرسنيك در جلوگيري از عمل آنزيم ها چگونه است؟

1)جلوگيري از برخورد پيش ماده با پيش ماده                             2)جلوگيري از برخورد پيش ماده با آنزيم

3)اشغال جايگاه فعال                                                           4)تغيير ساختار سه بعدي آنزيم

42-كدام آنزيم قادر به انجام واكنش انرژي خواه است؟

1)پروتئاز                                2)سلولاز                               3)ليپاز                                     4)آنزيم فعال در سنتز آبدهي

43-كدام يك بيشترين ماده ي آلي بدن انسان است؟

1)پروتئين                              2)ليپيد                                 3)هيدرات كربن                         4) ويتامين ها

44-كدام واكنش انرژي خواه محسوب مي شود؟

1)نرم كردن گوشت با آنزيم         2) نرم كردن مواد گياهي با آنزيم  3) تبديل روغن مايع به جامد        4)تبديل نشاسته به گلوكز

45- نقش ATP چيست؟

1) آزاد كردن انرژي براي واكنش هاي انرژي خواه                        2) آزاد سازي انرژي گرمايي

3)نوعي باز آلي است.                                                           4)جزو پلي مرهاي ذخيره اي است.

46-علت مايع بودن روغن ذرت چيست؟ ( كنكور 83 )

1)آب گريزبودن آن است.                                                     2) ساختار تري گليسريدي آن است.

3) حداكثر هيدروژن را دارد.                                                  4) وجود خميدگي در اسيدهاي چرب آن است.

47-كدام يك باتاثيرآنزيم هاي مترشحه ازسلول هاي دستگاه گوارش انسان،به واحدهاي يكساني تبديل مي شود؟( كنكور 83 )

1) گليكوژن                              2)ساكارز                             3) سلولز                                  4) لاكتوز

48-به هنگام سير نمودن يك اسيد چرب كه يك پيوند 3گانه در بين اتم هاي كربن دارد،چند اتم هيدروژن اضافه مي شود؟

1) 6                                       2) 4                                  3)  3                                      4)  2

49- ميكروب هاي دستگاه گوارش موريانه، كدام يك را جذب مي كنند ؟

1) سلولز                                  2) گلوكز                             3) ساكارز                                  4) لاكتوز

50-با توجه به شكل روبرو، كدام گزينه در مورد آن درست است ؟

1)      واكنش هيدروليزي است.             

2)      واكنش انرژي زا است.

3)      با مصرف ATPهمراه است.

4)      با فعاليت آنزيم گوارشي است.                  

                                                                                                                                 موفق و پيروز باشيد
نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

نمونه سوالات فصل 1زيست و آزمايشگاه1 پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ 11:53

نمونه سوالات فصل 1زيست و آزمايشگاه1

نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

نمونه سوالات فصل2 زيست و آزمايشگاه1 پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ 11:52

نمونه سوالات فصل2 زيست و آزمايشگاه1

38ـ طرز قرار گرفتن فسفوليپيدهاي غشا چگونه است؟

1 ) سرهای آبدوست مقابل هم                     2 ) دم های آبدوست دور از هم

3 ) دم های آبگریز مقابل هم                            4 ) دم های آبگریز دور از هم

39 ـ ريبوزوم در درون كدام اندامك‌ها وجود دارد ؟

1 ) شبکه آندوپلاسمی و میتوکندری                2 ) میتوکندری و کلروپلاست

3 ) شبکه آندوپلاسمی و لیزوزوم                     4 ) لیزوزوم و کلروپلاست

40 ـ كدام يك به چسبيدن باكتري‌ها به سطوح مختلف كمك مي كند؟

1 ) پیلوس و تاژک             2 ) تاژک وکپسول                 4 ) پیلوس و کپسول             4 ) تاژک و دیواره سلولی

41- جنس پلاسمودسم چیست؟

1) سیتو پلاسم                   2) دیواره                        3) غشاء                   4) لان

42- انسولین یک پروتئین ترشحی است توسط ریبوزم های کدام محل ساخته می شود؟و محل ساخت کاتالاز کدام محل است؟

1) شبکه اندوپلاسمی- سیتوزول                             2) سیتوزول- شبکه اندوپلاسمی

3) شبکه آندوپلاسمی پراکسی زوم                     4) سیتوزول پراکسی زوم

43- تنظیم وضوح تصویرو تنظیم روشنایی نمونه درمیکروسکوپ نوری به ترتیب برعهده کدام قسمت است؟

1) دیافراگم- پیچ های تنظیم کننده                           2) پیچ های تنظیم کننده دیافراگم

3) عدسی های شیئی دیافراگم                                4) عدسی چشمی عدسی شیئی

44 - جنس شیمیایی ناقل های یون سدیم درغشای سلول کدام است؟

1) پلی ساکارید          2) لیپید            3) پروتئین           4) گلیکو پروتئین

45- تغذیه آمیب جذب  آب توسط دانه لوبیا به ترتیب از چه روشی صورت می گیرد؟

1) انتقال فعال انتشار            2) آندوسیتوز اسمز       3 ) اگزوسیتوز اسمز                  4) انتشار انتقال فعال

46-کدامیک ازگزینه های زیرصحیح است؟      1) با میکروسکوپ نوری می توان اجسام گلژی رامشاهده کرد

2 ) بامیکروسکوپ نوری می توان ساختمان درونی باکتری کروی رامشاهده کرد

3 ) بامیکروسکوپ الکترونی می توان جایگاه اتم رادرمولکول هامشخص کرد

4)بامیکروسکوپ الکترونی گذاره می توان تصویرسه بعدی ازسطح مولکول رامشاهده کرد

47 -  نقش کدام یک ازمواردزیردرغشاسازی کمتر است؟

1)شبکه اندوپلاسمی صاف         2)غشاءداخلی هسته         3)شبکه اندوپلاسمی           4)دستگاه گلژی

48- پارامسی لزوماً کدام ویژگی را ندارد؟

1: زندگی در آب شیرین           2: دیواره ی سلولی             3: هسته سازمان یافته        4  : واکوئل

49- دیواره سلولی کدام دارای پلاسمودسم است؟

1:باکتری E.coli         2: گیاه آربیدوپسیس             3: کپک نوروسپورا کراسا          4: باکتری  استرپتوکوکوس نومونیا

50 - اگر یک سلول اپیدرمی پیاز را در یک محلول غلیظ نمکی قرار دهیم چه پدیده ای رخ می دهد؟

1: در اثر جذب آب می ترکد                                         2: با از دست دادن آب می ترکد

3: با از دست دادن آب غشاء آن چروکیده می شود        4: هیچ تغییری در آن رخ نمی دهد

51- سلولهای کدامیک ازعضلات زیر دارای بیش از یک هسته می باشد؟

1: راست شکمی             2: میوکارد            3: نگاری            4: اسفنکتر داخلی مثانه

52- ریبوزوم های موجود در کلروپلاست ریشه چغندر قند به کدام یک شبیه است؟

1: ریبوزوم های سیتوپلاسم در تریکودینا                                  2: ریبوزوم های روی غشاء هسته در لوبیا

3: ریبوزوم های روی شبکه آندوپلاسمی زبر در پارامسی           4: یبوزوم های میتوکندری ر ماهیچه صاف

53- کدام یک به ترتیب عامل تورژسانس سلول گیاهی و محل انجام گوارش سلولی در گیاهان است؟

1: گلژی واکوئل             2: غشای سلولی لیزوزوم       3 : غشای سلولی دیواره سلولی        4: واکوئل واکوئل

54- در انتشار تسهیل شده حرکت مواد از .............. صورت می گیرد؟

1: محیط پرتراکم به محیط کم ترکم با کانال پروتئینی و با صرف انرژی

2: محیط کم تراکم به محیط پرتراکم با ناقل پروتئینی و با صرف انرژی

3: محیط پر تراکم به محیط کم تراکم با کانال پروتئینی و بدون صرف انرژی

4: محیط پرتراکم به محیط کم تراکم بدون ناقل پروتئینی و با صرف انرژی

55- کدام گزینه را با میکروسکوپ الکترونی گذاره تشخیص می دهند؟

1: سطح نمونه              2: مولکولهای بزرگ درون سلول         3: شکل میتوکندری         4: عمل مژه در تریکودینا

56- تریکودینا ................

1: فاقد آنزیم سازنده ی DNA است                   2: از تولید کننده ها محسوب می شود

3: DNA ی محصور در غشای هسته دارد            4: ژنوم آن در ناحیه ی نوکلئوتیدی قرار دارد

57- تنظیم وضوح تصویر توسط کدام قسمت میکروسکوپ صورت می گیرد؟

1: دیافراگم              2: منبع نور               3: عدسی شیئی            4: پیچ تنظیم

58- کدام گزینه صحیح نیست؟

1: هورمونهای استروئیدی توسط شبکه آندوپلاسمی صاف ساخته می شود

2: هیدروژن پراکسید درون شبکه آندوپلاسمی تجزیه می شود

3: هیدروژن پراکسید هورمونهای استروئیدی را تخریب می کند

4: هیدروژن پراکسید درون پراکسی زوم تولید می شود

59- در سلولهای گیاهی نزدیک ترین لایه دیواره سلولی به هسته کدام است؟

1: غشاء          2: تیغه میانی          3: دیواره اولیه          4: دیواره دومین

60- اریترومایسین داروئی است که خاصیت آنتی بیوتیکی دارد در صورت داشتن عوارض جانبی مصرف آن به کدام اندامک سلولی آسیب می رساند؟

1: شبکه آندوپلاسمی              2: جسم گلژی             3: هسته               4: میتوکندری

61- سلولهای گیاهی فاقد لیزوزوم هستند نقش لیزوزوم بعهده کدام اندامک سلول گیاهی است؟

1: جسم گلژی        2: شبکه آندوپلاسمی        3: واکوئل مرکزی        4: پلاست

62- در مورد ساخت پروتئین هائی که قرار است به خارج از سلول ترشح شوند گلیکو پروتئین در کدام اندامک سلولی ساخته می شوند؟

1: شبکه اندوپلاسمی صاف             2: شبکه اندوپلاسمی زبر          3: ریبوزوم         4 :میتوکندری

63- در عمل فنوسنتز مکان بدام افتادن انرژی خورشید چیست؟

1: ماتریکس             2: گرانوم               3: استروما                            4: ریبوزوم

64- کدام گزینه صحیح نیست؟

1: غلظت مایعات بدن کمتر از غلظت درون سلولهاست         2: غلظت خون مشابه غلظت درون سلولها است

3: گلبولهای قرمز در آب خالص می ترکند                            4: نتیجه انتشار یک ماده یکسان شدن غلظت آن در محیط است

65 - رنگ گلبرگهای گلها مربوط به وجود رنگیزه در کدام اندامک است؟

1: واکوئل               2: پلاست                 3: کلروپلاست                      4: شبکه آندوپلاسمی

66- سلولهای کدامیک فاقد سانتریول است؟

1: سرخس             2: ماهیچه ای                        3: کاج                           4: تریکودینا

67- پوشش کلروپلاست از چند لایه فسفولیپید تشکیل شده است؟

1: یک لایه             2: دو لایه                 3: چهار لایه                              4: مشخص نیست

68- کدامیک از ملکولهای زیر به آسانی از غشا دولایه ای سلول عبور می کنند؟

1:آب                    2:لیپیدها                      3: مونوساکاریدها                4: آمینواسیدها

69- گوارش اندامکهای آسیب دیده توسط ........... صورت می گیرد؟

1: پراکسی زوم                   2 : لیزوزوم              3: شبکه آندوپلاسمی               4: گلژی

70-کدام یک ساختار میکرو توبولی ندارد ؟

1-سانتریول در خزه ها                   2-تاژک باکتریها              3-مژک تریکودینا              4-اسکلت سلولی در مخمر

71-گزینه صحیح کدام است ؟

1- دیواره باکتریها و قارچها یکپارچه و دارای منفذ می باشد

2-بیشترین تعداد مو لکولهای غشا مو لکولهای فسفو پروتئینی هستند

3-ریبوزوم های سلولهای یو کاریوتی و ریبوزوم های درون میتو کندری و کلرو پلاست شبیه هستند

4-برای مشاهده سلولهای زنده می توان از میکرو سکوپ الکترونی ولتاژبالا استفاده کرد

72-شبکه اندوپلاسمی صاف درانسان در کدام مورد نقش ندارد.

1-انقباض ماهیچه ها                 2- تجزیه گلیکوژن کبد              3-ساخت انسولین               4-ساخت استروژن

نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

نمونه سوالات فصل3 زيست و آزمايشگاه1 پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ 11:50

نمونه سوالات فصل3 زيست و آزمايشگاه1

37- در لوبیا کدام توانایی انجام فتوسنتز را ندارد؟

1: کلرانشیم           2: میانبرگ اسفنجی         3: روپوست          4: نگهبان روزنه

38- در ساقه و برگ گیاه علفی جوان کدام توانایی انجام فتوسنتز را دارد؟

1: کرک           2: روپوست              3: تارکشنده                4: نگهبان روزنه

39- در مورد شکل مقابل گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

1: پروتوپلاسم زنده و فعال دارد         2: یک سلول بافت کلانشیمی است

3: قدرت تقسیم دارد                          4: برای استحکام بخشیدن به گیاه تمایز یافته است

40- بافت پوششی کدام دو قسمت مشابهند؟

1: روده باریک و دهان          2: روده باریک و پوست     3: دهان و پوست              4: دهان و روده بزرگ

41- پروتئین های موجود در کدام نقش مشابه رشته های کلاژن دارند؟

1: ماهیچه ها             2: ناخن ها             3: سفیده تخم مرغ           4: هیچکدام

42- بافت پوششی مکعبی یک لایه در کدام قسمت بدن وجود دارد؟

1: درون مری           2: اتاقک های هوایی شش ها           3: سطح درونی روده           4: لوله های نفرون

43- ساختن کوتیکول  به عهده کدامیک از سلولهای زیر است؟

1: پارانشیم         2: مریستم           3: روپوست            4: بنیادی

44- در ساختار ریشه کدام لایه نسبت به بقیه درونی تر است؟

1: دایره محیطیه        2: اندودرم          3: اگزودرم          4: پوست

45- تعداد اجسام گلژی در کدامیک از سلولهای زیر نسبت به بقیه بیشتر است؟

1: غدد بزاقی          2: سلولهای عصبی            3: ماهیچه ای         4: پیوندی

46- کدامیک از سلولهای زیر زنده و فاقد اندامک می باشد؟

1: آوند چوبی        2: آوند آبکشی        3: کلرانشیم      4: اسکلرانشیم

47- شکل مقابل متعلق به کدامیک از سلولهای زیر است؟

1: کلانشیم             2: اسکروئید            3: فیبر         4: پارانشیم

48- بافت تشکیل دهنده رباط چیست؟

1: پیوندی رشته ای            2: غضروفی           3: غشا پایه        4: عصبی

49-سلول های..............و................ به یک نوع بافت اصلی گیاه تعلق دارند

1-پارانشیم-تار کشنده   2-نگهبان روزنه-پارانشیم    3-کلانشیم-ترشح کننده کوتین     4-تار کشنده-ترشح کننده کوتین

50-نوع بافت پوششی لوله ای نفرون کدام است.

1-سنگفرشی چند لایه ای    2-سنگفرشی یک لایه ای          3- مکعبی یک لایه ای          4-استوانه ای یک لایه ای

51 - بافت ماهیچه ای کدام با بقیه متفاوت است؟

1)             ماهیچه ی بازو                    2) ماهیچه ی مثانه                 3) سرخرگ                 4) مجاری ادرار

52- بافت پوششی سنگ فرشی چند لایه ای و بافت پوششی مکعبی یک لایه ای به ترتیب در کجای بدن وجود دارد؟

1)             سطح خارجی مری دیواره ی رگ ها                      2) سطح داخلی روده اتاقک های هوایی شش ها

3)             پوست اتاقک های هوایی شش ها                          4) درون مری لوله های نفرون

53- در کدام مورد زیر رشته های فراوان کش سان وجود ندارد؟

1)             رباط                     2) نوک بینی                     3) لاله ی گوش                     4) بافت پیوندی سست

54- کدام گزینه ی زیر جزء خصوصیات بافت پارانشیمی نمی باشد ؟

1)     سلول های جوان بافت پارانشیمی قدرت تقسیم دارند.    3) پروتوپلاسم سلول های پارانشیمی زنده و فعال است.

2)     بین سلول های پرانشیمی فضاهای کمی وجود دارد.        4) سلول های بافت پارانشیمی بزرگ اند اما دیواره ی نازک دارند.

55- کدام سلول گیاهی در حالت بلوغ زنده است اما بعضی از اندامک ها مثل هسته را ندارد؟

1)             سلول همراه             2) سلول اسکروئید              3) فیبر              4) آوند آبکشی

56- دو نوع سلول تمایز یافته روپوستی ساقه کدام است؟

1)             پوستک و نگهبان روزنه       2) کوتیکول و کرک         3) نگهبان روزنه و کرک          4) فیبر و نگهبان روزنه

57- کدام خصوصیات زیر مربوط به تراکئید است؟

1)     سلول های باریک و طویل در قسمت انتهایی مخروطی شکل

2) سلول هایی باریک و کوتاه در قسمت انتهایی استوانه ای شکل

3) سلول هایی گشاده و کوتاه و استوانه ای شکل                           4) سلول هایی گشاد و طویل و مخروطی شکل

58- کدام بافت پوششی درون مری را می پوشاند؟

1)             مکعبی چند لایه ای         2) سنگفرشی مکعبی         3) استوانه ای یک لایه ای         4) سنگفرشی ساده

59- کدام یک سلولی زنده و دارای نقش استحکامی است؟

1)             آوند چوبی                    2) پارانشیم                  3) فیبر سلولزی                 4) کلانشیم

60-بافت پوششی مکعبی یک لایه ای در کدام یک از موارد زیر وجود دارد؟

1)             اتاقک های هوایی              2) نفرون              3) مری                4) پوست

61-تعداد کدام یک از سلول های زیر پس از تولد افزایش نمی یابد؟

1)     سلول های پیوندی           2) سلول های استخوانی            3) سلول های غضروفی          4) سلول های ماهیچه ی مخطط

62-هسته ی بزرگ و عدم وجود واکوئل از ویژگی های کدام سلول های زیر است؟

1)             سلول های بنیادی        2) سلول های آوند آبکشی             3) سلول های پارانشیم           4) سلول های کرانشیم

63-در کدام سلول گیاهی قطر دیواره ی سلولی زیاد بوده ، اما لیگنین وجود ندارد؟

1)             فیبر               2) اسکلرئید                3) اسکرانشیم                 4) کلانشیم

64- بافت ماهيچه هاي رگهاي خوني از نوع ............. بوده و انقباض آنها ................... است.

الف) مخطط - غير ارادي          ب) صاف غير ارادي           ج) صاف ارادي        د) مخطط ارادي

65- سرعت جريان آب در آوندهاي چوبي كدام گياه سريع تر است؟

الف) پرتقال                         ب) كاج                        ج) سرخس                د) سرو

66- بافت سنگفرشي يك لايه در كدام محل ديده مي شود؟

الف) سطح دروني رگهاي خوني     ب) لوله هاي نفرون          ج) درون مري             د) پوست

67- سلولهاي سازنده ي كدام يك بعد از تمايز و بلوغ مي ميرند؟

الف) كلانشيم               ب) لوله غربالي             ج) عناصر آوندي                د) كلرانشيم

68- كدام يك از بافتهاي زير جزء بافت پيوندي نيست؟

الف) بافت چربي          ب) بافت عصبي            ج) خون                          د) استخوان

69-  نوع بافت پوششي لوله هاي نفروني و مخاط مري به ترتيب:

الف) مكعبي يك لايه- سنگفرشي چند لايه                    ب) سنگفرشي يك لايه سنگفرشي چند لايه

ج) استوانه اي يك لايه مكعبي يك لايه                      د) استوانه اي يك لايه مكعبي يك لايه

70- منشاء كدام نوع بافت با بقيه متفاوت است؟

الف) رباطها                        ب) استخوان                     ج) عضله                    د) زردپي عضلات

 

71- در سلول عصبي مقابل شماره ي 1 و 2 چيست؟

الف) اكسون دندريت                                ب) غلاف لپيدي سلول پشتيبان

ج) اكسون- سلول پشتيبان                            د) غلاف ليپيدي- جسم سلولي

72- جنس كوتين در كوتيكول شامل چه نوع تركيبي است؟

الف) اسيد چرب                 ب) فسفوليپيد                 ج) پروتئين                   د) كربوهيدرات

73- منشاء سلولهاي نگهبان روزنه با منشاء كداميك مشابه است؟

الف) آوند آبكشي                ب) آوند چوبي                ج) كركها                      د) كوتيكول

74- شكل روبرو مقطع عرضي يكي از اندامهاي گياهي است. شماره 1 و 2 كدام است.

الف) دايره محيطه آوند چوبي               ب) آندودرم- آوند آبكش

ج) آندودروم- آوند چوبي                         د) روپوست- آندودرم

75.محافظت ازمریستم راسی ساقه برعهده کدام است وازتقسیم کدام قسمت بوجودمی اید؟                                                                                                     

1)برگچه-مریستم راسی ساقه                            2)برگچه-سلولهای بنیادی

3 )کلاهک-مریستم راس ساقه                          4)کلاهک سلولهای بنیادی

76-تارهای کشنده مربوط به کدام یک از سلول های زیراست؟                                                                                                                                                                  

1 . ریشه زا                  2 . اپیدرم                        3.پوست                  

4.آندودرم
نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

نمونه سوالات فصل4زيست و آزمايشگاه1 پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ 11:47

نمونه سوالات فصل4زيست و آزمايشگاه1

34- کدام یک به طور مستقیم ویا غیر مستقیم در تشکیل پپسین دخالت ندارد؟

1)     گاسترین               2) اسید کلریدریک              3) پپسینوژن              4) رنین

35- ماهیچه های کدام یک مخطط و ارادی است؟

1)             ابتدای حلق               2) معده                 3) راست روده              4) پیلور

36- کدام گزینه ترتیب درست عبور غذا در دستگاه گوارش پرندگان را نشان می دهد؟

1)             چینه دان معده سنگدان                              2) چینه دان سنگدان معده

3)             سنگدان چینه دان مهده                              3) سنگدان معده چینه دان

37-  کدام جانور زیر فاقد اندام گوارشی است؟

1)             کرم خاکی                2) کرم کدو                3) هیدر               4) گوریل

38- اثر مستقیم فقدان فاکتور داخلی کدام است؟

1)     کاهش تعداد گلبول های قرمز              2) کاهش ویتامین B12

3) افزایش تعداد گلبول های قرمز              4) کاهش ترشح اسید کلریدریک

39- رنین در کجا ترشح می شود و بر چه ماده ای اثر می کند؟

1)             معده مالتوز            2) دوازدهه کازئین            3) معده کازئین           4) لوزالمعده پروتئین

40- به ترتیب ازراست به چپ کدام هورمون محرک ترشح اسیدکلریدریک درمعده وکدام هورمون محرک ترشح بی کربنات

شیره ی پانکراس است ؟

1)             گاسترین سکرتین      2) گاسترین گاسترین       3) سکرتین گاسترین      4) سکرتین سکرتین

41-جذب کدام یک در مخاط روده با کمک سدیم صورت می گیرد؟

1)             قندهای ساده و اسیدهای چرب                                              2) آمینواسیدها و گلیسریدها

3)             قندهای ساده و آمینواسیدها                                                   4) گلیسرول و اسیدهایچرب

42-آنزیم های گوارشی در کدام بخش معده نشخوارکنندگان ترشح می شود؟

1)             سیرابی                      2) نگاری                    3) هزارلا                    4) شیردان

43-خاصیت اسیدی کیموس معده به وسیله ی چه موادی خنثی می شود؟

1)             بی کربنات سدیم شیره ی پانکراس       2) صفرا         3) پروتئازهای شیره ی پانکراس        4) موارد 1 و 2

44- كدام جانور كيسه گوارشي دارد؟

الف) آميب                    ب) اسفنج                      ج) هيدر                            د) كرم خاكي

45- كدام ترتيب در بخشي از لوله گوارش پرندگان صحيح است؟

الف) .... مري - چينه دان سنگدان معده - ...      ب) ....  مري چينه دان معده سنگدان

ج) .... مري چينه دان سنگدان                              د) .... مري معده چينه دان سنگدان

46- ماهيچه هاي ديواره دهان با كدام نوع ماهيچه زير مشابه است.

الف) ماهيچه رگها                  ب) ماهيچه بازو          ج) ماهيچه قلب                 د) ماهيچه معده

47- مهمترين عامل موثر در تخليه ي كيموس معدي به دوازدهه كدام است؟

الف) تركيب شيميايي كيموس    ب) نوع غذا      ج) شدت حركات دروني     د) مدت توقف غذا در معده

48- سلولهاي پپتيك غدد معده كدام را مي سازند؟

الف) اسيد كلريدريك           ب) موكوز معده           ج) پپتالين             د) آنزيمهاي پپسينوژن

49- گوارش كدام غذاها از دهان شروع مي شود و با كمك كدام آنزيم؟

الف) قندها- پپتالين        ب) چربيها- پسين        ج) پروتئينها- رنين              د) پروتئينها- پپتالين

50- هر پرز روده ي باريك داراي به ترتيب چند رديف سلول و چند رگ لنفي است؟

الف) 1-1                       ب) چند 1                ج) چند چند                    د)
نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

نمونه سوالات فصل5زيست و آزمايشگاه1 پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ 11:46

نمونه سوالات فصل5زيست و آزمايشگاه1

فصل پنجم

1.کدام یک با مصرف انرژی همراه است ودرکدام مرحله فشارپرده جنب حداکثراست؟

1.خروج ذخیره دمی-بازدم عمیق          2.خروج ذخیره بازدمی-دم عمیق

3.خروج ذخیره دمی-دم عمیق             4.خروج ذخیره بازدمی-بازدم عمیق

2.تبادل مستقیم گازهای تنفسی با سلول های بدن از ویژگیهای کدام نوع تنفس محسوب می گردد؟

1.پوستی               2.آبششی                    3.نایی                                      4.ششی

3-در انسان میزان هوای مرده باکدام رابطه مستقیم دارد ؟

1) هوای مکمل            2) عمق تنفس          3) حجم مجاری تنفسی           4) تعداد حرکات تنفسی

4-کدام مورد زیر در ظرفیت حیاتی شش محسوب نمی شود ؟

1) هوای باقیمانده          2) هوای مرده            3) هوای مکمل            4) هوای ذخیره بازدمی

5 - مقدار انتشار گازها از غشای تنفسی با کدام یک از موارد زیرنسبت عکس دارد.

1- سطح غشای تنفسی            2- تفاوت فشار           3- ضخامت                     4- موارد الف وب صحیح است

6- به ترتیب چند گروه هم و چند ملکول  O2  با همو گلوبین ترکیب می شود ؟

1)4-2            2) 4-4              3) 2-4            4) 1- 1

7-درهر زنجیره پلی پپتیدی هموگلوبین انسان چندگروه هم وچنداتم آهن وجوددارد؟

1)1و1          2)4و4               3)4و2              4)1و2

8.اکسیژن به چه صورتی ازکیسه های هوایی واردخون می شود؟

1)ترکیب باهموگلوبین        2)محلول دراب        3)گازo2        4)ترکیب باانیدرازکربنیک

9- کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

1)سورفاکتانت از دیواره کیسه های هوایی ترشح می شود

2) سورفاکتانت کشش سطحی مایع پوشاننده کیسه های هوایی را افزایش می دهد

3) سو رفاکتانت در اواخر دوره جنینی ساخته می شود

4) در تنفس شدید عضلات شکم به سایر نیروها کمک می کنند

10-همولیز همو گلوبین منجر به تولید کدام یک نمی شود؟

1) آهن                2) O2                   3) بیلی روبین               4) گلوبین

 

11- آخرین انشعابات سیستم تنفسی نایی به کجا منتهی می شوند؟

1) کیسه های هوایی          2)سطح بدن         3) غشای سلول ها           4) کیسه های هوادار

12- در پرنده هنگام دم:

1: هوای تهویه نشده از کیسه های هوائی عقبی وارد شش می شود

2: هوای تهویه نشده از کیسه های جلوئی به نای می رود

3: هوای تهویه نشده از ششها به کیسه هوائی جلوئی می رود

4: هوای تهویه نشده از نای به کیسه های هوائی عقبی می رود

13-گزینه صحیح را از میان جملات زیر بیابید.

1- در بازدم عمیق ماهیچه های راست شکمی وبین دنده ای خارجی شرکت دارند

2- در تنفس ارام و طبیعی مهم ترین نقش در حرکات ششها به عهده ماهیچه های دمی است

3-در دم عمیق ماهیچه های بین دنده ای داخلی و ماهیچه های راست شکمی شرکت دارند

4-در بازدم عمیق ماهیچه های راست شکمی و بین دنده ای داخلی شرکت دارند

14- کدام یک نشان دهنده حجم حیاتی می باشد .

1- هوای مکمل+هوای باقیمانده+هوای جاری                   2-هوای ذخیره بازدمی+هوای مکمل+هوای جاری

3- هوای مکمل+هوای ذخیره دمی+هوای جاری               4 -هوای ذخیره بازدمی+هوای فضای مرده+هوای فضای مکمل

15- در دستگاه تنفس انسان هوای مکمل.........................

1- هوائی است که گازهای ان با خون مبادله نمی شود

2-با فعالیت ماهیچه های بازدم از شش ها خارج می شود

3-با فعالیت ماهیچه های دم به شش هاوارد می شود

4- حتی با بازدم عمیق از شش ها خارج نمی شود

16- سرعت انتشار دی اکسید کربن از خون به کیسه های هوایی نسبت به انتشار اکسیژن از کیسه های هوایی به خون چگونه است.

1- برابر           2-کمتر                         3-بیشتر                 4-نصف

17-  ماده ای که کشش سطحی مایع پوشاننده سطح درونی کیسه های هوایی شش ها را کاهش می دهد از کجا ترشح می شود؟

1)             نایژک های انتهایی               2) تمام سلول های کیسه های هوایی

2)             3) نایژه ها و نایژک ها        4) بعضی از سلول های دیواره کیسه های هوایی

18- در غازهای وحشی که بر فراز کوه های هیمالیا پرواز می کنند کدام ماده می تواند همیشه مقداری اکسیژن را به صورت

ذخیره داشته باشد؟

1)             هموگلوبین خون     2) میوگلوبین ماهیچه های تنفسی    3) همولنف            4) میوگلوبین ماهیچه های پروازی

 

19- در شروع سرفه و یا عطسه کدام مورد زیر صورت می گیرد؟

1)             هوا در شش ها محبوس می باشد                           2) زبان کوچک پایین آمده و راه بینی باز می شود

3)             حنجره بسته می شود                                          4) هوا با مواد خارجی به بیرون رانده می شود
نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

نمونه سوالات تستی علوم زيستي فصل اول و دوم پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ 11:38

نمونه سوال علوم زيستي

بسمه تعالی

 

 سوالات تست درس علوم زیستی و بهداشت سال اول

فصل اول و دوم

نام ونام خانوادگی:                                                نام پدر :                                        شماره کلاس :                     

 

1-     در روش علمی سومین مرحله چه نام دارد ؟

 

الف – جمع آوری اطلاعات         ب – فرضیه سازی              ج – ثبت یافته ها             د – آزمایش فرضیه

 

2 – روش علمی برای موضوع هایی کاربرد دارد که بتوان آنهارادر طبیعت .....

 

الف – به دقت وبه طور مشخص تعریف کرد                       ب – مشاهده کرد

 

ج – مشاهده ، اندازه گیری ویا آزمایش کرد                         د -  همه موارد

 

3 – نظریه پیدایش خودبه خودی ماده زنده توسط کدام یک باطل شد ؟

 

الف – ردی                ب – شلایدن             ج – پاستور               د – شوان

  

4 – فرضیه : الف – حدس وگمانی است که بر پایه اطلاعات داده شده است

 

                   ب – پاسخ یک سوال که باید امتحان شود

 

                   د – حدس وگمانی که بر پایه اطلاعات به دست آمده درباره یک پدیده زده می شود

 

                   ج - حدس وگمانی که بر پایه اطلاعات به دست آمده درباره علت پدیده ای زده می شود

 

5 – جنس اسکلت سلولی کدامیک ازموارد زیر است ؟

 

الف – چربی             ب – هیدرات کربن                ج – اسید های نوکلئیک           د – پروتئین

 

6 – کدامیک از سلولهای زیردیواره سلولی ندارد ؟

 

الف – سلول گیاهی              ب – باکتری           ج – سلول قارچ               د – سلول جانوری

 

7 – وظیفه اندامک لیزوزوم چیست ؟

 

الف – پروتئین سازی                  ب – گوارش مواد              ج – انباشته کردن مواد                د – آزاد کردن انرژی

 

8 – کدامیک از سلول های زیر میتوکندری بیشتری دارد ؟

 

الف – سلول سقف دهان    ب – سلولهای ماهیچه ای    ج – سلولهای ترشح کننده شیره معده     د – سلولهای ریشه هویج

 

9 – سلولهای ریشه هویج فاقد کدامیک است ؟

 

الف – غشای سلولی                 ب – میتوکندری              ج – کلروپلاست                     د – دیواره سلولی

 

10 – محل اتصال دو کروماتید هر کروموزوم چه نام دارد ؟

 

الف – کروماتین                ب- سانترومر             ج – سانتریول                  د – سانتروزوم

نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

نمونه سوالات علوم زيستي

باسمه تعالي

سئوالات امتحان علوم زيستي و بهداشت سال اول                                                       دبيرستان آيت ا... مستقيم كوچصفهان

نام و نام خانوادگي                                    شعبه كلاس                 نيمسال اول              مدت امتحان 75 دقيقه

1- ويژگيهاي تومور خوش خيم را بنويسيد:                                                                                                    5/.

2- وظايف يا نقش ليپيدها در سلول را ذكر كنيد:                                                                                             5/.

3- چرا رشد گياهان ابلق (سبزو سفيد)آهسته تر از بقيه گياهان است؟                                                                     5/.

4- ديواره سلولي و غشاء پلاسمايي را از نظر عبور مواد از آنها مقايسه كنيد؟                                                             5/.

5- چرا سلولز براي انسان غذا محسوب نمي شود؟                                                                                            5/.

6- چرا كودكان به تخم مرغ بيشتر از سويا نياز دارند؟                                                                                        5/.

7- پختن سبزيجات باعث مي شود ميزان كدام ويتامين به طور قابل ملاحظه اي كاهش يابد؟چرا؟                                   5/.

8- در روش علمي بعد از تعريف مساله، چه مراحلي بايد انجام شود تا نتيجه عمل به انتشار گزارش خاتمه يابد؟                     5/1

9- آزمايش ون هلمونت براي اثبات تفكر خلق اساعه و نتيجه حاصل از آن را بنويسيد:                                                75/.

10- مرحله سوم روش علمي را در آزمايشات ردي مشخص كنيد:                                                                          75/.

11-تحقيق درباره چگونگي به ارث رسيدن صفات از والدين به فرزندان به كداميك از دو شاخه ي اصلي علوم زيستي مربوط ميشود؟25/.

12- وظايف اندامهاي زير را بنويسيد:

الف) ريبوزوم     ب) ميتوكندري     ج) كلروپلاست   د) دستگاه گلژي                                                                       1

13- الف) ماده رنگي موجو در چغندر قند در كدام اندامك ذخيره شده است؟  ب) چرا ماده رنگي با پختن آن خارج مي شود؟     75/.

14- اندام را تعريف كرده و يك مثال ذكر كنيد:                                                                                                75/.

15- الف) آنزيم را تعريف كنيد؟ ب) آنزيم در كدام قسمت سلول ساخته مي شود؟                                                       25/1

16- به سئوالات زير در مورد هيدراتهاي كربن پاسخ دهيد:                                                                                     1

الف) سوخت رايج سلول چيست؟      ب)گليكوژن در چه سلولهايي از بدن ما ذخيره مي شود؟

ج) يك نمونه سلولز خالص نام ببريد؟  د) قند موجود در شكر چه نام دارد؟

17- واحد سازنده تركيبات زير چيست؟                                                                                                           75/.

الف) سلولز               ب) آنزيم            ج) گيلكوژن

18- در مورد فتوسنتز به سئوالات زير دهيد:                                                                                                      5/2

الف) مهمترين عوامل موثر بر فتوسنتزرا نام ببريد؟ (ذكر 2 مورد)

ب) چه ويژگيهايي برگ را براي انجام عمل فتوسنتز مناسب مي سازد؟(ذكر 4 مورد)

ج) چرا در روپوست بالهايي برگ تعداد روزنه ها كمتر از روپوست پايين است؟

د) چرا بخشهاي زير زميني گياهان ريشه كلروفيل ندارند؟

19- چربي هاي گياهي و جانوري را با هم مقايسه كنيد(ذكر 2 مورد)                                                                           1

20- هريك از نقشهاي زير به عهده كداميك از مواد معدني در بدن مي باشد                                                                             75/.

الف) ساختن هموگلوبين         ب) كمك به انعقاد خون             ج) انتقال پيام عصبي توسط اعصاب

21- هر يك از بيماريهاي زير در اثر كمبود چه ويتاميني ايجاد مي شود؟                                                                                    1

الف) بري بري    ب)پلاگر       ج) اسكوروي     د) راشيتيسم

22-فردي در نور كم و اوايل شب قادر به ديدن نيست:                                                                                                       75/.

الف) نام بيماري او چيست؟ ب) در اثر كبود كدام ويتامين ايجاد شده است؟ ج)درمان آن با چه غذايي است؟

23- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:                                                                                                                   2

الف) زرد شدن تدريجي برگها بعلت فقدان عنصر ..................  مي باشد

ب) گياهان گلوكز اضافي خود را به صورت ..........................ذخيره مي كنند.

ج) ................... يك منبع سرشار از كلسترول مي باشد

د) از گلومات مونوسديم به عنوان .................. در صنايع غذايي استفاده مي كنند.

ه) هورمون تيروكسين از غده ي ............. ترشح شده و موجب بالا بردن ............ ميشود و كمبود آن در بزرگسالان بيماري .......... و در دوره جنيني

نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

نمونه سوالات علوم زیستی و بهداشت

 

۱-الف) فرضيه چيست؟  ب) در روش علمي ، پس از مرحله ي فرضيه سازي كدام مرحله قرار دارد؟

2-الف) يك مثال از خطاي شنوايي و يك مثال از خطاي بينايي بنويسيد. ب) پژوهش هاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور انجام مي شوند؟

3-الف) آيا مي توان پاسخ همه ي پرسش هاي آدمي را با استفاده از روش علمي به دست آورد؟ چرا؟ ب) انواع تومور را نام ببريد.

4-الف ) ميتوز را تعريف كنيد. ب) اندام را تعريف كرده و يك مثال بزنيد.

5-نقش هر يك از اندامك هاي ذيل چيست؟

ميتوكندري :                   شبكه آندوپلاسمي:              كلروپلاست:                             ليزوزوم:

6-گاو جانداري 60 كروموزومي است . اگر در سلول پوست گاو تقسيم ميتوز صورت گيرد ، به سؤالات پاسخ دهيد:

الف) تعداد كروموزوم ها در هر يك از سلول هاي دختر حاصل (              ) 

ب) تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ي سوم ميتوز(              )

ج) تعداد كروماتيدها در سلول در مرحله ي اول تقسيم(             )

  د) تعداد سلول هاي حاصل از سه بار تقسيم ميتوز(                )

7- چهار نوع مهم مواد آلي بدن جانداران كدامند؟

8- الف)وظيفه ي پروتئين هموگلوبين چيست؟

ب) محلول يد دار لوگول براي شناسايي كدام ماده مورد استفاده قرار مي گيرد؟

ج) از ويتامين هاي محلول در چربي دو مثال بزنيد.

9- دو ماده ي خام مورد استفاده در فتوسنتز و دو محصولي كه مستقيماً دراين فرآيند توليد مي شود را نام ببريد.

10- براي هر يك از موارد ذيل دو نقش بنويسيد:

كوتيكول:                                                                   رگبرگ:

11-الف) فتوسنتز كنندگان اصلي كره ي زمين كدام اند؟ چرا ؟ ب) نشاسته معمولاً دركدام اندامك گياهي ذخيره مي شود؟

12- از ويژگي هايي كه برگ را براي انجام فتوسنتز مناسب مي سازد ، چهار مورد را نام ببريد.

13- دو تفاوت بين چربي هاي گياهي و چر بي هاي جانوري بنويسيد.

14- آنمي چيست ؟  اين بيماري چگونه ايجاد مي شود و چه علايمي دارد؟

15- براي كلسيم دو نقش و دو منبع ذكر كنيد.

16- بيماري هاي كمبود ويتاميني در چه قسمت هايي از جهان و در چه افرادي شيوع بيش تري دارد؟

17- علت هر يك از عوارض زير را بنويسيد:

كواشيوركور:                                                         رسوب كلسيم در جگر:

اسكوروي:                                                            گزروفتالمي:

كرتينيسم:                                                              گرفتگي ماهيچه ها:

18- دليل انباشتگي ويتامين D در روغن جگر ماهي چيست ؟

19-مواد خام و محصولات فتوسنتز كدامند؟

20- انواع بازهاي آلي را نام ببريد.

21- هر يك از وظايف زير بر عهده ي كدام اندامك سلولي است:

آزاد كردن انرژي مواد                  ذخيره ي آب و مواد محلول در آب

ترشح مواد به خارج سلول                 تجزيه ي مواد

22- صحيح يا غلط بودن هر يك از سوالات زير را مشخص نماييد.

ب- كمبود سديم سبب راشيتيسم مي شود.
ج- گروه خوني AB داراي آنتي ژنA  و B مي باشد.
د- دومين حلقه در زنجيره غذايي يك گياهخوار است.
ه- ويروسها ساده ترين موجودات با ساختار سلولي هستتند.
و- اولين خط دفاعي بدن گلبولهاي سفيد هستند 
23-منا سب ترين گزينه را انتخاب نماييد:
الف- پروتئين سازي توسط كدام اندامك انجام مي گيرد؟
1- ليزوزوم                       2- ميتوكندري                          3- گلژي                                4- ريبوزوم
ب- فرآورده هاي فتوسنتزي عبارتند از:
1- اكسيژن و دي اكسيد كربن    2- آب و اكسيژن      3- گلوكز و اكسيژن         4- آب و دي اكسيد كربن
ج- كداميك براي انعقاد خون لازم است؟
1- ويتامين A                    2- كلسيم                 3- آهن                       4- ويتامين B
د- كدام هيدرات كربن يك پلي سا كاريد محسوب مي شود؟
1- فروكتوز                     2- گلوكز             3- ساكارز                       4- گليكوژن
ه- كدام يك فقط با ميكروسكپ الكتروني ديده ميشود؟
1-سلول گياهي                              2- ويروس                      3- باكتري           4- سلول جانوري
و- خرگوش در كدام حلقه از زنجيره غذايي قرار ميگيرد؟
1-اول                 2- دوم                3- سوم               4- تفاوتي نمي كند.
 
24-  جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.
الف- يكي از عناصر كم مصرف بدن عنصر……….است كه براي ساختن هورمون تيروكسين لازم مي باشد.
ب- از هر سلول مادر در تقسيم ميتوز تعداد…………سلول ايجاد ميشود.
ج- در ساختار كروماتين ملكولهاي…………و ………..وجود دارد.
د- آزاد كردن انرژي مواد توسط اندامك …………….انجام ميگيرد.
ه- ويروس هپاتيت به سلولهاي ………….انسان آسيب مي رساند.
25- علوم زيستي چيست؟
26- دو وظيفه ديواره سلولي چيست؟
27- دلايل فرسايش خاك چيست؟ (دو مورد)
28- تفاوت اپيدرم را با سلول نگهبان روزنه بنويسيد.
29- الف- كدام گروه خوني داراي هر دو آنتي كر A و B در سرم خون است؟
ب- كدام گروه خوني داراي هر دو آنتي ژن A و B مي باشد؟
30- نوع و نحوه ي قرار گرفتن بازهاي آلي در دو رشته ي متقا بل يك مولكول DNA چگونه است؟
31- هر يك از بيماريهاي زير مربوط به كمبود كدام ماده يا ويتامين است؟
الف- كواشيوركور                    ب- گواتر                   ج- بري بري               د- گزروفتا لمي
32-زنجيره غذايي چيست؟ چرا بيشتر روابط غذايي موجودات زنده بصورت شبكه غذايي ميباشد؟
33-هر يك از صفات نامبرده محيطي هستند يا وراثتي ؟يا تحت تاثير هر دو؟
الف- گروه خوني ب- رنگ پوست ج- اندازه قد د- نحوه ي تكلم
34-با توجه به شكل مقابل پاسخ دهيد:
الف- نوع تقسيم چيست؟
ب- تعداد كروموزومها در طي تقسيم چه تغييري يافته است؟
ج- اين تقسيم در فرد نر است يا ماده؟ چرا؟
35- اكوسيستم چيست؟ يك مثال بزنيد.
36-هر يك از بيماريهاي ويروسي نامبرده به كدام بخش از بدن آسيب مي رساند؟
الف- اوريون ب- فلج اطفال ج- ايدز د- سرما خوردگي
37-نحوه ي تغذيه باكتري هاي ساپروفيت و باكتري هاي انگل چگونه است؟
38- الف- شرايط لازم براي پوسيدگي كدامند؟( 4مورد)
ب- به چه دليل هنگام تهيه كود گياهي ,كمي آهك به آن اضافه مي كنند؟
39- برای تعین گروه خونی خود فقط سرم ضدB در اختیار دارید و خون شما با آن لخته شده است ، خون شما از چه گروه یا گروه هایی باید باشد؟ کدام گروه خونی دهنده ی عمومی و کدام گیرنده ی عمومی است؟

40-  اگر در یک رشته مولکول DNA باز آلی G برابر 16 درصد و در رشته ی دیگر همان مولکول باز آلی G برابر24 درصد باشد ، چند درصد این مولکول باز آلی A خواهد بود؟(جواب با محاسبه)

41-  اکوسیستم و هرم تعداد را تعریف کنید.

42- DNA دستور ساخته شدن چه موادی را صادر می کند و چگونه پیام هایش به سیتوپلاسم می رسد؟ لقاح چیست و نتیجه ی آن ایجاد چه سلولی است؟

43-  پوسیدگی چیست؟ سه عامل مهم که در آن نقش دارند کدامند؟

44-  چهار روش برای نگهداری غذاها نام ببرید.

 

نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

نخاع و آسیب آن پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ 11:20

نخاع یا طناب نخاعی بخشی از سیستم اعصاب مرکزی است. سیستم اعصاب مرکزی از دو قسمت عمده، یعنی مغز و نخاع تشکیل شده است. نخاع بافت بسیار ظریفی است که توسط تعدادی استخوان محافظت می شود. به این استخوانها مهره گفته می شود. نخاع در وسط این مهره ها قرار گرفته و به محل قرار گرفتن نخاع کانال نخاعی گفته می شود. مهره ها به صورت منظم بر روی یکدیگر قرار گرفته اند. مهره ها ستون فقرات را ایجاد می کنند که به عنوان ستون بدن عمل می کند و دارای حالت انعطاف پذیری است. بعلاوه مهره ها حفاظت از نخاع را نیز بر عهده دارند . قرار گرفته اند. دیسکها در بین مهره ها قرار گرفته اند. دیسک از موارد فیبری سفتی تشکیل شده که در میان آن ماده نرمتری قرار دارد. وظیفه دیسک جذب ضربه است و به ستون فقرات امکان انعطاف پذیری را می دهد.

مهره ها توسط رباطهایی مهم متصل می باشند، این رباطها باعث می شوند ستون فقرات حالت ایستاده به خود بگیرد. علاوه بر این، امکان حرکت به ستون فقرات را می دهند. وقتی آسیب نخاعی روی می دهد اغلب این رباطها آسیب می بینند. موارد زیادی اتفاق می افتد که مهره ها آسیب ببینند، ولی نخاع سالم بماند، اما ممکن است نخاع با وجود سالم بودن مهره ها، آسیب ببیند.

در بدن انسان سی مهره وجود دارد که ستون مهره ها را قسمت بندی می کنند. این قسمتها شبیه قسمتهای نخاع می باشند و شامل بخشهای زیر می باشند.

گردنی : ۷ مهره

پشتی ( سینه ای ): ۱۲ مهره

کمری : ۵ مهره

خاجی: ۵ مهره ( این مهره ها بهم چسبیده اند )

دنبالچه: ۱ مهره

نخاع :

می توان نخاع را بزرگترین عصب بدن نامید. اعصاب، ساختمانهای طنابی شکلی میباشند که از رشته های عصبی کوچکتر تشکیل شده اند. نخاع مانند کابل اصلی تلفن عمل میکند و مغز را به سایر قسمتهای مختلف بدن متصل می سازد. اگر تصور کنیم که نخاع به صورت کابل اصلی تلفن عمل می کند، مرکز اصلی تلفن مغز بوده و قسمتهای مختلف بدن مشترکین تلفن می باشند. پیامها از مرکز تلفن به مشترکین رسیده و همچنین از مشترکین به مرکز تلفن می رسد. به این معنی که دستوراتی که منجر به حرکت اندامها می شود، از مغز صادر شده و از طریق نخاع و سپس اعصاب محیطی به عضلات می رسند و همچنین گیرنده های حسهای مختلف مثل حس لمس و یا درد، آن را ثبت کرده و از طریق اعصاب محیطی به نخاع رسیده و بعد به مغز می رسند و باعث می شوند مغز حسهای مختلف را درک کند. از حسهای مختلف می توان به حس لمس، گرما، سرما و درد اشاره نمود. طول نخاع حدود ۴۵ سانتیمتر است و از پایین مغز شروع شده و تا حدود کمر ادامه می یابد. سی و یک جفت عصب از نخاع خارج می شود. این اعصاب از قسمتهای مختلف خارج شده و عمل قسمتهای مختلف بدن را کنترل می نمایند. این اعصاب به صورت زیر دسته بندی می شوند.

گردنی: ۸ عصب؛ کنترل گردن بازو و دستها را به عهده دارند.

پشتی (سینه ای ) : ۱۲ عصب ؛ کنترل تنه و عضلات فوقانی شکم را به عهده دارند.

کمری: ۵ عصب ؛ کنترل عضلات پایین شکم و قسمتهای مختلف اندامهای تحتانی را بر عهده دارند.

خاجی: ۵ عصب؛ کنترل قسمتهای پایینی اندام تحتانی را بر عهده دارند، همچنین عملکرد مثانه روده و اعمال جنسی توسط این اعصاب کنترل می شود.

دنبالچه: یک عصب؛ آخرین قسمت نخاع را بر عهده دارد.

آسیب نخاع چیست؟

ممکن است نخاع در اثر بیماری و یا ضربه آسیب ببیند. در اکثر موارد آسیب نخاع به علت فشار وارد شده از مهره ها می باشد و در اثر این آسیب، نخاع ورم کرده یا دچار خونمردگی می شود. ممکن است آسیب باعث پاره شدن فیبرهای عصبی نخاع شود. عفونت و یا بیماریهای دیگر نیز ممکن است باعث همین نوع آسیبها گردند. برای اینکه نخاع آسیب شدید ببیند، لازم نیست که حتما” قطع شود. اگر چه مطالعات مختلفی در حال انجام است تا امکان ترمیم نخاع را فراهم سازد و این تحقیقات در حیوانات با درصدی از موفقیت همراه بوده است، ولی در حال حاضر نخاع پس از قطع شدن دیگر قابل ترمیم نخواهد بود، ولی به تازگی روشهایی برای پیوند نخاع در دست بررسی است و برخی از نتایج اولیه آن امیدوار کننده می باشد. این جمله به معنی عدم بهبود شرایط بیمار آسیب نخاعی نیست و بسته به اینکه علت آسیب خونمردگی یا تورم باشد، بیمار بهبود عصبی پیدا خواهد نمود. این بهبودی شامل تغییر در حس و یا توانایی حرکت اندامها و یا هر دو است،مقدار بازگشت حس یا حرکت در هر بیمار متفاوت بوده و با معاینه دقیق تا حدی قابل پیشگیری است.

بعد از ایجاد آسیب نخاعی تمامی اعصابی که بالای محل آسیب قرار دارند به کار خود به همان شکل قبل از آسیب ادامه می دهند، اما در زیر سطح آسیب نخاعی اعصاب نمی توانند پیامها را بین مغز و قسمتهای بدن رد و بدل نمایند، علت این مساله قطع شدن ارتباط بین دو قسمت نخاع است.

تشخیص آسیب نخاع :

پس از آنکه پزشک به وجود آسیب نخاعی مشکوک شد، برای تشخیص آن چند کار مختلف را انجام می دهد.اولین قدم انجام معاینه عصبی است. معاینه عصبی بر اساس امتحان ۱۰ عضله کلیدی در هر طرف بدن و ۲۷ نقطه استاندارد حسی در هر سمت بدن است. حسهای لمس سطحی و درد هر دو طرف بدن بر روی نقاط خاصی بررسی می شوند. بسته به نتایج معاینات اولیه، معاینات تکمیلی دیگری نیز توسط پزشک انجام می گیرد. گرفتن عکس رادیوگرافی به تشخیص شکستگی مهره ها کمک می کند و انجام ام.آر.آی به تعیین مقدار آسیب ظاهری نخاع کمک می نماید.

بر اساس یافته های حاصل از معاینه و رادیولوژی، پزشک می تواند اطلاعات بسیاری در مورد آسیب نخاع کسب کند. میزان آسیب در هر شخص و مقدار بازگشت عملکرد در آن فرد با فرد دیگر کاملا” متفاوت است. آسیب فرد بر اساس سطح ضایعه عصبی و نوع آسیب توصیف می شود.

آسیب کامل و آسیب ناقص:

در هنگام معاینه یکی از مواردی که پزشک آن را بررسی می کند، کامل یا ناقص بودن آسیب است. پزشک حرکات عضلات مختلف و حس قسمتهای مختلف را بررسی کرده و بر اساس نتایج معاینه عصبی، ناقص یا کامل بودن آسیب را تعیین می کند. دو نوع آسیب نخاعی وجود دارد، آسیب کامل و آسیب ناقص. می توان آسیب کامل را به قطع تمام خطوط ارتباطی تلفن به یک ساختمان تشبیه کرد، ولی در آسیب ناقص تعدادی از این خطوط تلفن هنوز کار می کنند.

مقدار پیام رد و بدل شده بین مغز و اندامهای محیطی بستگی به این دارد که چه مقدار از این خطوط قطع نشده باشند. برخی افراد با آسیب ناقص، حس نسبتا” خوبی دارند، ولی توانایی حرکت ندارند و برخی از آنها توانایی حرکت نسبتا” خوبی دارند. ولی حس آنها خوب نیست.

اختلاف بسیار زیادی بین افرادی که آسیب ناقص نخاع دارند وجود دارد زیرا راههای سالم باقی مانده در آنها کاملا” با یکدیگر متفاوت است. همانطور که ذکر شد، در حال حاضر امکان ترمیم اعصاب قطع شده در نخاع در دست تحقیق است، اما اعصابی که دچار تورم یا خونمردگی شده اند، قابلیت برگشت دارند. این روند ممکن است به سرعت اتفاق بیفتد یا بسیار آهسته باشد. برخی افراد فکر می کنند که آسیب کامل به معنی قطع کامل نخاع است و آسیب ناقص به معنی قطع ناقص نخاع. چنین تصوری صحیح نیست و اصطلاح کامل و ناقص برای تعریف عملکرد نخاع است و منظور آسیب فیزیکی نخاع نمی باشد. مثلا” ممکن است یک کابل تلفن به طور ظاهری سالم باشد، ولی سیمهای داخل آن بطور کامل قطع شده باشند.

منظور از تتراپلژی ( کوادری پلژی ) یا پاراپلژی چیست ؟

بیمارانی که دچار آسیب نخاعی می گردند، به دو دسته تتراپلژی (کوادری پلژی ) و پاراپلژی تقسیم بندی می شوند. به فردی پاراپلژیک گفته می شود که حس و حرکت تنه و یا اندام تحتانی خود را از دست داده باشد. این نوع آسیب در اثر صدمه به نخاع در ناحیه سینه، کمر یا خاجی ایجاد می شود. بسته به اینکه آسیب در کجا اتفاق بیفتد، کنترل بخشهای خاصی از بدن از دست می رود، هر چه محل صدمه بالاتر باشد، مقدار بیشتری از حس و عضلات نسبت به کسی که دچار آسیب ناحیه خاجی شده، از دست می رود.

وقتی آسیب در ناحیه گردن اتفاق بیفتد، فرد کنترل حس و حرکت اندام فوقانی، تنه و اندام تحتانی را از دست می دهد. به این حالت تتراپلژی می گویند. ( تترا و کوادری از لحاظ لغوی به معنی چهار می باشند ). گاهی اوقات نخاع تنها دچار التهاب و خونمردگی می شود و وقتی که التهاب یا خونمردگی برطرف شد، امکان بازگشت عملکرد نخاع وجود دارد، ولی در حال حاضر روش قابل اعتمادی وجود ندارد که مشخص کند کدام اعصاب احتمال برگشت دارند. اما هر چه زمان طولانی تری بگذرد و اعصاب عملکرد خود را به دست نیاورند احتمال برگشت آنها کمتر می شود. اگر مقداری برگشت در عملکرد دیده شد، امید ما برای بازگشت بیشتر عملکرد افزایش می یابد، ولی هیچ تضمینی در این مورد وجود ندارد.

برخی افراد چند هفته یا چند ماه بعد از آسیب نخاع دچار حرکات خود بخود اندامها، به صورت انقباض عضلات و یا حرکت ناگهانی اندام می شوند. این حرکات غیر ارادی است و اسپاسم عضلانی می باشند و علامت برگشت کار عضله نمی باشند. فرد قادر به کنترل این حرکات نیست، اسپاسم بعلت دستورات اشتباه اعصاب است که باعث حرکت عضله می شوند. اسپاسم معمولا” درد ندارد، اما ممکن است مدتی طول بکشد تا فرد به این حرکات غیر ارادی عادت کند. اسپاسم عضلات برای فرد می توانند مفید نیز باشند، زیرا باعث می شوند عضلات انقباض خود را حفظ کنند.

به افزایش شدت این اسپاسم ها اسپاستیسیتی گفته می شود. شدید شدن اسپاستیسیتی می تواند علامت وجود مشکلی در زیر سطح ضایعه نخاعی باشد. به عنوان مثال افزایش اسپاستیسیتی می تواند نشانه وجود عفونت ادراری باشد یا حتی رشد ناخن به داخل گوشت و ایجاد عفونت در آن محل می تواند باعث افزایش اسپاستیسیتی گردد. اسپاسمها اگر باعث بیدار شدن در طول شب شده یا باعث درد شوند، می توانند برای فرد مشکل ساز باشند.

علاوه بر مشکلات ایجاد شده در زمینه حس و حرکت اندامها، آسیب نخاع باعث بروز تغییراتی در وضعیت تنفسی، وضع روده، مثانه و عملکرد جنسی می شود.

آیا آسیب نخاع قابل بهبود است؟

تقریبا” همیشه پس از آسیب نخاع مقداری بهبودی دیده می شود. تحقیقات بسیار وسیعی در حال انجام است و در برخی حیوانات و حتی در انسانها با موفقیتهایی همراه بوده که امید به بهبود قطع نخاع را در آینده ایجاد کرده است. آسیبهایی که همراه با قطع نخاع نباشند، همراه با درجات متفاوتی از بهبودی می باشند. و می توان گفت در بسیاری از بیماران مقداری از بهبودی تورم در نخاع باعث برگشتن عملکرد اعصاب قطع نشده میگردد.

منظور از بهبودی در وضعیت بیمار چیست و مقدار آن چقدر است؟

بعد از آسیب نخاعی مقداری از قدرت حرکتی و حسی بیمار برگشت می کند. این مقدار تحت تاثیر عوامل مختلفی بوده و در بیماران مختلف با یکدیگر متفاوت است، ولی تا حدودی قابل پیش بینی است و بیشتر در طی شش ماه اول پس از آسیب ، دیده می شود، گاهی حتی سالها بعد نیز بهبودی دیده می شود.

نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

پاسخ فعالیتهای فصل هفتم شنبه سوم دی ۱۳۹۰ 12:3
فعاليت هاي فصل هفتم فعاليت صفحه 63 1 – اولا خورشيد موجود زنده نيست و ثانيا خورشيد غذا نيست 2 – يونجه كفشدوزك گنجشك مار عقاب گندم مرغ انسان سوال زير شكل صفحه 63 14 زنجيره فعاليت صفحه 64 مي توانيد در مورد زنجيره هاي غذايي موجود، نوع موجودات و محل زندگي آنها، نحوه گرفتن گازها از هوا، محيط زيست موجودات زنده و غيره صحبت كنيد فعاليت صفحه 71 1 – اولا: تا باد آنها را خشك نكند و آنها را پراكنده نكند دوما: تا خورشيد آنها را خشك نكند و همچنين باعث مرگ تجزيه كنندگان موجود در بر گها نشود 2 – آب باران مي تواند مواد حاصل از پوسيدگي را شسته و با خود ببرد همچنين خيس شدن سبب مي شود برگها به هم چسبيده و در نتيجه نفوذ هوا به لابه لاي آنها كاهش يابد و به عبارت ديگر زيرا خيس شدن مانع از پوسيدگي مي شود 3 – تا اكسيژن كافي به تجزيه كنندگان برسد 4 – در خاك ميكروبهاي زيادي زندگي مي كنند با افزودن خاك، ميكروبهاي موجود درخاك مي توانند سبب پوسيدگي كودبرگ شوند 5 – تا اسيد توليد شده در موقع پوسيدگي را خنثي كند 6 – زيرا ساقه هاي كلم سفت هستند و دير پوسيده مي شوند كوبيدن سبب مي شود عمل پوسيدگي با سرعت بيشتري انجام گيرد 7 – تا هوا بتواند لابه لاي آنها نفوذ كند 8 – زيرا رطوبت براي پوسيدگي لازم است ولي خيس شدن سبب چسبيدن برگها به يكديگر و در نتيجه مانع از پوسيدگي مي شود 9 – زيرا اين مواد يا تجزيه نمي شوند و يا با سرعت كمتري تجزيه مي شوند و از طرف ديگر بعضي از اين مواد مي توانند سبب مرگ تجزيه كنندگان شوند 10 – تا پوسيدگي در همه جاي آن بصورت يكنواخت انجام گيرد فعاليت صفحه 72 1 – گرما، نور، ساييدگي، انجماد 2 – براي پوسيدگي وجود رطوبت لازم است چون جسد فرد خشك شده است لذا ميكروبها نتواسته اند روي آن فعاليت كرده و آن را تجزيه كنند 3 – در روز اول چون تعداد باكتريهاي موجود در برگها كم است لذا ميزان گرماي توليد شده نيز كم بوده و دماي برگها پايين است از روز اول تا روز هفتم به تدريج بر تعداد باكتريها افزوده شده در نتيجه ميزان گرماي توليد شده نيز افزايش يافته و دماي برگها بالا مي رود در روز هفتم به دليل افزايش دما و مواد اسيدي و سمي، تعداد زيادي از باكتريها از بين رفته و تعداد آنها كاهش مي يابد در نتيجه ميزان گرماي توليد شده نيز كاهش يافته و دماي برگها پايين مي آيد 4 – الف: يا جانوران ديگر آنها را خورده اند و يا اينكه پوسيده شده اند ب: زيرا اين مواد تجزيه پذير نيستند ج: خير زيرا روزنامه قابل تجزيه است و تجزيه مي شود (البته به شرطي كه شرايط لازم براي پوسيدگي فراهم باشد) 5 – به محض ذوب شدن يخ غذاها، ميكروبهاي موجود در آنها شروع به فعاليت كرده و غذا را فاسد مي كنند از طرف ديگر انجماد سبب مي شود تا غذا ها انسجام خود را از دست دهند در نتيجه اگر چنين غذايي را دوباره يخ زده بكنيم احتمال فعاليت باكتريها در آن زياد تر خواهد بود اكسيژن فعاليت صفحه 76 تنفس فتوسنتز 1 – اين چرخه، اكسيژن مورد نياز براي دي اكسيد كربن تنفس جانوران را فراهم مي كند 2 – هنگامي كه ريشه اين گياهان در خاك پوسيده و تجزيه مي شود پروتئين هاي موجود در آنها توسط باكتريهاي شوره گذار به نيترات تبديل مي شود و باعث حاصلخيزي خاك مي شود 3 – اولا بطور مرتب خاك را شخم بزنند تا اكسيژن به داخل خاك نفوذ كند و باكتري هاي تجزيه كننده، شوره گذار و تثبيت كننده نيتروژن فعاليت كنند دوما خاك را بصورت غرقابي آبياري نكنند زيرا در اينصورت اكسيژن به داخل خاك نفوذ نمي كند و باكتريهاي شوره زدا فعاليت مي كنند فعاليت صفحه 77 1 – در فصل پاييز و زمستان به دليل اينكه اكثر گياهان در خواب زمستاني هستند 2CO مصرف نمي كنند از طرف ديگر به دليل سردي هوا مردم از سوختهاي فسيلي براي گرم كردن خانه هاي خود استفاده مي كنند لذا اين دو عامل (مصرف نشدن 2CO و توليد 2CO) سبب افزايش تدريجي 2CO هوا مي شوند و به اين ترتيب در فروردين ماه مقدار 2CO هوا به بيشترين مقدار خود مي رسد در فصل بهار و تابستان برعكس، گياهان فتوسنتز انجام مي دهند لذا 2CO مصرف مي شود و از طرف ديگر به دليل گرم شدن هوا مردم كمتر از سوختهاي فسيلي استفاده مي كنند و به اين ترتيب رفته رفته تا اوايل پاييز مقدار 2CO هوا كاهش يافته و در مهر ماه به كمترين مقدار خود مي رسد خير، زيرا در اين مناطق تغييرات دما و در نتيجه تغييرات ميزان توليد و مصرف 2CO محسوس نيست 2 – بلي، تهيه كردن آب، خاك، نور و جاي مناسب براي گياهان در داخل سفينه مشكل مي باشد 3 – الف: نمودار مقابل ب: تغييرا ت شدت فتوسنتز در طول شبانه روز به دليل تغييرات ميزان نور ج: برعكس ميزان دي اكسيد كربن، يعني در روز افزايش يافته و در شب كاهش مي يابد 4 – استفاده از انرژي نور خورشيد، باد، آب، انرژي هسته اي و غيره - استفاده از وسايل نقليه عمومي، فرهنگسازي در مصرف سوخت، تنظيم موتور ماشينها، استفاده از ماشينهاي كم مصرف و غيره - ايجاد فضاهاي سبز، ايجاد جنگل هاي مصنوعي، درختكاري و غيره فعاليت صفحه 80 1 – با توجه به غذاهاي خورده شده رسم شود 2 – قيمت هاي داده شده فرضي هستند. الف: گوشت گاو 3500 تومان گوشت گوسفند 4000 تومان گوشت مرغ 1500 تومان ب: هويج 100 تومان سيب زميني 150تومان كاهو 200 تومان براي محاسبه قيمت هر گرم، قيمت يك كيلو را به 1000 تقيسم مي كنيم ميانگين مواد گوشتي: 3000 = 3 : (1500 + 4000 + 3500 ) ميانگين سبزيجات: 150 = 3 : (200 + 150 + 100) بلي هرقدر ماده غذايي به ابتداي زنجيره نزديكتر باشد قيمت آن پايين تر خواهد بود بلي، هزينه صرف شده براي توليد، هزينه لازم براي نگهداري و فروش، ميزان عرضه و تقاضا، ارزش غذايي، فصل هاي مختلف، ميزان بارندگي يا خشكسالي و ... گرانترين گوشت: گوسفندي، هزينه توليد آن بالا است ارزش غذايي و مقبوليت بيشتري دارد ارزانترين سبزي: هويج، زيرا به ميزان زيادي توليد مي شود و هزينه توليد آن پايين است گرانترين سبزي: كاهو، زيرا نگهداري آن مشكل بوده و هزينه توليد آن زياد تر است 3 – الف: ارزش غذايي، هزينه صرف شده براي توليد، ميزان مقبوليت غذا در ميان مردم، بيماريهايي كه از هر زنجيره مي تواند به انسان منتقل شود و غيره ب: در زنجيره الف اولا احتمال انتقال بيماريهاي مشترك ميان گاو و انسان وجود دارد و دوما زنجيره الف بيشتر از زنجيره ب سبب آلودگي محيط زيست مي شود 4 – مشورت با متخصصين در امر كشاورزي، آبياري به موقع، استفاده از كودهاي كشاورزي به ميزان لازم، شخم زدن مناسب خاك، استفاده از آفت كشها در حد لازم و غيره 5 – اولا: گاو جانوري خونگرم است و مقداري از انرژي را صرف گرم نگه داشتن بدن خود مي كند درحاليكه ماهي خونسرد است و نيازي به مصرف انرژي براي گرم نگه داشتن بدن خود ندارد دوما: براي حركت كردن در خارج از آب انرژي بيشتري نسبت به حركت در آب لازم است (ماهي در آب زندگي مي كند و گاو در خشكي) سوما: احتمالا مقدار مواد دفعي در گاو بيشتر از ماهي است لذا مقدار انرژي هدر رفته در ماهي كمتر از گاو مي باشد و به عبارت ديگر بازده تبديل انرژي در ماهي بيشتر از گاو است 6 – پنج درصد انرژي نور خورشيد (05/0) در برگ ذخيره مي شود و 4 درصد انرژي علف خورده شده (04/0) در بدن گاو ذخيره مي شود لذا مقدار انرژي نور خورشيدي كه به بدن گاو مي رسد برابر است با 2/0 درصد يعني: 2/0% = 100 * 002/0 002/0 = 04/0 * 05/0 فعاليت صفحه 85 1 - زيستگاه به محل زندگي جاندار گفته مي شود ولي محيط زيست به مجموعه عوامل زنده و غير زنده محيط زندگي جاندار گفته مي شود 2 - - توانايي بالا رفتن از درخت - توانايي استتار خود در ميان شنها - توانايي محافظت از خود در برابر آنزيمهاي گوارشي، توانايي گرفتن غذاي خود از روده، توانايي چسبيدن به روده - داشتن برگهاي بد مزه – داشتن تيغ و خار - توانايي تنظيم آب بدن خود – توانايي تنظيم ميزان املاح بدن خود 3 – پرستوها: براي پيدا كردن جاهاي گرم و غذا بعضي ماهيها: براي توليدمثل 4 – الف: بوجود آمدن علف ها و بوته ها ب: بوجود آمدن درختچه ها و درختان كوچك ج: بوجود آمدن درختان بزرگ فعاليت صفحه 87 دانش آموزان بايد بطور عملي انجام دهند فعاليت بالاي صفحه 88 جمعيت شامل افراد متعلق به يك گونه است و بنابراي نوزادان قورباغه نيز بايد جزو جمعيت حساب شوند فعاليت پائين صفحه 88 1 – با متعادل نگه داشتن ميزان تولد و مرگ و مير 2 – غذا فعاليت صفحه 89 1 – براي محاسبه تراكم جمعيت در هر سال، بايد تعداد افراد جمعيت در آن سال را به مساحت كره زمين تقسيم كنيم به اين ترتيب تراكم جمعيت در سالهاي مختلف بصورت زير مي باشد: سال 1980 = 79/32 سال 1985 = 76/35 سال 1990 = 00/39 سال 1993 = 91/40 سال 1994 = 55/41 فعاليت صفحه 91 خاك، نفت، فلزات، آب، جنگلها و غيره فعاليت صفحه 92 معمولا در كشورهاي صنعتي مشكلاتي مانند آلودگي هوا، آلودگي صوتي، كمبود مسكن، مشكلات ترافيك و غيره وجود دارد ولي در كشورهاي در حال توسعه كمبود غذا، سوء تغذيه، افزايش بي رويه جمعيت، كمبود بهداشت، گسترش بيماريهاي انگلي و ميكروبي و غيره وجود دارد فعاليت صفحه 93 نصب فيلترهاي مختلف براي كارخانه ها و اتومبيل ها، استفاده از وسايل نقليه عمومي، عدم تخريب جنگلها، روي آوردن به استفاده از سوختهايي كه آلودگي توليد نمي كنند يا آلودگي كمتري توليد مي كنند، تصفيه فاضلابهاي كارخانه ها، استفاده از روشهاي زيستي براي مبارزه با آفت ها به جاي استفاده از سموم شيميايي و غيره پرسش و تحقيق صفحه 94 1 - تجزيه كنندگان 2 – الف: نور ب: به شكل مواد غذايي 3 – زيرا مقداري از انرژي در اثر فعاليتهاي زيستي و نيز بوسيله ادرار و مدفوع در زنجيره هاي غذايي به هدر مي رود 4 – بلي، زيرا در اين صورت مقدار انرژي كه در زنجيره هاي غذايي به هدر مي رود كاهش مي يابد 5 – آلود كننده هاي خانگي مثل: زباله هاي خانگي، فاضلاب هاي خانگي، پاك كننده ها، ظروف يكبار مصرف، دود وسايل گرم كننده و غيره آلوده كننده هاي صنعتي مثل: مواد شيميايي، فاضلابهاي كارخانه ها، فلزات سنگين، دودكارخانه ها، آلودگي صوتي، لاستيك ها و غيره آلوده كننده هاي كشاورزي مثل: سموم كشاورزي، كودهاي شيميايي، دود و صداي ماشين آلات كشاورزي و غيره آلوده كننده هاي جامد مثل: پلاستيك، لاستيك، ظروف يكبار مصرف و غيره را ه حل: استفاده از ظروف چند بار مصرف، استفاده از مواد قابل تجزيه به جاي پلاستيك، بازجذب دوباره مواد، استفاده صحيح و به اندازه از مواد مختلف و غيره 6 – الف: ده هزار برابر ب: انباشته شدن مواد در زنجيره هاي غذايي ج: اين آلودگي ها مي توانند از طريق زنجيره هاي غذايي به انسان رسيده و سبب بيماري او شوند 7 – براي پيدا كردن جاهاي گرم در فصل زمستان و جاهاي خنك در تابستان و همچنين براي پيدا كردن مكان مناسب براي چراي دامهاي خود
نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

پاسخ فعالیتهای فصل ششم شنبه سوم دی ۱۳۹۰ 12:2
فعاليت هاي فصل ششم فعاليت صفحه 49 1 – قد، رنگ، اندازه بدن، فرم گوشها، فرم دم، شكل صورت و غيره 2 – همه چهار پا دارند، همه پارس مي كنند، بدن همه آنها پوشيده از مو است، همه دندانهاي تيزي دارند و غيره فعاليت صفحه 50 با توجه به اطلاعات به دست آمده از هر كلاس نمودار رسم مي گردد فعاليت صفحه 51 با توجه به نتايج حاصل از آزمايش تعيين گروه خوني جواب داده مي شود فعاليت صفحه 52 2 – بله فعاليت صفحه 57 1 - زيرا هميشه A مقابل T و C مقابل G قرار مي گيرد 2 – از سيتوپلاسم و از غذاهايي كه مي خوريم فعاليت صفحه 59 هر دو ولي محيط بيشتر موثر است سوال متن صفحه 59 هردو – بستگي به نوع صفت دارد در بعضي از صفات مانند رنگ چشم، گروه خوني و اثر انگشت فقط وراثت دخالت دارد و در بعضي از صفات مثل ساخته شدن كلروفيل يا رشد بدن، هم محيط و هم وراثت دخالت دارند پرسش و تحقيق صفحه 61 1 – دانشمندي بنام گريفيت در موقع كار كردن بر روي بيماري ذات الريه كشف كرد كه ماده وراثتي موجودات زنده مولكول DNA مي باشد بعد از آن دانشمندي بنام چارگف كشف كرد كه در مولكولهاي DNA هميشه A مقابل T و C مقابل G قرار مي گيرد و در نهايت دانشمنداني بنام واتسون و كريك ساختار سه بُعدي مولكول DNA را كشف كردند آنها گفتند كه مولكول DNA همانند نردباني است كه به دور محور فرضي پيچ خورده است 2 – تا اطلاعات وراثتي موجود در مولكول DNA تغيير نكرده و يا از بين نرود 3 – DNA در افراد مختلف متفاوت است زيرا افراد مختلف از سلولهاي تخم متفاوتي (سلولهاي جنسي متفاوتي) بوجود آمده اند دو قلوهاي يكسان DNA يكساني دارند زيرا هر دو از يك سلول تخم (سلولهاي جنسي يكساني) بوجود آمده اند 4 – صفاتي مانند: گروههاي خوني، رنگ چشم، فرم صورت، حالت موها، شكل بيني و غيره صفاتي كه تحت تاثير محيط بوجود آمده اند: زبان و لهجه اي كه با آن صحبت مي كنيم، قد، وزن، تيره بودن يا نبودن پوست و غيره عوامل محيطي كه بيشتر بر ماتاثير گذاشته اند عبارتند از: نوع تغذيه، شرايط آب و هوا، فرهنگ و غيره 5 – الف: 10 كروموزوم ب: 5 جفت ج: 10 كروموزوم د: چهار سلول – هر سلول داراي 5 كروموزوم خواهد بود توجه: در تقسيم ميتوز از يك سلول دو سلول بوجود مي آيد و تعداد كروموزمها ثابت مي ماند در تقسيم ميوز از هر سلول چهار سلول بوجود مي آيد و تعداد كروموزومها نصف مي شود. 6 – الف: ريبوزومها ب: به كمك مولكولي بنام RNA
نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

پاسخ پرسشهای فصل پنجم شنبه سوم دی ۱۳۹۰ 12:0
عاليت هاي فصل پنجم فعاليت صفحه 36 1 – غذاهاي جانوري 2 – با وجود اينكه مقدار پروتئين زيادي در لوبيا وجود دارد ولي همه اسيدهاي آمينه اساسي در لوبيا وجود ندارد 3 – بايد غذاهاي گياهي را بصورت تركيبي مورد استفاده قرار داد 4 – درصد پروتئين موجود در گوشت گياهي بيشتر از گوشت جانوري است ولي ميزان اسيدهاي آمينه اساسي موجود در گوشت گياهي كمتر از گوشت جانوري است فعاليت صفحه 37 الف: بهبود مسائل تغذيه اي با توجه به وضعيت اقتصادي و فرهنگي جامعه، توجه به مسائل تغذيه اي بويژه در سنين رشد، توجه به عادات و فرهنگ تغذيه در نقاط مختلف كشور و غيره ب: 1 – خير، فرهنگ و آداب تغذيه اي در كشورهاي مختلف متفاوت است همچنين وضع اقتصادي و ميزان دسترسي افراد به غذا ها در جوامع مختلف يكسان نيست 2 – بلي، ممكن است خانواده اي از نظر اقتصادي وضع خوبي داشته باشد ولي به خاطر بي اطلاعي از ارزش غذايي غذاهاي مختلف، غذاهايي را كه داراي ارزش غذايي پايين است مصرف كرده و دچار سوء تغذيه شود. 3 – هر دو، در اولين فرصت و در كوتاه مدت بايد ميزان پزشك ها را افزايش داد تا نسبت به درمان افرادي كه دچار سو تغذيه شده اند بپردازند و در مرحله بعدي و در دراز مدت بايد اطلاعات مردم را بالا برد تا با مصرف صحيح مواد دچار سو تغذيه نشوند فعاليت صفحه 38 1 – الف: شير ب: قند و شكر ج: ميوه ها و سبزيجات د: شير 2 – الف: نرم مي شود زيرا گرما سبب مي شود پوشش دانه هاي نشاسته پاره شود ب: سفت مي شود زيرا گرما سبب مي شود پروتئين ها شكل خود را از دست داده و منعقد شوند ج: نرم مي شود زيرا در اثر گرما لايه مياني نرم شده و سلولها از هم جدا مي شوند د:گوشت نرم مي شود زيرا گرما باعث مي شود رشته هاي گوشت از هم جدا شوند 3 – الف: زيرا وجود پروتئين براي رشد و ترميم بدن لازم است ب: زيرا تخم مرغ داراي پروتئين بيشتري نسبت به نان است 4 – الف: ماهي دودي ب: ذرت ج: كلم د: غذاهايي كه چربي كمي دارند هـ: لوبياي سفيد، سويا 5 – نان كامل: سلولز شكر: انرژي كره: عايق بودن تخم مرغ: پروتئين لوبياي سويا: گوشت مصنوعي 6 – ممكن است غذايي داراي پروتئين زيادي باشد ولي ميزان اسيدهاي آمينه اساسي موجود در آن كم باشد و يا برعكس ممكن است غذايي مقدار پروتئين كمتري داشته باشد ولي مقدار اسيدهاي آمينه اساسي موجود در آن زياد باشد جواب سوال متن صفحه 45 ويتامين C موجود در غذاها از بين رفته بود پرسش و تحقيق صفحه 47 1 – آهن: كم خوني (آنمي) ويتامين A: شب كوري و گزروفتالمي كلسيم: راشيتيسم ويتامين D: راشيتيسم يد: گواتر 2 – اولا كاروتن موجود در هويج مي تواند در بدن به ويتامين A تبديل شود دوما هويج داراي مقادير زيادي الياف است كه از ابتلاي به يبوست و سرطان رورده بزرگ جلوگيري مي كند سوما هويج داراي بعضي از مواد معدني مهم است 3 – 4 – تعدادي موش يا كبوتر يكسان (سالم، هم اندازه، هم نژاد و همجنس و غيره) انتخاب كرده و آنها را به دو دسته تقسيم مي كنيم هر دسته را در قفسهاي جدا گانه باشرايط يكسان (نور يكسان، آب يكسان، دماي يكسان و غيره) نگه مي داريم به جانوران قفس اول برنج پوسته دار و به جانوران دسته دوم برنج بدون پوسته مي دهيم حال اگر بعد از مدتي ديديم جانوراني كه به آنها برنج بدون پوسته داده ايم به بري بري مبتلا شدند ولي جانوراني كه به آنها برنج سبوس دار داده بوديم به اين بيماري مبتلا نشدند مي فهميم كه پوسته برنج داراي موادي است كه از ابتلا به بيماري بري بري جلوگيري مي كند 5 – الف: نمودار مقابل ب: مقداري از ويتامين C در اثر گرما از بين مي رود و مقداري از ويتامين C نيز از كلم خارج شده وارد آب مي شود ج: توصيه مي كنيم: اولا سبزيجات را نيم پز كند و در موقع پختن سبزيجات آنها را زياد حرارت ندهد دوما آب سبزيجات را دور نريزد زير اين آب داراي بسياري از مواد موجود در سبزيجات است
نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

پاسخ پرسشهای فصل چهارم شنبه سوم دی ۱۳۹۰ 11:55
عاليت هاي فصل چهارم سوالات متن صفحه 27 الف: وزن برگها و مقدار آبي كه براي آبياري بكار برده بود اندازه نگرفته بود و آزمايش خود را كنترل نكرده بود ب: وزن برگها و مقدار آب مصرف شده براي آبياري درخت را نيز اندازه مي گرفتم ج: تا خاك بشكه به بيرون نريزد يا از بيرون خاكي وارد بشكه نشود فعاليت صفحه 27 1 – الف: نمودار مقابل ب: 25 ج: اگر شدت نور يكسان نبود نتيجه اي كه از آزمايش مي گرفتيم درست نبود د: با افزايش غلظت 2CO هوا تا 14/0 درصد 2 – الف: در دماي حدود 35 درجه ب: زيرا دماي زياد باعث اختلال در كار آنزيم ها مي شود ج: شدت فتوسنتز بيشتر خواهد بود د: شدت نور، سطح برگ، مقدار كلروفيل، تعداد روزنه ها و غيره فعاليت بالا ي صفحه 29 1 – اين گياهان نيز كلروفيل دارند ولي به خاطر وجود رنگيزه هاي ديگر، برگ آنها سبز ديده نمي شود پس اين گياهان نيز فتوسنتز انجام داده و انرژي خود را از خورشيد بدست مي آورند 2 – سيب زميني ها در محيطي نگه داري شده اند كه نور وجود داشته است و یا بیرون خاک از خاک بوده است. فعاليت صفحه 30 الف: زيرا اين گياهان كلروفيل كمي دارند لذا كمتر فتوسنتز مي كنند وكمتر رشد مي كنند ب: زيرا اين گياهان طي عمل فتوسنتز مقداري اكسيژن آزاد مي كنند كه ماهي ها از آن براي انجام تنفس استفاده مي كنند ج: نازك هستند تا تبادلات گازي به راحتي و به سرعت انجام گيرد، سطح وسيعي دارند تا نور بيشتري جذب كنند فعاليت صفحه 31 الف: دو ظرف مانند شكل صفحه 31 كتاب آماده مي كنيم (اندازه ظرفها، اندازه لوله هاي آزمايش، اندازه و نوع گياه آبزي و دماي آب در هر دو ظرف بايد برابر باشد) اكنون به يكي از گياهان نور بيشتر و به گياه ديگر نور كمتري مي دهيم سپس مقدار اكسيژن جمع شده در هر يك از لوله هاي آزمايش را اندازه مي گيريم در هر لوله، اكسيژن بيشتري جمع شده باشد شدت فتوسنتز بيشتر بوده است ب: همان آزمايش قسمت الف را انجام مي دهيم با اين تفاوت كه اين دفعه بايد ميزان نور تابيده شده به هر دو گياه برابر باشد و فقط دماي يكي از ظرفها بايد بيشتر و دماي ظرف ديگر بايد كمتر باشد پرسش و تحقيق صفحه 32 1 - توجه: همه جانوران و قارچها مصرف كننده هستند و همه گياهان و جلبكها توليد كننده هستند پس: آدمي: مصرف كننده قارچ: مصرف كننده جلبك: توليد كننده زنبور عسل: مصرف كننده 2 – الف: ساخته نشدن كلروفيل به علت نبود منيزيم ب: چون ميزان كلروفيل در گياه كاهش يافته است فتوسنتز نيز به ميزان كمتري انجام مي گيرد در نتيجه مقدار نشاسته كاهش مي يابد 3 – تا روزنه ها در اثر نشستن گرد و خاك بر روي آنها، بسته نشوند همچنين اينكار باعث مي شود تا ميزان آب تبخير شده از گياه كاهش يابد 4 – داشتن كلروپلاست فراوان، نازك بودن، داشتن سطح وسيع (پهن بودن)، داشتن روزنه هاي فراوان، داشتن رگبرگ فراوان 5 – جلبكها، زيرا حدود سه چهارم سطح زمين را آب مي پوشاندكه در داخل اين آبها مقادير زيادي جلبك زندگي مي كند 6 – چون نور خورشيد حداكثر تا عمق صد متري آب نفوذ مي كند 7 – ميانبرگ، زيرا كلروفيل زيادي دارد 8 – الف: نمودار مقابل ب: در ساعت 2 بامداد حدود 5/47 و در ساعت 10 صبح حدود 2/1 ج: ساعت 4 بعد از ظهر، زيرا در اين موقع ميزان نوري كه به گياهان مي تابد زياد است د: زيرا شدت نور در طول شبانه روز متغير بوده است
نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

پاسخ پرسشهای فصل سوم شنبه سوم دی ۱۳۹۰ 11:54
فعاليت هاي فصل سوم جواب سوال زير شكل صفحه 21 ماده گوگردي سر چوب كبريت و احتمالا فلزاتي كه در كفش بكار رفته است فعاليت بالا ي صفحه 22 1 - تفاوت: مونو ساكاريدها از يك واحد، دي ساكاريدها از دو واحد و پلي ساكاريدها از چند واحد ساخته شده اند شباهت: هر سه از واحد هاي يكساني (مونو ساكاريد) ساخته شده اند 2 – تفاوت: اولا مولكول سلولز خطي بوده و بدون انشعاب است ولي مولكول هاي گليكوژن و نشاسته منشعب هستند دوما نحوه اتصال واحد ها در سه مولكول باهم متفاوت است شباهت: هر سه از واحدهاي يكسان (مونو ساكاريد) ساخته شده اند فعاليت پايين صفحه 22 1 – آبي مي شود 2 – با افزودن مقداري لوگول، اگر آبي شود پي مي بريم كه نشاسته دارد 3 – خير فعاليت بالا ي صفحه 24 از اين آزمايش ها نتيجه مي گيريم پروتئين سفيده تخم مرغ در اثر گرما منعقد مي شود ولي پروتئين شير در اثر گرما منعقد نمي شود و برعكس پروتئين شير در اثر افزودن آبليمو يا سركه منعقد شده و رسوب مي كند ولي پروتئين تخم مرغ منعقد نمي شود پس نتيجه مي گيريم پروتئين هاي مختلف داراي خواص متفاوتي هستند فعاليت پائين صفحه 24 1 – بيشترين سرعت در دماي 43 درجه و كمترين سرعت در دماي 6 در جه 2 – زيرا در اين دما به آنزيم ها آسيب مي رسد 3 – زير ا اين دما ممكن است به آنزيمها آسيب برساند پرسش و تحقيق صفحه 25 1 – 1 – گلوكز 2 – گلوكز 3 – پروتئين 4 – يك مولكول گليسرول و سه مولكول اسيد چرب 2 – مونوساكاريد 3 – زيرا شكل جايگاه فعال آنزيمها باهم متفاوت است 4 – آب حلال خوبي است، در صفر درجه يخ مي بندد و در 100 درجه به جوش مي آيد، داراي كشش سطحي زيادي است، رساناي ضعيفي است و ... 5 – حيات مجموعه اي از واكنشهاي شيميايي و فرايندهاي فيزيكي است كه فقط در محيط آب امكان پذير هستند و بدون آب فرايندهاي زيستي انجام نمي شوند و … 6 – چون هر دو از واحدهاي يكساني (مونوساكاريد) ساخته شده اند و هر دو از اتمهاي كربن هيدروژن و اكسيژن ساخته شده اند 7 – زيرا نقش آنزيمي دارند
نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

پاسخ فعالیتهای فصل اول شنبه سوم دی ۱۳۹۰ 11:47
فعاليت هاي فصل اول فعاليت صفحه 2: 1 – خطاهاي بينايي:1 - وقتيكه هوا تاريك است اشيا را به خوبي نمي بينيم 2 - كوچك ديده شدن اشياي دور 3 - ديدن سراب 4 – وقتيكه اتومبيلي به طرف جلو حركت مي كند به نظر مي رسد چرخهاي آن به عقب مي چرخند خطاهاي شنوايي: 1 - سنگين شدن گوش 2 - وقتيكه آب به گوشمان مي رود گوشمان خوب نمي شنود 3 - دركنار صداهاي بلند صداهاي ضعيف را نمي شنويم 4 – در خيابان متوجه صداي ماشين ها نمي شويم خطاي بويايي: 1 - وقتيكه سرماخورده ايم بوها را تشخيص نمي دهيم 2 - وقتيكه ادكلن استفاده مي كنيم اول بوي آنرا احساس مي كنيم ولي بعد از مدتي بوي آنرا احساس نمي كنيم 3 – بوي عطرها را اشتباهي مي گيريم خطاي چشايي: 1 - مزه غذاهاي خيلي داغ يا خيلي سرد را احساس نمي كنيم2 - وقتيكه سرما خورده ايم احساس مي كنيم دهانمان تلخ مزه شده است 3 – بعد از مسواك زدن مزه غذا ها را متوجه نمي شويم خطاي لامسه: 1 – وقتيكه يخي را در دستمان مي گيريم اول احساس سرما مي كنيم ولي بعد از مدتي فكر مي كنيم دستمان مي سوزد 2 – وقتي كفش تنگي را مي پوشيم اول آن را احساس مي كنيم ولي بعدا حس نمي كنيم 2 - با استفاده از وسايل دقيق اندازه گيري 3 – با ساختن وسايلي مانند راديو، تلوزيون، تلفن و موبايل فعاليت صفحه 5 1 – پيشرفت تكنولوژي و ساخته شدن وسايل دقيق آزمايشگاهي، پيشرفت وسايل ارتباط جمعي و غيره 2 – بلي، زيرا ممكن است اشتباه باشند. 3 – خير، زيرا گاهي دانشمندي بدون پيمودن مرحله اي به مرحله ديگر وارد مي شود 4 – تعريف مسئله: آيا واقعا ممكن است بدون وجود مگس هاي ديگر مگسي از گوشت فاسد بوجود آيد جمع آوري اطلاعات: او ابتدا مقداري گوشت را در هواي آزاد گذاشت چند روز بعد جانوران كرمي شكل در آن پيدا شدند اين كرمها پس از چند روز به مگس تبديل شدند او سپس گوشتهاي جانوران مختلف را به اين روش آزمايش كرد و اطلاعاتي را به دست آورد فرصيه سازي: نوزادان كرمي شكل از ذرات ريزي كه مگس ها روي گوشت فاسد بر جاي مي گذارند به وجود مي آيند آزمايش فرضيه: قرار دادن گوشت در ظروف سربسته و سرباز ثبت يافته ها: در كتاب چيزي در اين مورد اشاره نشده است تفسير يافته ها و نتيجه گيري: مگس خودبخود از گوشت گنديده بوجود نمي آيد بلكه هر مگسي حاصل تخم گذاري مگس هاي ديگر است انتشار گزارش: انتشار كتابي بنام ‹‹ آزمايش هايي درباره پيدايش حشرات›› 5 – پنهان كردن گوشت در زير خاك، گذاشتن گوشت در ظرفهاي دربسته پرسش و تحقيق صفحه 8 1 – اگرچه اولين كسي كه براي نظريه پيدايش خودبخودي موجودات زنده ايراد گرفت فرانچسكو ردي بود اما او نتوانست اين نظريه را بطور كامل رد كند بعد از وي در سال 1748 كشيشي بنام اسپالانزاني مقداري سبزي و گوشت را در آب جوشاند و سپس آن را در ظرفي شيشه اي ريخت و درب ظرف را با حرارت دادن مسدود كرد او مشاهده كرد كه در ظرف در بسته هيچ ميكرو اورگانيسمي (موجودي) بوجود نمي آيد و مواد غذايي فاسد نمي شود. طرفداران نظريه پيدايش خودبخودي چنين استدلال كردند كه ورود هوا به درون ظرف براي پيدايش خودبخودي موجودات زنده لازم است و به اين ترتيب آزمايش اسپالانزاني را رد كردند بعد از اسپالانزاني دانشمندي بنام لويي پاستور با آزمايش خود نظريه پيدايش خودبخودي را بطور كامل باطل كرد پاستور در آزمايشي مقداري گوشت را در ظرف شيشه اي كه به سر آن لوله اي به شكل S وصل شده بود قرار داده و آنرا جوشاند وي مشاهده كرد اگرچه مواد غذايي موجود در ظرف در تماس با هوا هستند ولي هيچ موجودي داخل ظرف بوجود نمي آيد و غذا فاسد نمي شود او چنين استدلال كرد كه ميكروبها در محل خميدگي لوله باقي مي مانند و نمي توانند به مواد غذايي برسند در نتيجه نمي توانند غذا را فاسد كنند 2 – خير، روش علمي فقط مي تواند به سوالاتي پاسخ دهد كه بتوان آنها را در آزمايشگاه يا طبيعت مورد مشاهده، اندازه گيري يا آزمايش قرار داد. 3 – تعدادي گاو هم اندازه، هم نژاد، هم سن و سالم انتخاب مي كنيم سپس آنها را به دو دسته تقسيم مي كنيم هر دو گروه را در طويله هاي يكسان (دماي يكسان، نور يكسان، ميزان رطوبت يكسان و غيره) نگه داري مي كنيم براي گاوهاي گروه اول موسيقي پخش مي كنيم ولي براي گاوهاي گروه دوم موسيقي پخش نمي كنيم سپس به مدت چند هفته شير گاوها را دوشيده، اندازه گيري كرده و يادداشت مي كنيم بعد از گذشت چند هفته ميانگين شير بدست آمده از هر گروه را محاسبه مي كنيم. اگر ديديم شير گاوهايي كه براي آنها موسيقي پخش كرده ايم بيشتر از گاوهايي است كه براي آنها موسيقي پخش نكرده ايم نتيجه مي گيريم كه موسيقي سبب افزايش شير گاوهاي شيرده مي شود و لي اگر ميزان شير بدست آمده از هر دو گروه يكسان باشد نتيجه مي گيريم موسيقي بر ميزان شير گاوهاي شيرده تاثيري ندارد 4 – اين كار براي تفسير نتايج لازم است زيرا در صورتي كه چند عامل بطور همزمان تغيير كنند ما نمي توانيم بفهميم نتيجه به دست آمده مربوط به كداميك از عوامل بوده است.
نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ 10:17
*-ایا میدانید

-*در هر کلیه 2000،000 نفرون وجود دارد

* حجم معده انسان بالغ حدود 1/5  لیتر است

* طول لوله گوارش در انسان حدود 9 متر است

* مساحت سطح جذبی در روده باریک انسان حدود 250 متر مربع استنوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

سوالات تستی فصل 2 زیست شناسی 1 شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ 10:13
    فصل 2

23- كدام يك بين تريكودينا و سلول هاي سازنده ي بدن انسان مشابه نيست؟

1) وجود هسته          2) مژه          3) غشاي پلاسمايي      4) دهان سلولي

24- اگر در زير ميكروسكوپ اندازه ي واقعي يك نمونه 100 ميكرون و اندازه ي تصوير 80 ميلي متر باشد كدام يك مقياس آن است؟

1)800/1                     2)80/1               3)20/1                    4) 40/1

25- كدام يك در سلول سرخس عمل گوارش سلولي را انجام مي دهد؟

1) ليزوزوم            2) واكوئل مركزي         3)   كلروپلاست          4) سانتريول

26- به ترتيب در سلول كلرانشيم و آنابنا محل ريبوزوم ها كجاست؟

1) استروما- ماتريكس    2) ماتريكس- سيتوپلاسم    3) سيتوپلاسم- استروما    4) ماتريكس- استروما

27- كدام يك مثالي از اگزوسيتوز است؟

1) بيگانه خواري         2) ترشح آنزيم         3) جذب مايعات از محيط          4) مبادله مواد جامد بامحيط

28- كدام اندامك در سلول هاي بشره پوست آدمي وجود دارد اما در سلول هاي بشره برگ گياهان گلدار يافت نمي شود؟

1) سانتريول           2) غشاي پلاسمايي        3) ميتوكندري         4) ريبوزوم

29- كدام يك از موارد زير در خلاف جهت شيب غلظت صورت مي گيرد؟

1) اسمز      2) انتشار تسهيل شده         3) انتشار ساده          4) انتقال فعال

30- كدام يك از اندامك هاي زير در فعاليت هاي تنفس دخالت دارد؟

1) شبكه آندوپلاسمي       2) ميتوكندري     3) دستگاه گلژي         4) ليزوزوم

32- ساخته شدن پروتئين ها از اسيدهاي آمينه بر روي كدام بخش از سلول صورت مي گيرد؟

1) دستگاه گلژي               2) ميتوكندري                3) ريبوزوم               4) سانتريول

33- ترشح مواد توسط كدام يك از اندامك ها صورت مي گيرد؟

1) پلاست ها            2) شبكه آندوپلاسمي           3) ريبوزوم             4) دستگاه گلژي

34- كدام يك از اندامك هاي زير در عمل ذخيره مواد نقش ندارد؟

1) دستگاه گلژي                   2) ليزوزوم                  3) پلاست ها              4) واكوئل ها

35- به طور معمول خروج آنزيم ها از سلول هاي غدد گوارشي بر مبناي كدام است؟

1) اگزوسيتوز و مصرف انرژي       2) اگزوسيتوز بي مصرف انرژي       

  3) انتشار تسهيل شده          4) انتشار ساده

36- از ضمائم ذيل كدام بر روي شبكه آندوپلاسمي قرار دارد؟

1) ريبوزوم                2) ليزوزوم               3) سانتريول                4) ميتوكندري

37- فشار اسمزي با كدام عبارت بهتر بيان مي شود؟

1) تمايل به جذب آب          2) هرگونه محلول آب دار       3) محلول غليظ            4) محيط داخل سلول

38- نمك از قديم به عنوان ماده ضد عفوني كننده به كار مي رفته است زيرا اين ماده در سلول باكتري ها:

1) حالت پلاسموليز پديد مي آورد.   2) ايجاد مسموميت مي كند. 

 3) دستگاه آنزيمي را مختل مي كند . 4) مانع فرآيندهاي رشد مي شود.

39- منشاً احتمالي ريبوزوم ها كدام است؟  

 1) هسته        2) كروموزوم     3) هستك     4) ميتوكندري

40- كدام صحيح است؟    

    1) اسمز براي مايعات و انتشار براي گازهاست.        2) اسمز حالت خاصي از انتشار است.

  3) در اسمز بر خلاف انتشار پرده وجود ندارد .             4) در اسمز مواد از جاي بيشتر به محل كمتر مي روند.

41- وظيفه تنظيم مقدار آب در سلول بر عهده كدام اندامك است؟

1) ليزوزوم                  2) واكوئل              3) شبكه آندوپلاسمي               4) غشاي پلاسمايي

42- علت نرم شدن گوشت قبل از فساد در شرايط معمولي چيست؟

1) ازبين رفتن ديواره سلولي      2) پاره شدن غشاي ليزوزوم ها 

  3)پاره شدن غشاي واكوئلي      4) فعاليت ميكروب ها

43- گرم ترين اندام داخلي كبد است. پس در سلول هاي كبدي……… بايد فراوان باشند.

1) ريبوزوم ها          2) دستگاه گلژي           3) ميتوكندري ها            4) ليزوزوم ها

44- كدام عامل در تعيين شكل سلول نقش بيشتري دارد؟    

 1) كار        2) حجم           3) تركيبات دروني        4) محيط زيست

45- ساخته شدن ATP از ADP در داخل كدام يك صورت مي گيرد؟

1) شبكه آندوپلاسمي               2) ريبوزوم                 3) ميتوكندري           4) دستگاه گلژي

46- اگر يك نمونه ميكروسكوپي  ?/?mmداشته باشد طول آن در ميكروسكوپي با بزرگنمايي كلي 100 چقدر خواهد بود؟

1) mm 5/0          2) mm 5          3)  mm 50         4) mm  500  

47- تورژسانس در گياهان هنگامي است كه:

  1) فشار اسمزي درون سلول كمتر از بيرون سلول است.                      

   2) فشار اسمزي درون سلول بيشتر از بيرون سلول است.

3) سلول با انتقال فعال مقداري آب از دست بدهد .                        

4) فشار اسمزي بيرون و درون سلول برابر باشد.

48- كدام يك در سلول هاي مختلف فرق مي كند؟

1) ميتوكندري                   2) ريبوزوم                   3) DNA                   ) گلژي

نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

سوالات تستی فصل 8 زیست شناسی 1 شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ 10:10

فصل 8

174- سلول هاي كدام يك از ماهيچه هاي زير با سه ماهيچه ديگر تفاوت ساختاري دارد؟

1) سريني بزرگ                 2) طولي معدي                    3) خياطه                4) ديافراگم

175- كدام يك مثالي از جنبش فعال در گياه است؟

1) باز شدن ميوه ها           2) حركت آنتروزوئيد سرخس         

  3) شكفتن هاگدان                 4) انتشار دانه

176- گرده افشاني چه نوع جنبشي است؟

1) تنجشي                    2) غير فعال                  3) خودبه خودي               4) فعال

177- كدام رفتار در اثر تورژسانس سلولي بروز مي كند؟

1) تنجش                2) زمين گرايي                3) آب گرايي                 4) شيمي گرايي

178- كدام حركت زير مستقل از جهت محرك است؟

1) گرايش               2) تنجش                   3) پيچش                    4) تاكتيكي

179- زرد پي ماهيچه ها از چه نوع بافتي است؟

1) ماهيچه اي      2) چربي         3) پيوندي           4) عصبي

180- سيستم هاورس به كدام يك از اجزاي زير تعلق دارد؟

1) كبد              2) استخوان                 3) اعصاب                4) ماهيچه ها

181- انقباض در كدام يك سريع است ؟   

1) ديافراگم        2) سرخرگ        3) مثانه             4) مري

182- در شكل مقابل علامت سؤال كدام ماهيچه را نشان مي دهد؟

1) دلتايي    2) ذوزنقه اي     3) سينه اي بزرگ      4) جناغي،ترقوي،پستاني

183- زايده آرنج و قوزك خارجي پا به ترتيب مربوطند به استخوان هاي:

1) زند زيرين – نازك ني          2) زند زبرين – درشت ني       

 3) زند زيرين – درشت ني    4) زند زبرين – نازك ني

184- با توجه به نوع بافت استخواني، كدام استخوان استحكام زياد تري دارد؟

1) سر استخوان ران             2) وسط استخوان بازو             3) وسط دنده          4) بند انگشت

185- چرا يك مار سريع تر از يك كرم خاكي حركت مي كند؟

1) كرم صاحب ماهيچه هاي قوي نيست.                             

  2) مار ماهيچه هاي مخطط و كرم ماهيچه هاي صاف دارد.

3) ماهيچه هاي مار به اسكلت تكيه دارد .                         

   4) جثه مار بزرگ تر از جثه كرم است.

186- واكنش ماهيچه در برابر اثر محرك چيست؟ 

 1) تحريك پذيري    2) انبساط       3) انقباض         4) ارتجاع

187- حركت در جانوران به منظور ….. و …… صورت مي گيرد.

1) توليد مثل – فرار از خطر       2) فرار از خطر – تغذيه        

  3) تغذيه – توليد مثل            4) تغذيه – يافتن استراحتگاه

188- محدود بودن رشد بدني بيش تر بندپايان ساكن خشكي ( به ويژه حشرات) حاصل وجود كدام است؟

1) ناقص بودن دستگاه گردش خون   2) وجود مراحل متعدد دگرديسي   

 3) ناقص بودن دستگاه تنفس   4) وجود اسكلت خارجي

189- كدام يك از استخوان هاي پا نقشي مشابه آرنج در دست دارد؟

1) نازك ني             2) كشكك            3) قوزك داخلي پا                4) قوزك خارجي پا

190- نسبت زمان استراحت قلب به فعاليت آن در 24 ساعت چقدر است؟

1) 2/1          2) 4/1                3) دو برابر            4) مساوي

نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

سوالات تستی فصل 7 زیست شناسی 1 شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ 10:9

فصل 7

153- شبكه دوم مويرگي در اطراف كدام يك ديده نمي شود؟

1) لوله هاي پيچيده نزديك          2) لوله هاي پيچيده دور          3) كپسول بومن              4) لوله هنله

154- ترشح +H به مجراي نفرون و باز جذب گلوكز به سلول جدار لوله نفرون به ترتيب از طريق  …….. صورت مي گيرد؟

1)انتشار – انتقال فعال          2) انتشار – انتشار           

  3) انتقال فعال – انتقال فعال            4) انتقال فعال – انتشار

155- اوره از چه طريق وارد نفرون مي شود؟

1) انتشار تسهيل شده              2) انتقال فعال                  3) ترشح                    4) تراوش

156- در عمل تراوش مواد براي ورود به مجراي محفظه كپسول بومن از چند جدار عبور مي كنند؟

1) يك                      2) دو                      3) سه                   4) چهار

157- در گردش خون درون كليه وضع شبكه اول و دوم مويرگي به ترتيب از نظر تيره و روشن بودن خون چگونه است؟

1) تيره – روشن               2) روشن – روشن               3) روشن – تيره              4) تيره – تيره

158- مهم ترين ماده دفعي نيتروژن دار در پلاناريا و طريق دفع آن كدام است؟

1) اسيد اوريك – انتقال فعال         2) اسيد اوريك – انتشار      

  3) آمونياك – انتقال فعال          4) آمونياك – انتشار

159- در صورتي كه PH خون كاهش يابد، كدام ماده در نفرون ترشح مي شود؟

1) ـHCO3                               2) +H                    3) +Na              4) + K

160- در كليه كدام عمل از كم شدن آب بدن جلوگيري مي كند؟

1) بازجذب                2) تراوش               3) ترشح                 4) تصفيه

161- كدام قسمت هاي زير از هر نفرون در بخش قشري كليه قرار دارند؟

1) كپسول بومن – لوله هنله – لوله خميده مجاور – لوله خميده دور 

 2) كپسول بومن – لوله خميده مجاور – گلومرول – لوله خميده دور

3) گلومرول – لوله خميده مجاور – لوله هنله – لوله جمع كننده    

   4) لوله جمع كننده – لوله خميده دور – لوله هنله – كپسول بومن

162- مواد زايد و قابل دفع از كليه به طور نسبي در كدام بيش تر است؟

1) سرخرگ برنده       2) سرخرگ كليه         3) سياهرگ كليه              4) مويرگ هاي دومين شبكه مويرگي

163- پي آمد تنگ شدن سرخرگ برنده از گلومرول كدام است؟

1) كاهش فشار خون و تراوش گلومرول                         

 2) كاهش فشارخون وعدم بازجذب شبكه دوم مويرگي

3) افزايش فشار خون و تراوش گلومرول                       

  4) افزايش فشار خون و باز جذب در شبكه دوم مويرگي

164- كدام يك از موارد زير محيط داخلي را كامل تر معرفي مي كند؟

1) آب ميان بافتي – خون – درون نفرون                               

  2) آب ميان بافتي – خون – درون كيسه هوايي

3) آب ميان بافتي – خون – لنف                                        

   4) آب ميان بافتي – خون – لنف – درون لوله گوارش

165- كدام نيرو سبب تصفيه يا تراوش در كپسول بومن مي شود؟

1) فشار اسمزي خون           2) فشار خون             3) فشار اسمزي ادرار           4) فشار ادرار

166- غلظت كدام تركيبات در ادرار و پلاسماي خون به هم نزديك تر است؟

1) گلوكز           2) اسيد اوريك           3) املاح معدني              4) اسيدهاي آمينه

167- تنظيم كدام يك در خون از وظايف كليه ها نيست؟

1) آب                   2) يون ها                  3) PH                   4) قند

168- خوردن حجم مساوي از كدام يك حجم ادرار را بيش تر افزايش مي دهد؟

1) آب با غلظت 9در هزار نمك                                             2) آب باغلظت 20در هزار نمك

3) آب با غلظت 9در هزار قند                                                4) آب با غلظت 2در هزار قند

169- اوره از تجزيه كدام مواد غذايي حاصل مي آيد؟

1) چربي ها       2) هيدرات هاي كربن      3) پروتئين ها        4) همه مواد آلي

170- چرا در هواي گرم حجم ادرار كم تر و رنگش تيره تر است؟

1) دفع آب فقط بر عهده كليه ها نيست .                                

 2) كليه ها در هواي سرد بهتر عمل مي كنند.

3) گرما عامل ضد ادراري است.                              

 4) چنين وضعي عموميت ندارد.

171- اجزاي ساختماني هر هرم در كليه ها كدام است؟

1) لوله هاي خميده و جمع كننده    

 2) لوله هاي جمع كننده و هنله      

 3) لوله هاي هنله و خميده     

4) لوله هاي خميده و شبكه خوني

172- در عمل باز جذب مواد چگونه به پلاسما باز مي گردد؟

1) انتشار              2) اسمز                 3) انتقال فعال                4) انتشار يا انتقال فعال

173- بين فشار خون در كليه ها و عمل تراوش چه رابطه اي وجود دارد؟

1) مستقيم                 2) معكوس                3) بي اثر                    4) متغير

نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

سوالات تستی فصل 6 زیست شناسی 1 شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ 10:8

فصل 6

97- مياستني گراويس در نتيجه ي كدام يك از موارد زير ايجاد مي شود؟

1) خود ايمني                2) عفونت             

  3) تخريب گلبول قرمز                     4) افزايش يون سديم پلاسما

98- موج QRS همزمان با كدام يك از وقايع زير است؟

1) بسته شدن دريچه هاي دهليزي و بطني                               

  2) باز شدن دريچه هاي دهليزي وبطني

3) بسته شدن دريچه هاي سيني                                          

   4) موارد2و3

99- مسير پروتوپلاستي و غير پروتوپلاستي در محل …… يكسان هستند:

1) پريسيكل                  2) آندودرم                     3) پوست                4 ) روپوست

100- در هنگام كهير كدام يك افزايش مي يابد ؟ 

1)لنفوسيت            2) ائوزينوفيل             3)نوترفيل           4)ائوزينوفيل ولنفوسيت

101-كدام سلول قادر به فاگوسيتوزنيست ؟

1)نوتروفيل      2)نوعي لنفوسيت      3)ماكروفاژ           4)مونوسيت

 102-در سياهرگ هاي كدام يك دريچه هاي لانه كبوتري وجود دارد؟

1) گردن               2) سر               3) شانه                4) بازو

103- سلول هاي كدام ، سكرتين ترشح مي كنند؟ 

   1) معده    2)ابتداي روده باريك     3) غدد درون ريز لوزالمعده     4) كبد

104- در فرآيند انعقاد خون ، كدام نقش آنزيمي دارد؟ 

 1) پروترومبين        2) ترومبين         3) فيبرين           4) فيبرينوژن

105- دريچه ي سيني سرخرگ ششي انسان سالم، مانع برگشت خون به كدام حفره قلبي مي شود؟

1) بطن راست                    2) دهليز راست                  3) بطن چپ                     4) دهليز چپ

106- كدام بافت لايه ي بيروني مري را تشكيل مي دهد؟  

 1) پيوندي         2) پوششي ساده         3) پوششي مركب      4) ماهيچه اي

107- وضعيت دريچه هاي قلبي همزمان با بخشي از الكتروكارديوگرام كه با علامت سؤال مشخص شده است، چگونه است؟

1) همه بسته اند .                                         2) همه باز هستند.      

3) دهليزي – بطني باز و سيني بسته اند.           4) دهليزي – بطني بسته و سيني باز هستند.

 

108- نفوذ پذيري مويرگ ها در كدام يك كم تر از بقيه است؟ 

   1) شش         2) ماهيچه           3) كبد           4) مغز

109- در چه مرحله اي  از چرخه ضربان قلب دريچه هاي سيني باز مي باشند و در يك چرخه ضربان قلب زمان انبساط دهليزها چقدر است؟               

  1) انقباض بطن ها ، 1/0 ثانيه                          2) انقباض دهليزها ، 3/0 ثانيه

   3) انبساط بطن ها ، 1/0 ثانيه                            4) انقباض بطن ها ، 7/0 ثانيه

110- در كدام حالت زير در دوران بارداري ممكن است از طرف مادر براي جنين عارضه به وجود آيد؟

1) Rh  پدر منفي – Rh مادر مثبت                                       2) Rh جنين منفي – Rh مادر منفي

3) Rh مادر مثبت – Rh  جنين منفي                                      4) Rh جنين مثبت – Rh مادر منفي

111- اگر فردي هيچ كدام از آنتي ژن هاي گروه هاي خوني و Rh را نداشته باشد و فردي هر سه نوع آنتي كور را دارا باشد به ترتيب عبارتند از:     

    1) ـO   و ـ O           2) +AB   و ـO         3) +AB و ـAB                4) +O  و ـAB 

112- فاصله دو موج QRS كمپلكس در الكتروكارديوگرام فردي 6/0 ثانيه است ، قلب اين فرد در دقيقه چند ضربان دارد؟

1) 86                      2) 75                     3) 100                     4) 70

113- سه قطره خون از فردي را روي تيغه شيشه اي قرار داده به آن ها به ترتيب آنتي كورهاي A و B  اضافه مي كنيم، در قطره هايي كه آنتي كورهاي B  و D  اضافه شده رسوب تشكيل مي شود نوع گروه خوني و Rh كدام است؟

1) ـB                   2) +B                        3) +AB                           4) ـO    

114- كدام فاقد دستگاه گردش خون است؟

 1) عروس دريايي            2) عقرب           3) كرم خاكي             4) مگس

115- فشارخون در كدام رگ ماهي نسبت به ديگر رگ ها بيش تر است؟

1) آئورت شكمي                    2) آئورت پشتي                

  3) سياهرگ اصلي پيشين                   4) سياهرگ اصلي پشتي

116- در گردش خون ماهي ، خوني كه در آئورت شكمي و آئورت پشتي وجود دارد به ترتيب چه نوع است؟

1) تيره – روشن                    2) روشن – تيره              3) روشن – روشن             4) تيره – تيره

117- نقش حلقه كاسپاري در گياه سويا عبارت است از جلوگيري از عبور شيره خام….

1) از مسير خارج سلولي            2) از مسير درون سلولي         

   3) به طريق انتقال فعال               4) از طريق آندودرم

118- سلول هاي نگهبان روزنه در ساقه از تمايز كدام سلول ها به وجود مي آيند؟

1) پوست                     2) بافت هاي هادي                    3) اپيدرم                   4) بافت زمينه اي

119- تاركشنده ….است:

1) چند سلول اپيدرمي طويل   2) چند سلول پارانشيمي طويل   

  3) دنباله اي از سلول هاي اپيدرمي      4) دنباله اي از پارانشيم پوستي

120- كدام ويژگي ساختاري  ، سلول هاي نگهبان روزنه هوايي را براي كاري كه انجام مي دهند سازگار ساخته است؟

1) فقدان واكوئل                 2) فقدان كلروپلاست             

 3) غير يكنواخت بودن ديواره سلولي       4) غير يكنواخت بودن پوستك

121- مؤثرترين عامل در صعود شيره خام كدام است؟

1) فشار ريشه اي                   2) تعرق برگ ها              

  3) مويين بودن آوندها                   4) متابوليسم سلول ها

12- هنگام بسته شدن روزنه هاي هوايي تورژسانس مربوط به كدام سلول هاست؟

1) روزنه اي                                                 2) روپوستي             

  3) پارانشيم پاييني ميان برگ                     4) پارانشيم بالايي ميان برگ

123- به طور معمول شدت تعرق در كدام يك از بخش هاي زير بيش تر است؟

1) بشره داراي كوتيكول             2) ساقه داراي عدسك             

    3) سطح تحتاني برگ                4) سطح فوقاني برگ

124- تعرق و فتوسنتز چه اثري بر غلظت شيره پرورده دارند؟

1) افزايش – كاهش              2) كاهش – افزايش               

 3) افزايش – افزايش               4) كاهش – كاهش

125- افزايش نسبي دما و رطوبت هوا به ترتيب چه اثري بر تعرق دارد؟

1) افزايش – كاهش            2) كاهش – افزايش         

 3) كاهش – كاهش               4) افزايش – افزايش

126- تغييرات توأم شدت تعرق و تعريق در يك گياه به چه ترتيب است؟

1) افزايش – افزايش                 2) كاهش – افزايش           

  3) كاهش – بي تغيير             4) بي تغيير – افزايش

127- مصرف انرژي بيش تر در كدام يك از سلول هاي زير وجود دارد؟

1) تاركشنده               2) پارانشيم پوست               3) آندودرم                 4) روزنه آبي

128- لخته خون شامل كدام است؟              

 1) فقط گلبول هاي قرمز و فيبرينوژن

2) فقط گلبول هاي قرمز و فيبرين             

  3) سلول هاي خون و فيبرينوژن      

   4) سلول هاي خون و فيبرين

129- در انعقاد خون براي تبديل پروترومبين به ترومبين چه فاكتورهايي دخالت دارند؟

1)ترومبوپلاستين – فيبرينوژن – يون كلسيم                          

   2) ترومبوپلاستين – يون كلسيم – ويتامين K

3) فيبرينوژن – كلسيم – ويتامين K   

 4) ترومبوپلاستين – ويتامين D – يون كلسيم

130- انقباض ماهيچه قلب داراي كدام خصوصيت است؟

1) سريع و غير ارادي           2) سريع و ارادي             3) كند و ارادي             4) كند و غير ارادي

131- در منحني الكتروكارديوگرام قلب بخش QRS مربوط است به :

1) انقباض دهليزها               2) انقباض بطن ها           

    3) انبساط بطن ها              4) انبساط دهليزها

132- هنگام انقباض بطن ها وضع دريچه هاي دولختي و سه لختي چگونه است؟

1) دولختي باز و سه لختي بسته است .                                

        2) سه لختي باز و دولختي بسته است.

3) هر دو بسته اند .                                                         

   4) هر دو بازند.

134- در كدام بخش از مويرگ فشار اسمزي بيش از فشار تراوشي است و نتيجه آن چيست؟

1) طرف سرخرگي – خروج آب و مواد دفعي از مويرگ            

 2) انتهاي سياهرگي – ورود آب و مواد دفعي به مويرگ

3) انتهاي سياهرگي – خروج آب و مواد غذايي از مويرگ         

   4) طرف سرخرگي – ورود آب و مواد غذايي به بافت

135- هنگام انقباض بطن ها كدام دريچه فشار بيش تري را تحمل مي كند؟

1) دولختي             2) سه لختي              3) سيني آئورتي                 4) سيني ششي

136- در انفاركتوس مهم ترين آسيب مربوط به كدام لايه مي شود و علت آن مسدود شدن كدام رگ هاي قلب است؟

1) ميوكارد – سرخرگ        2) ميوكارد – سياهرگ            

 3) آندوكارد – سرخرگ               4) آندوكارد – سياهرگ

137- انتقال گازهاي تنفسي در گياهان از چه راه هايي و طبق چه مكانيسمي صورت مي گيرد؟

1) آوندها – انتشار            2) لابه لاي سلول ها – انتشار       

  3) آوندها – انتقال فعال              4) لابه لاي سلول ها – انتقال فعال

138- مركز ساخته شدن گلبول هاي قرمز در ابتداي دوران جنيني كجاست؟

1) كيسه زرده              2) مغز استخوان                  3) كبد                 4) طحال

139- انتقال گلوكز در خون بر عهده كدام است؟

1) پلاسما               2) گلبول هاي قرمز                    3) فيبرينوژن                 4) گلبول هاي سفيد

140- با آن كه ديواره بطن چپ قطورتر است چرا حجم خون در دو بطن مساوي است؟

1) حجم خون بطن ها را دهليزها معين مي كنند.                 

       2) خون بطن چپ راه درازتري را طي مي كند.

3) فشار خون در بطن چپ بيش تر است.                     

          4) حجم خارجي بطن چپ بيش تر است.

141- چرا داشتن فشار خون زياد خطرناك است؟

1) به قلب بيهوده فشار مي آيد.     2) مويرگ ها پاره مي شوند .  

  3) سرخرگ ها منبسط مي شوند.      4) سياهرگ ها منبسط مي شوند.

142- ارزش وجود دريچه هاي لانه كبوتري در چيست؟         

  1) يك طرفه كردن جريان خون

2) سريع تر كردن جريان خون        

3) به حركت درآوردن خون در سرخرگ ها              

 4) نگهداري خون درسياهرگ ها

143- صداي اول قلب چه موقع شنيده مي شود؟

1) همزمان با انقباض دهليزها   2) همزمان با انقباض بطن ها  

 3) در پايان انقباض بطن ها      4) در آغاز انقباض بطن ها

144- كدام يك از عوامل زير اثر مداوم تري در جريان خون در بدن دارد؟

1) حركات قفسه سينه         2) دريچه هاي لانه كبوتري          

 3) انقباض و انبساط ماهيچه ها         4) انقباض بطن ها

145- حركت يك طرفه ساكارز از برگ به دمبرگ طبق كدام فرآيند صورت مي گيرد؟

1) اگزوسيتوز                2) انتقال فعال                3) انتشار ساده                4) آندوسيتوز

146- فعاليت الكتريكي قلب نسبت به فعاليت مكانيكي آن ….

1) همزمان است.                2) مقدم است .               3) تأخير دارد.               4) رابطه اي ندارد.

147- به چه دليلي آبياري مزارع در اواسط روزهاي تابستان ممكن است زيان آور باشد؟

1) دما براي سلول هاي گياه افت مي كند .                          2) شدت تعرق زياد مي شود.

3) شدت جذب كاهش مي يابد .                                       4) فضا از بخار آب اشباع مي شود.

148- كدام ويژگي رگ لنفي و سياهرگ مشابه است؟

1) دريچه هاي يك طرفه كننده            2) لايه ماهيچه اي ضخيم       

  3) قابليت انبساط زياد            4) قطر

149- در يك ضربان قلب مدت استراحت دهليزها معمولاً چقدر است؟

1) 1/0 ثانيه                2) 3/0 ثانيه                3) 4/0 ثانيه                4) 7/0 ثانيه

150- اگر حجم ضربه اي در فردي 50 ميلي ليتر و تعداد ضربان قلب او 90 در دقيقه باشد، برون ده كلي قلب چقدر خواهد بود؟

1) 4500 ميلي ليتر            2) 5 ليتر             3) 9 ليتر                  4) 5000 ميلي ليتر

151- احتمال حباب دار شدگي آوند چوبي در كدام حالت بيش تر است؟

1) تعرق شديد – فشار ريشه اي كم                                        2) تعرق شديد – فشار ريشه اي زياد

3) تعرق كم – فشار ريشه اي زياد                                         4) تعرق كم – فشار ريشه اي كم

152- هماتوكريت معرف چيست ؟

1) ظرفيت حياتي شش ها         2) نوعي بيماري عفوني  

  3) ميزان درصد گلبول هاي قرمز خون انسان     4) نوعي بيماري

خوني
نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

سوالات تستی فصل 5 زیست شناسی 1 شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ 10:7

فصل 5

88- كدام يك جزء ظرفيت حياتي نيست؟  

 1) هواي جاري      2) هواي ذخيره دمي    3) هواي ذخيره بازدمي  4) هواي باقيمانده

90- مرطوب بودن دائمي پوست بدن در كرم خاكي بيش تر به چه منظوي صورت گرفته است؟

1) دفع حرارت            2) سهولت حركت              3) سهولت رشد                4) جذب اكسيژن

91- سطح مبادله گازها در دستگاه تنفسي جانوران ساكن خشكي به طور عموم از چه بافتي است و چه مشخصاتي دارد؟

1) پوششي- وسيع- نازك و مرطوب                                     

   2) پوششي ساده- مرطوب- وسيع و نازك

3) پيوندي- وسيع – نازك و مژكدار                                      

  4) پيوندي- نازك- پرخون وداراي مايع مخاطي

92- هرمولكول هموگلوبين چند اتم اكسيژن را حمل مي كند؟ 

 1) 2     2) 4      3) 6       4) 8 

93- كدام دسته از سلول هاي زير در برابر كمبود اكسيژن حساس تر است؟

1) خون                  2) ماهيچه                 3) كبد                   4) نخاع

94- كدام ماده در نقاط مرتفع عمل تنفس را تسهيل مي كند؟

1) اريتروپويتين             2) رنين              3) كربنيك انيدراز               4) سورفاكتانت

95- اگر سطح داخلي كيسه ها ي هوايي مرطوب نباشد عمل انتقال گازها متوقف مي شود زيرا:

1) سلول هاي جدار كيسه هوايي در PH خنثي عمل مي كنند.  

 2) ميان هواي داخل كيسه ها و آب اختلاف فشار برقرار مي شود.

3) ماده غذايي لازم براي فعاليت به سلول هاي جداره نمي رسد.  

  4) اكسيژن به صورت محلول در آب قابل انتقال است.

96- مقدار حجم تنفسي در فردي با هواي جاري 5/0 ليتر و تعداد حركات تنفس 12 بار در دقيقه چقدر است؟

1) 6 ميلي ليتر          2) 60 ليتر              3) 600 ميلي ليتر              4) 6000 ميلي ليتر

نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

سوالات تستی فصل4 زیست شناسی 1 شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ 10:6

فصل 4

67- اگر رگ لنفي تنه دچار آسيب شود اختلال در جذب كدام ماده رخ مي دهد؟

1) كلسترول           2) ويتامين B1            3) آلبومين                  4) گلوكز

68- پروتئين بزاق كه خاصيت آنزيمي ندارد كدام است؟   

 1) آميلاز             2) پتيالين             3) ليزوزيم              4) موسين

69- كدام ماده زير در كيموس معده وجود ندارد؟  

   1) پلي پپتيد               2) اسيد آمينه          3) اسيد چرب           4) نشاسته

70- دستگاه گوارش گنجشك فاقد كدام بخش است؟

1) سنگدان        2) چينه دان         3) روده         4) كيسه هاي معده

71- چينه دان و سنگدان جزء كدام بخش از دستگاه گوارشي است؟ 

 1) مري و مري  2) مري ومعده   3) معده و معده   4) معده و مري

72- تجزيه سلولزبيش تر در كدام بخش از دستگاه گوارش گاو صورت مي گيرد؟

1) شيردان                2) سيرابي                  3) هزارلا                4) نگاري

73- به طور معمول نوع تغذيه در دوزيستان نوزاد و بالغ به ترتيب كدام است؟

1) علفخوار- گوشتخوار     2) هردو علفخوار    

  3) گوشتخوار- همه چيز خوار         4) همه چيزخوار- گوشتخوار

74- رنين در كجا ترشح شده وبر چه ماده اي اثر مي كند؟

1) معده- آلبومين تخم مرغ         2) معده- كازئين    

   3) دوازدهه- كازئين         4) دوازدهه- آلبومين تخم مرغ

75- دريچه پيلور در كجا قرار دارد؟                                                                                                                   

   1) بين معده و روده كوچك    2) بين مري و معده  

3) بين روده كوچك و روده بزرگ  4) بين روده بزرگ و راست روده

76- موسين  چه نوع ماده اي است ونقش عمده آن در جانوران كدام است؟

1) گليكوليپيد- ضدعفوني كردن مجاري                              2) گليكوپروتئين- لغزندگي مجاري

3) گليكوليپيد- لغزندگي مجاري                                       4) گليكوپروتئين- ضدعفوني مجاري

77- لايه هاي ديواره لوله گوارشي از داخل به خارج عبارتند از:

1) مخاطي – ماهيچه اي – پيوندي                                 2) پيوندي – مخاطي – ماهيچه اي

3) مخاطي – پيوندي – ماهيچه اي                                  4) پيوندي – ماهيچه اي – مخاطي

78- هر يك از مواد غذايي: يون ها – آب و اسيدهاي آمينه در روده به ترتيب طبق كدام پديده جذب مي شوند؟

1)انتقال فعال – اسمز – انتشار                                   2) انتشار – انتشار – انتقال فعال

3) انتشار – اسمز – انتشار                                       4) انتقال فعال – اسمز – انتقال فعال

79- كدام يك به جذب قندهاي ساده از سلول هاي پوششي مخاط روده كمك مي كند؟

1) سديم               2) پتاسيم                   3) كلسيم                  4) آمينواسيدها

80- فعاليت هاي تغذيه اي به كدام منظور صورت مي گيرند؟

1) رشد و ترميم           2) ماده سازي و رشد                3) كسب ماده و انرژي              4) متابوليسم

81- گياه سبز نيترات را براي كدام منظور لازم دارد؟

1) نشاسته سازي                2) تنفس               3) پروتئين سازي           4) فتوسنتز

82- گياهان مواد آلي را بيش تر به كدام صورت ذخيره مي كنند؟

1) چربي                   2) پروتئين                3) پلي ساكاريد                 4) گلوكز

83- كدام يك از جانوران علفخوار زير قادر است به نحو مؤثرتر و بيش تر از فرآورده هاي حاصل از تخمير گلوكز سود ببرد؟

1) اسب                   2) فيل                     3) قورباغه نوزاد                    4) بز

84- در تركيب كدام ماده موسين وجود دارد؟

1) بزاق           2) صفرا          3) پپسين        4) فاكتور داخلي معده

85- در هنگام افزودن رنين به شير جهت ايجاد پنير دماي شير در چه حدودي بايد باشد؟

1) 100 درجه سانتي گراد    2) حدود 70 درجه        3) حدود 37 درجه        4) حدود 15 درجه

86- بعد از صرف غذا چرا انجام فعاليت هاي شديد بدني زيان بار است؟

1) ترشح شيره معده زيادتر از حد معمول مي شود.                   

  2) حركات لوله گوارش تندتر از حدمعمول مي شود.

3) عمل آنزيم ها كندتر ازحد معمول مي شود .                       

   4) جريان خون در لوله گوارش كاهش مي يابد.

87- آنزيم ضد عفوني كننده دهان چه نام دارد؟ 

  1) موسين      2) ليزوزيم       3) پتيالين       4) ليزوزوم

نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

سوالات تستی فصل 3 زیست شناسی 1 شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ 10:4
صل 4

49- كدام يك عمل نوروگليا نيست؟

1) تغذيه                   2) عايق سازي                    3) حفاظت                  4) پاسخ به محرك

50- در كدام يك بافت پوششي از نوع استوانه اي يك لايه اي و در كداميك سنگفرشي چند لايه اي است؟

1) مري – مويرگ      2) روده – مري     3) نفرون – پوست    4) اتاقك هوايي شش ها – ناي

51- كدام سلول زير فاقد واكوئل است؟

1)پارانشيم                   2)اسكلرئيد                 3)كلرانشيم             4)هيچكدام

52- كدام يك در موردسلول ماهيچه قلبي صحيح نيست؟

1)چند هسته اي است       2)مخطط است        3)تك هسته اي است       4)موارد 1و2

54-كدام بافت ها ي گياهي نقش مشابه بافت هاي غضروفي واسخواني در جانوران دارند؟

1)تراكئيدها وكلرانشيم        2)كلرانشيم واسكلرئيدها        3)فيبرها وتراكئيدها        4)كلانشيم وفيبرها

55- اسكلرئيد وفيبر به ترتيب جزء كدام سلول ها هستند؟

1)كلانشيم ،اسكلرانشيم        2)اسكلرانشيم ،پارانشيم      

  3)اسكلرانشيم ،اسكلرانشيم        4)اسكلرانشيم ،كلانشيم

56- كم بودن ضخامت منطقه پوست وقرار گرفتن دسته آوندهاي چوب-آبكش روي چند دايره ي متحد المركز ويژگي كدام گياه است؟

1)لوبيا             2)ذرت            3)كاج                   4)نخود

57-بافت هاي جانوري به اين علت از بافت هاي گياهي نرم ترند كه:

1)سيتوپلاسم رقيق تري دارند.   2)تعداد سلول هاي كمتري دارند. 

  3)سلول هايشان كوچكتر است.   4)سلول هايشان ديواره اسكلتي ندارد. 

58- گوناگون ترين سلول ها را در كجا مي تون يافت؟

1)خون             2)ماهيچه              3)پوشش دهان                 4)ديواره ي معده

59-انقياض در كدام يك سريع تر صورت مي گيرد؟

1)ديواره ي مري                2)ديواره ي معده                 3)ديواره ي رگ           4)ديافراگم

60-بافت غده اي در واقع نوعي بافت ……… است؟

1)پوششي             2)پيوندي               3)مخاطي            4)مستقل

61-دفع مواد به صورت وزيكول چه نام دارد و در سلول هاي كدام بافت ديده مي شود؟

1)فاگوسيتوز- سلول هاي ترشحي    2)آندوسيتوز- بافت چربي 

 3)اگزوسيتوز- بافت ترشحي   4)آندوسيتوز- بافت پيوندي

62- واكوئل ها در كدام يك از سلول هاي زير تمايز يافته است؟

1)نورون             2)سلول كبدي              3)سلول بافت پارانشيم          4)سلول بافت چوب پنبه

63-در كدام گروه از بافت هاي زير قرابت ساختماني وجود دارد؟

1)پوششي- غده اي- پيوندي     2)پيوندي- غضروفي- استخواني 

   3)پارانشيم- تراكئيدها- آوندها    4 )فيبر چوبي- فيبر سلولزي-تراكئيدها

64-آوندهاي چوبي اصولاًبه كجا ختم مي شوند؟

1)ساقه               2)برگ             3)گل               4)ميوه

65-سلول هاي كلانشيمي از چه نظر با سلول هاي پارانشيمي شباهت دارند؟

1)قطر ديواره           2)زنده بودن          3)شكل ظاهري          4)محل پيدايش

66-مطمئن ترين راه تشخيص مقطع ميكروسكوپي ساقه از ريشه كدام است؟

1)وضع استوار آوند ها        2)وجود تارهاي كشنده        

    3)قطر استوانه مركزي               4)وجود سبزينه

نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |

سوالات تستی فصل 1 زیست شناسی 1 شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ 10:2
-كدام عبارت نادرست است؟

1)زنجيره نشاسته بدون انشعاب يا گاه انشعاب دار است.             

 2)پلي ساكاريدها بيشتر در ساختار سلول و نيز استحكام آنها نقش دارند.

3)از هيدروليز گالاكتوزقند گلوكز و آب توليد مي شود.        

  4)هيدروليز سلولز در بدن گاو و موريانه امكان پذير است.

2-كدام يك در گرماي زياد خواص خود را از دست نمي دهد؟

1)لسيتين                   2)رنين                3)گاماگلوبولين                     4)كازئين

3-فراوان ترين هيدرات كربن موجود در طبيعت كدام است؟

1)ساكارز                  2)سلولز                    3)گليكوژن                 4)نشاسته

4- هر گاه 7مولكول آمينو اسيد با هم تركيب شوند چند مولكول آب حاصل مي شود؟

1)6                  2)7                     3)14                      4)12

5- فراوان ترين مواد موجود در سلول جانوري كدامند؟

1)پروتئين ها                   2)چربي ها                   

 3)نمك هاي معدني                  4)هيدرات هاي كربن

6- اهميت ساخته شدن هيدرات ها كربن درشت مولكول در چيست؟

1)صرفه جويي در محل ذخيره     2)شباهت به تركيبات ديگر سلول     

 3)آساني مصرف      4)دارا بودن انرژي زيادتر

7-در مورد ويژگي هاي آنزيم ها كداميك از موارد زير صحيح است؟

1)همه ي آنزيم ها درPH نسبتاً قليايي فعاليت مي كنند.     

  2)همه ي آنزيم ها از جنس پروتئين بوده و عمل آنها اختصاصي است.

3)هر آنزيم به طور اختصاصي عمل مي كند ولي جنس شيميايي آن پروتئيني يا غير پروتئيني است.

4)هر آنزيم بر روي يك دسته خاص از غذاها اثر دارد و نوع PH محيط مهم نيست.

8- شباهت نشاسته ، سلولزو گليكوژن از چه نظر بيش تر است؟

1)نوع آرايش واحد هاي ساختماني  2)نوع آنزيم هايي كه بر آنها اثر مي گذارند 

 3)نوع واحد هاي ساختماني   4)تعداد واحد هاي ساختماني

    با توجه به معادله ي زير به پرسش ها پاسخ دهيد :                                                                                                                                                                                                                                 

             C6H12O6 + C6H12O <---مادهB----  C12H22O11 + H2O

              A                                                   C             D

9- ماده B از كدام گروه است؟   1) قند ساده         2) ليپيد        3) اسيد نوكلئيك        4) پروتئين

10- معادله از چه نوع است؟     1) سنتزآبدهي      2) اكسيداسيون گلوكز    3) هيدروليز     4) تنفس هوازي

11-اگر ماده D به مقدار زياد در سلول حاصل آيد نامش را چه مي گذارند؟

1) فرآورده متابوليسم     2) فعال كننده آنزيم      3) ذخيره غذايي     4) ماده دفعي

12- ماده C را چه مي نامند؟   1) دي ساكاريد     2) مالتوز     3) ساكاروز    4) لاكتوز

13- علت اختصاصي بودن عمل آنزيم چيست ؟  

 1) نوع PH محيط    2) نوع آنزيم ترشح كننده   3) درشتي مولكول  4) شكل مولكول

15- دماي زياد به اين سبب باعث مرگ جانداران مي شود كه: 

 1) آنزيم ها را غير فعال مي كند.  

2) تجزيه ي تركيبات آلي را به همراه دارد . 

 3) مواد سمي ايجاد مي شود.       

   4) PH  بدن را تغيير مي دهد.

16- انرژي مورد استفاده سلول از چه ماده اي تاً مين مي شود؟

1) هيدرات هاي كربن       2) قندهاي ساده    3) آدنوزين تري فسفات     4) تري گليسريدها

17- كدام هيدرات كربن از گياهان حاصل نمي آيد؟   1) گلوكز   2) سلولز   3) گالاكتوز     4) نشاسته

18- هيدرات هاي كربن در درجه اول به كدام منظور در سلول مصرف مي شود؟

1) ساختن پروتوپلاسم   2) توليد انرژي     3) ذخيره سازي غذا     4) تنظيم فعاليت هاي سلول

19- منبع مستقيم و عمومي تاً مين انرژي ATP در سلول چيست؟   1) ADP   2) گلوكز    3) نشاسته   4) هر گونه قند

20- كدام يك صرف انرژي را در بدن جانداران بهتر به اثبات مي رساند؟

1) حركت        2) توليد گرما     3) سنتز مواد          4) تجزيه مواد

21- كدام فرآيند در برگيرنده ي فرآيندهاي ديگر است ؟

 1) فتوسنتز   2) متابوليسم    3) تنفس     4) تغذيه

22- كدام يك عمل آميلاز را نشان مي دهد؟

1) نشاسته             گلوكز  2) نشاسته            مالتوز  

 3) گليكوژن            گلوكز     4) مالتوز           فروكتوز

نوشته شده توسط سیامک بادفر  | لینک ثابت |